مشارکت اجتماعی و تحلیل استنباطی

الف) روش تحلیل توصیفی: که شامل جداول و نمودارها، شاخص های متمایل به مرکز، شاخص های پراکندگی، فراوانی ها، و …که بیشتر در تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) روش تحلیل استنباطی: در این تحلیل، از آزمون هایی مانند d سامرز، خی2 استفاده خواهد شد. و برای تحلیل چند متغیره از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه
در فصل قبل که با عنوان روش تحقیق مطرح شد، علاوه بر تعیین و توضیح روش تحقیق جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه تحقیق نیز بیان شد. همچنین یکی دیگر از مهمترین بخش های این فصل تعریف نظری و عملی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق بود که به طور مفصل به آن ها پرداخته شد. در تعریف نظری و عملی با استفاده از شاخص سازی سوالات پرسشنامه طراحی شد و برای تمام متغیرها سوالاتی در نظر گرفته شد که به واسطه آن ها بتوانیم متغیرهای تحقیق را اندازه گیری کنیم.
پس از اتمام این کار پرسشنامه تحقیق با 42 سوال در قالب 8 بخش طراحی شد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس، تحصیلات و … می باشد. بخش دوم گویه های مربوط به متغیر آینده نگری، بخش سوم گویه های آشنایی با اینترنت، بخش چهارم جذب مخاطبان، بخش پنجم کویه های محدودیت های قانونی، بخش ششم اعتماد به فضای مجازی، بخش هفتم گویه های زیر ساخت ها و امکانات و بخش هشتم هم مربوط به گویه های متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی اعضای سمن های جوان در فضای مجازی می باشد. لازم به توضیح است که متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.
بعد از اتمام طراحی پرسشنامه بین سراغ جامعه نمونه تحقیق رفته و با استفاده از این ابزار داده های مورد نظر تحقیق جمع آوری شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها کد گذاری اولیه انجام گرفت و سپس داده های تحقیق وارد نرم افزار spss شد.
اکنون در این فصل که تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نام دارد قصد داریم به توصیف و تحلیل داده های تحقیق بپردازیم. برای اینکار ابتدا در بخش اول به توصیف متغیرهای تحقیق می پردازیم که اینکار را با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین و کم ترین و بیشترین نمره برای هر متغیر انجام می دهیم و در بخش دوم به تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از آزمون هایd سامرز و خی2 و همچنین رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می پردازیم.
* لازم به توضیح است که از آن جا که متغیرهای مستقل اصلی تحقیق و همچنین متغیر وابسته در سطح ترتیی می باشند برای آنکه بتوانیم از رگرسیون چند متغیره استفاده کنیم سوالات آن ها با هم ترکیب (compute) شده اند تا از سطح ترتیبی به سطح فاصله ای تبدیل شوند.
4-1 توصیف یافته های تحقیق
جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن
سن فراوانی درصد درصد تجمعی
15 تا 25 سال 192 64.1 64.0
25 تا 35 سال 84 27.9 92.0
35 سال به بالا 24 8.0 100.0
جمع 300 100.0

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن، 192 نفر (64.1) بیش از نیمی از پاسخگویان در مقطع سنی 15 تا 25 سال قرار دارند و 84 نفر (27.9) 25 تا 35 سال می باشند. همچنین 24 نفر (8.0) در مقطع سنی بالای 35 سال قرار دارند.

نمودار(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن