مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد تصویر شرکت

جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)
جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)
محقق
روش شناسی
اهداف حامی گری حاصل شده
هووک و همکاران (1990)
بررسی 19 شرکت مختلف در نیوزلند
توالی اهداف به ترتیب اولویت : (1) بهبود حسن نیت (2) بهبود تصویر شرکت (3) افزایش آگاهی (4) بهبود سود آوری (5) علاقه مدیریت و (6) استخدام کارکنان برتر
مارشال و کوک (1992)
مصاحبه با مدیران بازاریابی 200 شرکت اول از لیست 1000 شرکت برتر دنیا
دلایل حمایت از ورزش: (1) رسیدن به مخاطبان هدف، 49% (2) مرتبط بودن محصول، 34% (3) جلوه مناسب ورزش، 14% و (4) سایر موارد، 3%
اهداف حامی گری ورزشی به ترتیب اولویت: (1)پوشش مخاطبان هدف (2) ایجاد تصویری مناسب از شرکت (3) پوشش تلوزیونی(4) قرار گرفتن در معرض تبلیغات بالقوه و (5) پیوند ملی با محصول.
کوپلند و همکاران (1996)
مصاحبه با مدیران بازاریابی 112 شرکت کانادایی فعال در حامی گری ورزشی که حداقل هزینه های تبلیغی و ترفیعیشان 50000 دلار بوده است.
بر اساس 37 معیار استفاده شده در تحقیق مشخص شد که مهمترین اهداف شرکت ها از حامی گری ورزشی عبارتند از: (1) ایجاد آگاهی (2) بهبود تصویر شرکت (3) جلب توجه خرده فروشان (4) افزایش فروش (5) انگیزش کارکنان.
کلر (2003)
مطالعات کتابخانه ای
(1) برای شناسایی با یک بازار هدف خاص و یا سبک زندگی (2) به منظور افزایش آگاهی از نام شرکت یا محصول (3) ایجاد یا تقویت برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری (4) به منظور افزایش ابعاد تصویر شرکت ها (5) برای ایجاد تجربیات و تحریک احساسات (6) برای بیان تعهدات یا مسئولیت اجتماعی شرکتها به جامعه (7) سرگرم کردن مشتریان کلیدی و یا پاداش دادن به کارکنان کلیدی و (8) استفاده از فرصت های تبلیغاتی.
کارنول و همکاران (2005)
مطالعات کتابخانه ای
(1)نتایج شناختی : آگاهی و تصویر (2) نتایج احساسی : دوست داشتن و ترجیح و (3) نتایج رفتاری: قصد خرید، تعهد خرید و عمل خرید.
فائد (2006)
بررسی سه شرکت پارس الکتریک، سامسونگ و ال جی
اهداف شرکت های الکترونیکی از حامی گری ورزشی عبارتند از: (1) تصویر سازی (2) ایجاد آگاهی عمومی (3) خلق و افزایش تصویر شناسه و (4) دسترسی به بازار هدف.