مدیریت منابع انسانی و رهبری تحولگرا

برقراری دیدگاه ارتباطی؛
تفویض اختیارات معنادار، قدرت و مسئولیت به پیروان؛
رفع بروکراسی غیرضروری؛
ارائه تجارب، برنامههای آمادهسازی و آموزشی و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت پیشرفت و توسعه آگاهی و بینش پیروان؛
تشویق و تقویت پذیرفتن عقاید و علایق فردی پیروان؛
تشویق و تقویت تصمیمگیری مشارکتی؛
افزایش تشریک مساعی و روحیه همکاری (لی کوکینگ، 2009).
رابینز رفتارهای رهبری را به این صورت بیان میکند:
توجه به پیروان: رهبران تحولگرا به نیازهای تکاملی و نیازهای سطح بالای پیروان (مهم بودن) توجه میکنند.
تغییر آگاهی: رهبران تحولگرا آگاهی پیروان را از طریق کمک به آنها در حل مسائل گذشته، بوسیله راهحلهای و روشهای جدید، تغییر میدهند.
الهام بخشیدن: رهبران تحولگرا قادر به برانگیختن، تحریک کردن و الهام پیروان به داشتن تلاش فوقالعاده برای رسیدن به اهداف هستند.
رفتارهای رهبری تحولگرا، صورت فعالتر و اثربخشتر از رهبری است.پژوهشگران رهبری، جنبه اصلی و کلیدی رهبری مؤفق را، تغییر و شکلدهی به ارزشها، عقاید و دیدگاههای پیروان، بمنظور برانگیختن آنها جهت عملکردی فراتر از انتظارات سازمانی و به سمت اهداف مشخص شده توسط رهبر، میدانند. رهبری تحولگرا شامل استفاده از ایدئولوژی و ارزشها بمنظور برانگیختن سازمانی پیروان به سمت اهداف بسیار ارزشمند است. رهبر تحولگرا با دقت به نیازهای پیروان گوش میکند و توجه ویژهای به رشد و مؤفقیت آنها میکند و با ایفای نقش مربی و ناصح با خلاقیت و اثربخشی مدیریت منابع انسانی را نیز انجام میدهد و پیروان را به قبول مسئولیت، بمنظور توسعه و رشد استعدادهایشان، تشویق و ترغیب میکنند. رهبر تحولگرا به تفاوتهای فردی و شخصیتی پیروان در رشد و توسعه نیازها و فراهم نمودن منابع لازم جهت کمک به آنها در شناسایی نیازها، خواستهها و استعدادهایشان، توجه میکند. نحوه کار رهبری تحولگرا را میتوان بدین صورت بیان نمود:
اثربخشی: رهبران تحولگرا خلاقتر و اثربخشترند، زیرا آنها پیروانشان را به خلاقیت تشویق میکنند.
اهداف: پیروان رهبر تحولگرا اهداف بلندپروازانه را دنبال میکنند و معتقدند اهداف از نظر شخصی مهم اند.
دیدگاه (چشمانداز): رهبران تحولگرا دیدگاهی جذاب را برای آینده رائه میکنند.
تعهد: رهبران تحولگرا تمایل به ایجاد تعهد و القاء حس اعتماد به رهبر، در پیروان، دارند (آبرن و ماریون، 2009).
باس(1999) تئوری رهبری تحولگرا را چنین توضیح میدهد: رهبری تحولگرا پیروان را به سمت ماوراء نفع شخصی از طریق نفوذ ایدهآلی (کاریزما)، ترغیب به تلاش فکری (تحریک شناختی)، روحیه ایجاد انگیزش و توجه به تفاوتهای فردی، حرکت میدهد. نفوذ ایدهآلی (کاریزما) ورهبری الهامبخش، اراده دیدگاهی (چشمانداز) جذاب و مطلوب و تشریح نحوه رسیدن به آن، طراحی استانداردهایی برای عملکرد، نمایش عزم و اراده راسخ از ویژگیهای این رهبران است و پیروان تمایل دارند بوسیله رهبرانشان شناخته شوند. رهبر تحولگرا ازترغیب به تلاش فکری (تحریک شناختی)، برای افزایش نوآوری و خلاقیت و از توجه به تفاوتهای فردی برای پیشرفت و توسعه پیروان و حمایت و آموزش آنها، استفاده میکند و اختیارات وظایف را به عنوان فرصتهایی برای رشد و پیشرفت، واگذار میکند. طبق گفته باس (1999) عنوان تحولگرا و عملگرا به عنوان یک کل، برای سازمانها و گروهها، میتواند بکار گرفته شود. او ادعا میکند که اعضای تیمهای تحولگرا نگران همدیگر هستند، خردمندانه وهوشمندانه همدیگر را تحریک و ترغیب میکنند، الهام بخش برای همدیگر بوده و بوسیله اهداف تیمی (گروهی) شناخته میشوند. از نظر باس، شیوهها و سیاستهای سازمانی میتواند قدرت کارمند را افزایش دهد و انعطافپذیری و روح رفاقت ایجاد کند. رهبری تحولگرا، تعهد، مشارکت، وفاداری و عملکرد پیروان را افزایش میدهد. باس و ریگو (2006) ادعا میکنند که اجزاء رهبری تحولگرا، از طریق راههای گوناگون باعث ایجاد و افزایش تعهد پیروان میشود. این رهبران پیروان را متوجه ارزشهای اخلاقی درگیر در وظایفشان، میکنند و تعهد را بیشتر با بکارگیری ترغیب به تلاش فکری (مشکلات بوسیله تلاشهای مشترک حل میشوند) و توجه به تفاوتهای فردی (پیروان احساس میکنندنیازهای شغلیشان برآورده شده) افزایش میدهند (ویرتنن، 2009).
باس و همکارانش چنین اظهار کردند که اضافه کردن رهبری تحولگرا به رهبری عملگرا منجر به تلاش مضاعف پیروان شده و در نتیجه عملکرد عالی جلوه گر میشود. آنها این عمل اضافه کردن رهبری تحولگرا به رهبری عملگرا را اثر افزوده رهبری تحولگرا نامیدند که در ادامه در شکل آمده است.
رهبری تحولگرا
رهبری عملگرا
مدیریت مبتنی بر استثنائات
پاداش اقتضایی
توجه به
تفاوتهای فردی