مسئولیت اجتماعی و سازمانهای خصوصی

از اواسط قرن هجدهم به بعد، ماهیت حامیگری که قبلا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بشر دوستانه شرکت به حساب میآمد، تغییر یافت و به یک فعالیت هدفمند و وسیلهای برای بازاریابی راهبردی شرکتها تبدیل شد. مطابق با مینگهان (1998)، ادراک قبلی از حامیگری، آن را در زمره کمکهای بلاعوض قرار میداد و تنها منتفعین این فرآیند، دریافتکنندگان این کمکها بودند و شرکتها بدون چشم داشت سود و اغلب بخاطر حس بشر دوستی مالکان شرکت، اقدام به این کار میکردند. این ادراک اولیه از حامیگری بخوبی در تعریفی که مینگهان (1998) ذکر کرده است، نمایان است:
“ حامیگری عبارت است از اهداء یا وام دادن منابع، توسط افراد یا سازمانهای خصوصی به سایر افراد یا سازمانهایی که به تولید محصولاتی مشغولند که در بهبود کیفیت زندگی نقش دارند(مینگهان، 1998، ص10).
اما این دیدگاه نسبت به حامیگری با مرور زمان دچار تغیرات گستردهای شد(کورنویل، 1995، ص18). افزایش میزان سرمایهگذاری در این حوزه و گسترش رسانهها، نقش بسزایی در این تحولات ایفا کرد(مینگهان، 1998، ص12). امروزه بندرت میتوان شرکتی را یافت که در حوزه حامیگری سرمایه گذاری کند و انتظار بازدهی نداشته باشد. به عبارت دیگر امروزه هم شرکت حامی و هم سازمان یا نهاد حمایت شونده به دنبال حالت برد- برد هستند تا هر دو بتوانند از مزیتهای این کار بهرهمند شوند. به عنوان مثال ساتر و لوید (2004) بیان میکنند که امروزه حمایت شرکتها از ورزشکاران، تیمها و رویدادهای ورزشی به منظور ارتقاء تصویر شناسه و افزایش فروش، به امری عادی تبدیل شده است(کیهان، 2006،ص35).
رشد حامیگری در ورزش
صنعت ورزش در چند دههی گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. یکی از مهمترین دلایل این رشد، حامیگری ورزشی است چرا که حامیگری ورزشی، منبع درآمد قابل توجهی برای صنعت ورزش به وجود آورده است(لی، 2010،ص4).
همانطور که در بخش قبل نیز گفته شد، صنعت ورزش از دهه 1970 بسرعت در حال رشد بوده است. مخارج حامیگری اروپا در سال 1970 حدود 4 میلیون پوند بوده که این مبلغ در سالهای 1980، 1990 و 1999 بترتیب به 35، 281 و 491 میلیون پوند افزایش یافته است(مینگهان 1998، ص19). میزان درآمد جهانی از حامیگری در سال 2008 نزدیک 5/43 میلیارد دلار تخمین زده شده بود که این میزان در سال 1996 حدود 4/13 میلیارد دلار و در سال 1984 تنها 2 میلیار دلار بوده است(مینگهان 1991، ص7).
میزان مخارج جهانی حامیگری در سال 2010 حدود 3/46 میلیارد دلار گزارش شده که این رقم در سال 2007، 9/37 میلیارد دلار بوده است. از این میزان حدود 2/17 میلیارد دلار به آمریکا و کانادا تعلق داشته و 9/12 میلیارد دلار مربوط به اروپا، 10میلیارد دلار مربوط به آسیا، 5/3 میلیارد دلار مربوط به آمریکای مرکزی و جنوبی و 9/1 میلیارد دلار مربوط به سایر کشورها بوده است (IEG, 2011). این مخارج مربوط به حامیگری در حوزههای مختلفی همچون ورزش، هنر، رویدادها و … بوده است. نکته جالب توجه این که حامیگری ورزشی 65 الی 70 درصد کل مخارج حامیگری را به خود اختصاص داده است(یوکامن، 1999، ص12).
مخارج مربوط به حامیگری ورزشی، بویژه ورزش حرفهای، بسیار قابل توجه است. درآمدهای حاصل از حامیگری در لیگهای حرفه ای مانند لیگ ملی فوتبال (NFL)، لیگ اصلی بیسبال (MLB)، انجمن ملی بسکتبال (NBA) و لیگ ملی هاکی (NHL) در سال 2007 حدود 07/2 میلیارد دلار گزارش شده است که این رقم در سال 2006 و 2005 بترتیب 8/1 و 5/1 میلیارد دلار بوده است(لی، 2010، ص5).
به طور خلاصه، رشد سریع حامیگری در ورزش یک پدیده جهانی بوده که از سال 1970 به بعد آغاز شده است. اکثر مخارج مربوط به حامیگری در حوزه ورزش متمرکز بوده، چرا که ورزش به عنوان یک ابزار ارتباطی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است(کوئستر و تامسون، 2001، ص38) و بازیهای المپیک، جام جهانی فوتبال و ورزش حرفهای تاثیر بسزایی در تسریع رشد این روند داشتهاند.
بخاطر رشد سریع حامیگری ورزشی و تاثیر آن بر صنعت ورزش، نیاز است تا تعریف دقیقی از آن ارائه شود. در ادامه به بررسی دیدگاه محققین مختلف در حوزه حامیگری و تعاریف مختلف ارائه شده از حامیگری پرداخته میشود.
2-2-2) تعریف حامیگری ورزشی
تعاریف مختلفی از حامیگری توسط محققین مختلف ارائه شده است که بجز تعاریف اولیه که بیشتر بر جنبه خیرخواهانه حامیگری تأکید دارند، باقی تعاریف معنی و مفهوم یکسانی را میرسانند. جدول (1-2) تعاریف محققین مختلف از حامیگری را به ترتیب سیر تاریخی نشان میدهد.
همانطورکه مشاهده میشود، تعاریف ارائه شده توسط محققین به لحاظ محتوا بسیار شبیه به هم است و تمامی این تعاریف از وجود مبادلات بین حامی و حمایت شونده به عنوان شرط لازم حامیگری یاد میکنند(کورنویل و مینگهان، 1998، ص12).
جدول (1-2)؛ تعاریف مختلف حامی گری(کیهان، 2006، ص14)
جدول (1-2)؛ تعاریف مختلف حامی گری(کیهان، 2006، ص14)
منبع
تعریف
شرکت ST (1973)
فراهم کردن حمایت مالی یا غیر مالی به یک فعالیت مستقل، که این حمایت در اصل برای پیشبرد اهداف تجاری نمیباشد اما حامی به طور طبیعی میتواند انتظار کسب منافع تجاری را داشته باشد.
سمفونی رویال (1974)
اهداء یا وام دادن منابع، توسط افراد یا سازمانهای خصوصی به سایر افراد یا سازمانهایی که به تولید محصولاتی مشغولند که در بهبود کیفیت زندگی نقش دارند.
هید (1981)
توافق نامهای که بر اساس آن، حامی کمکهایی برای یک شرکت، تیم یا شخص فراهم میکند تا بتواند بر اساس اهداف خود از مزایای حاصل از آن بهرهمند شود.
مینگهان (1983,P.9)