مزیت رقابتی پایدار و عوامل کلیدی موفقیت

اطلاع از موجودی
اطلاع گردش حساب
انتقال وجه
دریافت گردش حساب به صورت فکس
مسدود کردن روزانه
آگاهی از وضعیت چکهای صادرشده
مسدود کردن یک برگ چک
تغییر رمز (الهیاریفرد، 1382 )
2-2-6 عوامل کلیدی موفقیت(csf)صنعت بانکداری
کاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک مزیت رقابتی کسب خواهد کرد و ممکن است از این عوامل به عنوان ظرفیتهایی برای تقویت رقابت با سایر رقبا استفاده نمایند. در بلندمدت، موفقیت بانکها مستلزم این است که به دنبال مزیت رقابتی پایدار و مستمر باشد. CSF و توانایی رقابت مستمر، دو بخش اصلی مزیت رقابتی برای هر سازمان قلمداد میشوند. به این ترتیب تعیین CSF برای بانکها میتواند فراهمکننده زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد( چن، 1999).
2-2-6-1 رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت
روچارت در سال 1979 برای اولین بار مفهوم فاکتورهای حیاتی موفقیت را تعریف کرد. بر طبق گفته او، CSF عبارت است از : تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بود و اگر رضایت آنها رضایتبخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمانها را تضمین خواهد کرد. وی نشان داده است کهCSF به علت تمرکز و توجه بر حرکت به سمت مطلوب رویکردی مفید برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مدیریت میباشد. همچنین، بویونتون و زمود ، CSFرا به این صورت تعریف کرده است: ” عوامل محدود و مشخصی که وجود آنها حرکت موفقیتآمیز مدیر با یک سازمان را تضمین میکند” آنها رویکردCSF را بهعنوان ابزاری مناسب برنامهریزی شناختهاند.
در صنعت بانکداری، جانسون و جانسون فرض کردهاند که هزینههای پایین عملیاتی و داشتن شهرت و اعتبار بانکی میتواند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در بازار رقابتی صنعت بانکداری مورد توجه قرار گیرند. کانالز ، نیز چهار منبع را به عنوان مزیت رقابتی بانکها مشخص کرده است1- نیروی انسانی 2- مدیریت مالی 3- داراییها 4 – داراییهای نامشهود ( چن، 1999).
چن چهار عامل را به عنوان عوامل موفقیتدرصنعت بانکداری تعیین کرده، که این چهار عامل میتواند، چهار نوع اهداف کسب و کار را برای مدیران بانکهای تجاری نشان دهد:
توانایی بازاریابی بانک
توانایی مدیریت عملیات بانکی
توانایی توسعه نام و جایگاه بانک
توانایی مدیریت بازار مالی
که در جدول شماره (2-2) شاخصهای زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری مشخص شده توسط وی نشان داده شده است.
جدول شماره (2-2): شاخصهای زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری
فاکتورهای ساختاری شاخصهای زیرمجموعه
توانایی مدیریت عملیات بانک ادب و نزاکت کارکنان