مسئولیت اجتماعی شرکت و تبلیغات توصیه ای

برقراری و حفظ روابط با هواداران از طریق تکنولوژیهای ارتباطی مانند سایت رسمی شرکت و ایجاد سایتهای هواداری و سیستمهای اطلاع رسانی پیامکی.(با توجه به شکل2-2)
بخشبندی بازار بر اساس میزان اشتیاق و تعلق هوادار و تدوین برنامههای بازاریابی متناسب با نیازها و خواستههای این بخش ها.
با درک صحیح مفهوم شناسهی هواداری در فصل دوم میتوان درک درستی از الگوهای شناسهی هواداری بدست آورد که نقش مهمی در مطالعات مربوط به بخشبندی بازار ایفا میکند. افراد با سطوح مختلفی از اشتیاق و تعلق درگیر ورزش فوتبال میشوند چرا که آنان این ورزش را مهم و جذاب تلقی میکنند. در نتیجه مدیران بازاریابی می توانند بجای روشهای قدیمی بخشبندی بازار که بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی انجام میگرفت، مصرفکنندگان یا هواداران را بر اساس میزان اشتیاق و تعلق بخشبندی نمایند.
برای حامیان ورزشی، آن بخش از هوادارانی که به تماشا و حضور در بازی اقدام میکنند، بخش مهمی به حساب میآیند. بنابراین برنامههای حامیگری و تبلیغاتی این شرکتها باید بر مبنای علایق و نیازهای این بخش از بازار طراحی شوند تا اهداف حامیگری مورد نظر حاصل شود.
در رابطه با مبحث ارزیابی نتایج حاصل از حامیگری نیز میتوان بیان کرد که در ارزیابی میزان اثر بخشی حامیگری، بازایابان میتوانند علاوه بر متغیرهایی مثل آگاهی از شناسه، تداعی و تشخیص حامی، متغیرهای دیگری مثل حمایت و رضایت را نیز در نظر بگیرند. این بدین معنی است که محققین باید تلاش بیشتری در زمینه ارزیابی میزان اثربخشی حامیگری داشته باشند. بدین منظور ارتباط و همکاری بازاریابان ورزشی با هواداران بهمنظور شناسایی عواملی که میتواند موجب ارتقاء فعالیتهای حامیگری گردد، ضروری است(با توجه به شکل2-4).
2-5-5) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه مطالعه تحقیقات مختلف انجام شده در خارج از کشور و نبود تحقیقات کافی در حوزه حامیگری در داخل کشور، محقق پیشنهادات زیر را برای تحقیقات آتی ارائه میکند :
انجام این تحقیق در رشتهها و تیم های ورزشی دیگر.
انجام این تحقیق بر روی رویدادهای ورزشی( لیگها و مسابقات بین المللی) و رویدادهای خیریه.
بررسی نقش تعدیلگری تناسب بین حامی و تیم ورزشی بر روی میزان تأثیر تعلق به تیم بر تصویر شناسه.
استفاده از متغیرهای مختلف مانند آگاهی از شناسه، تداعی و تشخیص شناسه، شخصیت شناسه، رضایت از حامی و غیره، به عنوان نتایج حاصل از حامیگری.
بررسی تأثیر مستقیم اشتیاق به ورزش و آگاهی از حامی بر قصد خرید مصرفکنندگان از محصولات حامی.
بررسی تأثیر حامیگری بر رفتار شهروندی و هویت اجتماعی کارکنان شرکت حامی.
بررسی تأثیر حامیگری بر ارزش ویژه برند.
بررسی معیارها و نتایج مورد انتظار شرکتها برای ورود به حوزه حامیگری.
بررسی رابطه بین حامیگری و ادراک مصرفکنندگان از مسئولیت اجتماعی شرکت حامی.
بررسی تأثیر شخصیت شناسه تیم ورزشی بر شکلگیری تعلق به تیم.
منابع و ماخذ:
1- حمیدی، مهرزاد (1384). “مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی”. انتشارات بامداد کتاب. چاپ اول. تهران.
2- دهقان قهفرخی، امین. خضری، عبدالرحمن. علی دوست قهفرخی، ابراهیم. حمایت طلب، رسول. ” بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران”. فصلنامهی مدیریت ورزشی. پاییز1389. شمارهی 6. ص 153-168
3- رحیمیان، مهرنوش (1387). ” شناسایی عوامل اثر گذار بر شکل گیری تصویر سازمانی در راستای دستیابی به وفاداری مشتریان در بخش خدمات”، تهران: دانشگاه تهراتپن. پایان دورهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت. دانشکدهی مدیریت.
4- سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه(1387). “روش تحقیق در علوم رفتاری”. انتشارات آگه. چاپ اول.
5- صمدی، منصور (1386). “رفتار مصرفکننده”، انتشارات آییژ، چاپ دوم
6- عبدوی، محمد (1391).” بررسی رابطه بین تعلق هواداران به تیم ورزشی، تصویرشناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای محصولات حامی”.تهران: دانشگاه شهیدبهشتی. پایان دورهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریتMBA. دانشکدهی مدیریت.