مدیریت منابع انسانی و عوامل نیروی انسانی

با توجه به اینکه هدف اصلی این پایاننامه، بررسی و تعیین عوامل اصلی موفقیت SFC بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است موضوع SFC دارای ابعاد گوناگونی میباشد. لذا ابتدا ابعاد SFC تعیین گردید: کارآمدی مدیریتی، کارآمدی نیروی انسانی، کارامدی رضایت مشتریان، کارآمدی فنآوری.
در تعیین ابعاد چهار گانه از مطالب ذکر شده در تحقیق کانالز استفاده شد، ایشان چهار منبع: نیروی انسانی، مدیریت مالی، داراییها و داراییهای نامشهود را به عنوان مزیت رقابت بانکها معرفی نموده است که در بحث نیروی انسانی، بعد عوامل نیروی انسانی، در مقوله مدیریت مالی، بعد مدیریتی و در زمینه داراییهای نامشهود ابعاد فنآوری و رضایت مشتری تعیین و مورد بررسی قرار میگیرند.
در مرحله بعد، مؤلفههای تشکیلدهنده هر کدام از این ابعاد چهارگانه تعیین گردید به عنوان مثال در بعد مدیریتی، مدیریت انتخاب و تجهیز شعب، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تبلیغات و ………. در تعیین مؤلفههای تشکیلدهنده سعی شده با استفاده از پیشینه تحقیق و تحقیقات، مؤلفههای مرتبط با ابعاد چهاگانه شناسایی و تعیین گردند.
مدل تحلیلی تحقیق

شکل شماره (2-2): مدل تحلیلی

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه:
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و متهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت دامنه آن مشخص باشد، به بیان دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را دقیقتر، سریعتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای موردنظر کمک کند(فرهنگی و صفرزاده،1387)..
در این فصلتوضیحاتی پیرامون روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه مناسب روش نمونهگیری، روشهای جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری، اعتبار و روایی پرسشنامه و روش آماری ارائه میگردد.
3-2 روش تحقیق
هر پایاننامه در حوزه علوم اجتماعی و بهویژه مدیریت در واقع در زمره کاربردی است. به طور معمول پژوهشگر سعی میکند به یک مسأله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند تحقیق پاسخ گوید(خاکی، 1386).در این تحقیق نیز محقق میخواهد بررسی و شناسایی عوامل موفقیت بانکها بر جذب منابع ارزان قیمت در بانکهای دولتی شهر کرمانشاه بپردازد، از آنجایی که محقق به دنبال پاسخ دادن به سوال فوق است و پاسخ این سؤال میتواند به مدیران و برنامهریزان بانکها در تصمیمگیریها کمک نماید، بنابراین روش تحقیق از نوع کاربردی است. همچنین از آنجایی که ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد و محقق از طریق پاسخدهندگان اقدام به جمعآوری اطلاعات نموده است، یک نوع تحلیل میدانی است.
این تحقیق براساس نحوه گردآوری از نوع توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد.