مدیریت سرمایه در گردش و شرکت‌های پذیرفته شده

به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های خود به ساختارهای حقوق مالکانه شرکت توجه کنند زیرا تاثیر قابل توجهی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی دارد.
با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خصوصی سازی، پیشنهاد می شود که ضمن واگذاری سهام شرکت ها به سرمایه گذاران شرکتی و مدیریتی، با افشای صحیح اطلاعات این دسته از سرمایه گذاران و ایجاد شفافیت اطلاعاتی؛ اولاً اعمال نظارت بر عملکرد مدیریت تسهیل شود تا هزینه های نمایندگی و محدودیت مالی شرکت ها کاهش یابد و ثانیا ضمن انتقال علائم و اطلاعات از سوی آن ها به بازار، کارایی اطلاعاتی بازار بهبود یابد.
به سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر ذینفعان توصیه می شود، توجه بیشتری به اندازه شرکت و اهرم مالی داشته باشند و آنرا در مدل های تصمیم گیری خود لحاظ نمایند. همان طور که نتایج نشان می دهد اندازه شرکت اثر مثبت و اهرم مالی اثر منفی بر حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی دارند.
می توان از نتایج بدست آمده از تحقیق درآئین نامه راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد.
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
طی دو دهه گذشته، کشور شاهد تحولات فراوان در زمینه تحقیقاتی از این نوع بوده است. رشد و توسعه دانشگاه ها و راه اندازی دوره های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری در ارتقاء سطح تحقیقات نقش به سزایی داشته است. فراهم آمدن ساختارهای تحقیقاتی،از قبیل پیوند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی و توسعه نظام های اطلاعاتی، آماری و اقتصادسنجی، موجبات رشد و توسعه بیشتر تحقیقات را فراهم می آورد. به نظر می رسد که تحقیقات زیر می تواند مکمل تحقیق حاضر باشد:
انجام تحقیق بر اساس سایر ساز و کارهای راهبری شرکتی از قبیل ویژگی های هئیت مدیره، حسابرس، کنترل های داخلی و غیره؛
تاثیرمشکلات نمایندگی بر رابطه بین ساختار حقوق مالکانه و ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی؛
تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها؛
تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار؛
تاثیرساختارحقوق مالکانه برخطای پیش بینی سود.
5-5. خلاصه فصل
تفکیک حقوق مالکانه و کنترل به عنوان پایه و اساس رابطه نمایندگی، موجب می شود تا مدیران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند. گزارش های مالی قابل اعتماد، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ساز و کارهای راهبری شرکتی با کیفیت بالا نقش عمده ای در اطمینان بخشی به سهامداران و ذینفعان بر عهده دارد و موجب می شود مشکلات نمایندگی کاهش یابد. در نتیجه، سرمایه گذاران نسبت به مدیران اعتماد لازم را داشته و برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار نشوند و از این رو تکیه شرکت را بر وجوه نقد داخلی کاهش می دهد و به این ترتیب، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، کاهش می یابد. در این فصل، به تفسیر نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بر اساس تحلیل های آماری انجام شده پرداخته شد. در ادامه، به استدلال نتایج بدست آمده از تحقیق و همچنین پیشنهادهای تحقیق پرداخته شد.
منابع و مآخذ
الف: منابع فارسی
احمدپور، احمد و امین سلیمی(1386). تاثیر صنعت و اندازه بر ساختارسرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره26، شماره 1 (پیاپی 50)، صص 35-13.
بزرگ اصل، موسی (1385). “حسابداری میانه- صورت های مالی.” سازمان حسابرسی- مدیریت تدوین استانداردها، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا وغلام علی سرمد (1381). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت، تهران.
حساس یگانه، یحیی (1384). “مبانی نظری راهبری شرکتی.” حسابدار، شماره 168، صص 56 تا 58.
خاکی، غلامرضا (1390). “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی.” چاپ اول، نشر بازتاب، تهران.
سرمد،زهره؛بازرگان،عباس والهه حجازی (1390). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و یکم،انتشارات آگاه،تهران.
سوری، علی (1389). “اقتصاد سنجی.” چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.
ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی؛ و مهدی ذوالفقاری (1387). “بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” مطالعات حسابداری، شماره 23، صص. 43 تا 65.