مدیریت منابع انسانی و دوره های ضمن خدمت

1-6-1) تعاریف نظری:
ارزشیابی توصیفی:
“ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تلاش می کند به جای کمی نگری به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند وتوصیفی از وضعیت یادگیری انان ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها ،دانش ها و نگرش های دانش اموزان می شود(بنی اسد1384)
عوامل مدیریتی:
عوامل مدیریتی شامل این مولفه هاست برگزاری دوره های ضمن خدمت،فراهم سازی زمینه های فرهنگی و اجتماعی مناسب،نگاه نظام مند به اجرای ارزشیابی توصیفی،منابع مالی لازم،نظارت و بازرسی کامل بر مدارس،رهبری و مدیریت اثربخش،تصریح دقیق انتظارات از مجریان،برقراری راهبردهای ارتباطی مناسب و فعال در اجرای ارزشیابی توصیفی
عوامل آموزشی:
عوامل آموزشی شامل این مولفه هاست به روز بودن مطالب درسی،تعامل گروهی میان معلمان،طراحی موضوعات درسی بر اساس روش های اکتشافی،کیفیت بهتر مطالب درسی،افزایش روحیه پرسشگری و خلاقیت میان دانش آموزان،استفاده معلمان از روش های ابتکاری،ارتباط مفاهیم درسی با زندگی روزمره دانش آموزان،کاهش رقابت کاذب بین دانش آموزان .
عوامل فیزیکی:
عوامل فیزیکی شامل این مولفه هاست تک پایه بودن کلاس ها،جمعیت کلاس ها،متناسب بودن حجم فعالیت های کلاسی با زمان اموزش،استفاده از فناوری اطلاعات،استفاده از کتاب های کمک آموزشی،فراهم بودن مواد آموزشی مناسب برای معلمان،فراهم بودن امکانات وتجهیزات برای معلمان،توجه به نسبت معلم به دانش آموز.
عوامل روانی:
عوامل روانی شامل این مولفه هاست آمادگی روحی معلمان ابتدایی،تغییر نگرش والدین نسبت به نمره،افزایش ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموز،تعامل بیشتر اولیا دانش آموزان با مدرسه،حمایت کافی از دانش آموزان دارای مشکلات خانوادگی،توجه به حوصله کافی معلم و ایجاد علاقه و انگیزه در معلمان،توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان ،ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان .
1-6-2) تعاریف عملیاتی:
ارزشیابی توصیفی:
ارزشیابی توصیفی نوعی مقیاس رتبه ای از نوع نگاره های توصیفی است که جایگزین بازخوردهای کمی (نمره)شده است.(حسنی،1388)
عوامل مدیریتی:
ان دسته از عواملی که به رهبری ومدیریت منابع انسانی و مالی مربوط است و برای سنجش ان هااز 8سوال در قسمت اول پرسشنامه استفاده شده است.(سوال 1تا8)
عوامل آموزشی:
آن دسته از عواملی که به آموزش و معلم و روش های تدریس مربوط است و برای سنجش ان ها از 8 سوال در قسمت دوم پرسشنامه استفاده شده است.(سوال 9تا16)
عوامل فیزیکی:
آن دسته از عوامل که به امکانات و تجهیزات مربوط است و برای سنجش ان از 8 سوال در قسمت سوم پرسشنامه استفاده شده است.(سوال17تا24)
عوامل روانی:
آن دسته از عواملی که به مسائل روحی دانش آموزان و معلمان و نگرش آنان مربوط است و برای سنجش ان از 8 سوال در قسمت چهارم پرسشنامه استفاده شده است.(سوال 25تا32)
فصل دوم
پیشینه تحقیق