مدیریت منابع انسانی و کارشناسی ارشد

شکریکیا، علی(1378). ب‍ررس‍ی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر در ج‍ل‍ب رض‍ای‍ت م‍ش‍ت‍ری‍ان و ن‍ق‍ش و اه‍م‍ی‍ت دان‍ش ش‍غ‍ل‍ی ک‍ارک‍ن‍ان در ای‍ن زم‍ی‍ن‍ه در ش‍ع‍ب م‍س‍ت‍ق‍ل ب‍ان‍ک سپه ای‍ران .پایاننامه کارشناسی ارشد. مؤسسه عالی بانکداری ایران. تهران.
شیخانی،سعید(1379). راههایتوسعهبانکداریالکترونیکیدرایران. تهران،اولین همایشبانکداریالکترونیکی.صص 166- 153.
صفدری،نفیسه(1388). بانک،بازاریابیومزیترقابتی.ماهنامهتدبیر،ش205.صص39-44.
فرجیسبکبار، حسنعلی و عشورنژاد و غدیر و رحیمی، سعید و فرهادیپور، احمد(1391). ارزیابیظرفیتدستگاههایخودپردازدرشعببانکهاومؤسساتمالیومطالعهموردی:حدواسطمیدان (GCA) و (ANP) اعتباریبااستفادهازانقلابتامیدانفردوسیخیابانانقلابتهران. مجله مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهایسالچهارم،شمارهچهاردهم.
فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین(1387). روشهای تحقیق در علوم انسانی: با نگرشی بر پایان نامه نویسی. تهران: نشر پویا. : 269) .ص185.
فیضی، حسن)1389). بررسیوشناساییعواملموثربرتجهیزمنابع )جذبسپردهدربانکملیایراناستانکرمانشاه(. پایاننامه کارشناسی ارشد. از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
فوکردی،رحیم(1384).طراحیالگوییبرایتعییننظاماستقرارتسهیلاتارائهدهندهخدماتدرمناطقشهری: مطالعهموردیجایابیماشینهایخودپردازبانککشاورزیدرمنطقه10شهرداریتهران. رساله دکتری دانشگاهعلامهطباطبایی ، دانشکدهحسابداریومدیریت، تهران.ص4
فیتز،سیمونز(1382). مدیریتخدمات؛استراتژی،عملیاتوتکنولوژیاطلاعات.ترجمۀسیدمحمداعرابیوداودایزدی.چاپاول،تهران: دفترپژوهشهایفرهنگی.
فاتحی، زمانعلی و شرفی، فایزه(1390). نقش مدیریتشعبدرتحققاهدافبانکهایدولتیوچالشهایمرتبطباآن. ادارهتحقیقاتوکنترلریسک بانکسپه.
قلیزاده، محمدحسن و شعبانی کاکرودی، حامد (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپردهها در بانکهای دولتی استان گیلان. پایگاه مگیران. دانشگاه مازندران. ص 1- 19.
کشوری، عباس (1384). ارتقای کیفیت، راهی برای بقاء. ماهنامه بانک رفاه. شماره 64.
کاتلر،فیلیپ و آمسترانگ (1379) . اصولبازاریابی.ترجمهعلی پارساییان.. چاپ اول. تهران: انتشارات دبستان.
کاتلر،فیلیپ.(1388).مدیریتبازاریابی.ترجمهبهمنفروزنده.اصفهان :نشرآموخته.
کاتلر،فیلیپ (1377). بازایابیبانکی. ترجمهمنصورسیفی.مجلهبانککشاورزی،ش67. ص 9.
کنگرلو،علیرضا(1387). جایگاهتبلیغاتبانکیدررادیووتلویزیون.روزنامهدنیایاقتصاد،ش1558.صص12-13.
کاتلر،فیلیپ وآرمسترانگ ، گری(1380 ). اصولبازاریابی.ترجمهعلیپارسائیان، چاپاول.تهران:نشرآیلار.
گرگ ال، استوارت و کنت جی، براون(1388). مدیریت منابع انسانی؛ پیوند استراتژی و عمل. ترجمه ی سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی. تهران: نشر مه کامه.
گلستان، افشین(1389). بررسی تأثیر به کارگیری S. G. B بر روحیهی کارکنان بانک تجارت پایاننامه کارشناسی ارشد .اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان.
ماجدی، علی و گلریز، حسن (1370) . پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، چاپ چهارم. تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری ایران .
مبینی دهکردی، علی و رسولینژاد، احسان(1390). شکلدهی به فضای نوین بانکداری: رویکرد دانش بنیان. تهران: نشر نور علم.
متولی، کاظم (1380) روابط عمومی و تبلیغات. تهران : انتشارات بهجت.
معظمی،میترا(1373)بازاریابیخدمات،فروشنادیدهها.ماهنامهتدبیر،ش48.صص63- 62.