مشارکت اجتماعی و مدل تحلیل مسیر

3.828 .000
آینده نگری -.077 .040 -.105 -1.939 .053
آشنایی با اینترنت .304 .046 .355 6.588 .000
جذب مخاطبین .016 .048 .018 .339 .735
در این جدول ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر محدودیت های قانونی نشان داده می شود. اولاً تنها تاثیر متغیر آشنایی با اینترنت بر محدودیت های قانونی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین و آینده نگری به خاطر این که سطح خطای آنها بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این دو متغیر بر متغیر محدودیت های قانونی تاثیر معنی دار نداشته اند.
شکل صفحه بعد مدل تحلیل مسیر برای متغیرهای تحقیق می باشد که از ضرایب رگرسیونی بالا استخراج شده است. همانطور که مشاهده می شود 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت های قانونی به طور مستقیم بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی تاثیرگذارند.
اما متغیر جذب مخاطبین به طور غیر مستقیم و به واسطه زیر ساخت ها و امکانات تاثیرگذار است. در این مدل ارتباط سایر متغیر ها هم به خوبی نشان داده شده است.

نمودار 4-12 مدل نهایی تحلیل مسیر

جدول(4-42): میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق
متغیرها انواع تاثیر
مستقیم غیر مستقیم کل
زیرساخت ها و امکانات .363 – .363
آشنایی با اینترنت .287 .032 .319
جذب مخاطبین – .111 .111
محدودیت های قانونی .255 .089 .344
اعتماد به اینتزنت .343 .110 .453
آینده نگری .212 .041 .253
جدول فوق تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی سمن های جوان در فضای مجازی را نشان می دهد. همانطور که در رگرسیون چند متغیره دیدیم تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است. به عبارت دیگر این 5 متغیر به طور مستقیم بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر گذار بوده اند. اما در بخش تحلیل مسیر تاثیر غیر مستقیم متغیرها را نیز مورد بررسی قرار دادیم که نتایج آن در جدول های قبلی توضیخ داده شد. در جدول 4-38 با استفاده از ضرایب بدست آمده از تحلیل مسیر میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته استخراج محاسبه کردیم.

فصل پنجم:
خلاصه یافته های تحقیق