مسئولیت خارج از قرار داد

واژه «مسئولیت» رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمول هر کس این بار را به دوش میکشد خطاکار است پارهای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است؛یعنی، همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوهگر شده است، زیرا اخلاق حکم میکند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد:
مسئولیت اخلاقی، چهرهای از شرمساری وجدان و گناه است؛ جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر(به معنای کار قابل سرزنش) جدانیست، در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در میآید و معیارهای کلی مییابدو حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز، چنان که خواهیم دید، از مفهوم اخلاقی آن جداشده و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمیشود.
در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است، ولی در مسئولیت اخلاقی، همین که وجدان شخص متاثر ونادم گشت یا وجدان عمومی کاری را ناشایست دید، شخص مسئول به حساب میآید.
از نظر ضمانت اجرا، این دو ضمان یکسان نیست: مسئولیت اخلاقی را نمیتوان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد، اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده میتواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول، وضع را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.
از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است: برای مثال، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسئولیت تردید ندارد، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمیبیند و به چشمپوشی و گذشت تمایل دارد. (کاتوزیان،1383،ص14)
1-2-4- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم باهم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب میشد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که «دیه» در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی،از این اختلاط متاثر است. زیرا دیه هر دو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سوال دشوار را بوجود میآورد که، آیا دیه حاوی تمام زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده میتواند علاوه بر دیه زیانهای اضافی (از جمله زیان معنوی) را هم از مرتکب بخواهد؟ جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب میکند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و به ویژه زیانهای معنوی، که گاه به مراتب مهمتر از زیان ناشی از جرم است، بر قربانی بیگناه تحمیل نشود. با وجود این، پارهای از دادگاههای کیفری از شمول دیه بر تمام زیانهای ناشی از جرم سخن میگویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر میدانند. هنوز این دو مسئولیت شباهتهایی با هم دارند. ولی، امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جداشده و چهره انتقامجویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است، مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است:
هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است، در حالیکه مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان میدهد و به همین جهت نیز هدف در اجرای مجازات نمیتواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد
از حیث منبع مسئولیت نیز بین آنها اختلاف آشکار است: مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا میشود که قانون مقرر داشته است. هیچ عملی را نمیتوان جرم شناخت، مگر اینکه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد. ولی مسئولیت مدنی قلمرو گستردهتری دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد، وبه عنوان قاعده کلی میتوان گفت: کسی که برخلاف حق ودر اثر بیمبالاتی و بیاحتیاطی به دیگری خسارتی وارد میآورد، باید آن را جبران کند.
با وجود این، دادگاههای کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم میدهند، گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری میشود. بهاضافه، تصمیمی که دادگاه جزا درباره وقوع جرم میگیرد باید در دادگاه مدنی رعایت شود: یعنی، اگر دادگاه جزا حکم دهد که ایراد ضربی واقع نشده است، دادگاه مدنی نمیتواند از وقوع ضرر ناشی از این ایراد ضرب حکم به خسارت کند. برای بیان همین نکته است که میگویند، حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتبار امر مختومه را دارد.
قلمرو این دو مسئولیت هم متنفاوت است: پارهای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمیکند، با مسئولیت مدنی همراه نیست، مانند جرایم سیاسی و ولگردی. برعکس، بعضی ازمسئولیتهای مدنی نیز جرم محسوب نمیشود؛ چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست. ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد. به عنوان مثال، هرگاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (کاتوزیان، 1383، ص16)
1-2-5- هدف از مسئولیت مدنی
هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران ضرر زیاندیده است و اهداف دیگر، مانند تنبیه واردکننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیانبار که درمسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی میباشند در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا میکنند.
با توجه به ماهیت و اهداف مسئولیت مدنی، اصل جبران خسارت را میتوان یکی از مهمترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد. به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی شرط عمد یا سوءنیت فاعل زیان مطرح نمیشود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل. البته این سخن به این معنا نیست که تفاوت شرایط مانند عمد و غیرعمد در مسئولیت مدنی کاملا بیتاثیر است بلکه مقصود آن است که قاعده و اصول بنیادین از استثنائات و شرایط خاص متمایز گردد. نکته دیگر اینکه تعبیر مسئولیت مدنی که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول میباشد در اصل به خانواده حقوق رومی – ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339 کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
درفقه اسلامی تعابیری مانند ضمان قهری یا ضمانات مورد استفاده قرار میگیرد. حتی قانون مدنی نیز از ترکیب مسئولیت مدنی استفاده نکرده و عنوان الزامات خارج از قرارداد را به تبع برخی عناوین قانون فرانسه برگزیده است. در حقوق کامنلا نیز بیشتر از عنوان شبه جرم و یا جبرانها استفاده میشود. (ره پیک، 1390،ص22)
1-2-6- قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کردهاند: 1)مسئولیت قرار دادی 2) مسئولیت خارج از قرار داد
1-2-6-1- مسئولیت قراردادی
هرگاه در نتیجه تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد و پیمانشکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی گفتهاند که با دادن مبلغی پول جبران میشود. گرچه برخی آن را بدل و جایگزین تعهد اصلی دانستهاند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیت قراردادی از عدم اجرای قرارداد یا تعهد قراردادی ناشی میشود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح در قرارداد، قانون یا عرف شده است تا توجیه کننده سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیت وی در اینباره باشد، در حالیکه سبب وجود تعهد اصلی خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پایبند شده است و به تصریح مجدد در قرارداد یا حکم قانون یا عرف نیاز ندارد. (قاسم زاده، 1387،ص211)
1-2-6-2- مسئولیت قهری
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندو یکی از آن دو، به عمد و یا به خطا، به دیگری زیان میرساند، مسئولیت را غیر قراردادی و یا خارج از قرارداد مینامند. برای مثال، قانون فرمان میدهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بیمبالاتی و بیاحتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید. اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری زند باید آن ر ا جبران کندو ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیاندیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
در حقوق کنونی مسئولیت مدنی، تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف. پیشرفت صنایع و ایجاد خطرهای گونانون ناشی از فرآوردههای صنعتی روز به روز بر قلمرو مسئولیتهای محض افزوده است تا ضرری جبران نشده باقی نماند. پس، نباید چنین پنداشت که مسئولیت تنها ناشی از تقصیر و کار قابل نکوهش است. (کاتوزیان، 1387،ص60)
1-2-7- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی
در اینکه آیا این دو مسئولیت از نظام واحدی برخوردار بوده یا متعددند بین دانشمندان اختلاف است، بعضی منکر تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قرار دادی بوده و میگویند : این دو مسئولیت از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارند زیرا که مبنای این دو مسئولیت است، چیزی جز تخلف از یک تعهد موجود از پیش نیست، خواه آن تعهد را قبلا یک قرارداد پدید آورده باشد و خواه قانون ایجاد کرده باشد.ولی اکثر علمای حقوق، این نظریه را نپذیرفته و قائل به تعدد این دو مسئولیت شدهاند، زیرا اولا : در بسیاری از موارد مبنای مسئولیت تقصیر نیست تا گفته شود که این مبنا در هر دو مورد وجود دارد و ثانیا : در مسئولیت قرار دادی شخص از تعهدی که با اراده و اختیار خود بسته است تخلف میکند، ولی مسئولیت خارج از قرارداد نتیجه تخلف و سرپیچی از یک تکلیف همگانی و عمومی است. به هر حال، تفاوت آن قطعی است. اینک این سوال مطرح است که با چه معیار میتوان مسئولیت قراردادی را از ضمان قهری و خارج از قرارداد بازشناخت؟
در اینجا برای متمایز ساختن این دو مسئولیت وتعیین قلمرو هرکدام باید به شرایط لازم در مسئولیت قراردادی اشاره کنیم، زیرا در تحقق مسئولیت قراردادی تجمع چند شرط لازم است، که هرجا این شرایط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی بوده و الا خارج از قرارداد و مصداق ضمان قهری خواهد بود.
اولا: باید بین عامل ورود ضرر و شخص زیان دیده قرارداد و معاهدهای واقع شده باشد.