مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تصمیم گیری خرید

.[4]آقازاده هاشم و بخشی زاده الهه، (تابستان و پائیز1389). ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی براساس مدل سلسله مراتب اثرات ( مطالعه موردی : صنعت پوشاک )، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 21 و 22، ص 143-123.
.[5]امانی جواد، خضری آذر هیمن، محمودی حجت، (1391). معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پژوهش های رفتاری، مجله بر خط دانش روانشناسی، شماره 1، ص55-41.
.[6]بحرینی زاده منیجه و ضیایی علیرضا، (زمستان1391). بررسی تاثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 4، ص 121-105.
.[7]تقوی فرد محمد تقی، نعمت مسرت، صنیعی منفرد محمد علی، (1390). مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان(مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)، مدیریت بازرگانی، شماره 10، ص74-55.
.[8]جلالی سیدمهدی، خیری بهرام و خادم مژگان، (زمستان1390). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ایرانی ( مطالعه مورد : لوازم خانگی )، فصلنامه مدیریت، شماره 24، ص 69-59 .
.[9]جلیلیان حسین، ابراهیمی عبدالحمید و محمودیان امید، (زمستان 1391). تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان ازطریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری درمیان دانشجویان ( مطالعه موردی : محصولات لپ تاپ شرکت Dell )، مدیریت بازرگانی، شماره 4، ص 64-41.
.[10]حسینی میرزاحسن، باقری سیدمحمد و حسینی سیده زهرا، (پاییز 1388). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی برجذب مشتریان برمبنای مدل AIDA وارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی ( مطالعه موردی: بانک رفاه ) ، پژوهشهای مدیریت، شماره 5، ص 146-119.
.[11]حمیدی زاده محمدرضا و یزدانی ناصر، (پاییز و زمستان1390). مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان، فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، شماره 6، ص 176-150.
.[12]حیدرزاده کامبیز، الوانی سیدمهدی و قلندری کمال، (پاییز 1389). بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند براساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید، پژوهش های مدیریت، شماره 86، ص 52-27.
.[13]حیدرزاده کامبیز و خسروزاده شیرین، (تابستان1390). ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، آگاهی از محصول و درگیری ذهنی ( پیچیدگی ) محصول بر تصمیم خرید مصرف کنندگان، مدیریت بازاریابی، شماره 11، ص 32-1.
.[14]حیدرزاده کامبیز و نوروزی عبداله، (زمستان1389). بررسی تاثیر پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور ( مبتنی بر فایده آنی ) و محصولات لذت جویانه ( مبتنی بر لذت آنی ) در فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 87، ص 55-39.
.[15]خادمیان طلیعه و مبارکی فرد نیره، (بهار1391). بررسی جامعه شناختی علل تاثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف زنان و دختران ( مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره 5، ص 112-95.
.[16]خائف الهی احمدعلی، نوری آقاعلی و ذبیحی محمدرضا، (تابستان1391). کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین ( مورد مطالعه : تارنمای شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 2، ص 86-69.
.[17]دهدشتی شاهرخ زهره، قاسمی حسن و سیفی ابوالفضل، (تابستان و پاییز1389). مدل تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 89، ص 142-115.
.[18]دیندارفرکوش فیروز و حیدربیگی آرزو، (بهار1390). بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برنگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید، بررسی تبلیغات تجاری، شماره 12، ص 218-203.
.[19]ربیعی علی، محمدیان محمود و برادران جمیلی بیتا، (تابستان1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران، مجله علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 2، ص 40-17.
.[20]رضوانی حمیدرضا و رشیدایی آبندانسری اکرم السادات، (پاییز1392). بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 3، ص 58-39.
.[21]رضوانی حمیدرضا و ملک پور مهرگان، (بهار و تابستان1388). ارائه الگویی برای دسته بندی ویژگی های محصول، بررسی های بازرگانی، شماره 35، ص 71-58.
.[22]رنجبریان بهرام، رشیدکابلی مجید، صنایعی علی و حدادیان علیرضا، (بهار1391). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده ، کیفیت درک شده ، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران، مدیریت بازرگانی، شماره 11، ص 70-55.
.[23]رنجبریان بهرام، جلیلوند محمدرضا و فتحی سعید، (زمستان1390). تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی ( مورد مطالعه : شهراصفهان )، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 4، ص 17567-17547.
.[24]سعیدنیا حمیدرضا و جمالی نژاد سحر، (بهار و تابستان1389). ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برند تلفن های همراه ( مطالعه موردی : دانشجویان )، مدیریت بازرگانی، شماره 8، ص 192-167.
.[25]شاه محمدی عبدالرضا و احمدی اسکویی نسرین، (تابستان1390). سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی، مطالعات رسانه ای، شماره 13، ص 231-217.
.[26]شاه محمدی عبدالرضا و میرزائی پور علی، (بهار1390). بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک درمیان مشتریان خود در شهر تهران، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، شماره 1، ص 138-119.
.[27]صمدی منصور، حاجی پور بهمن و دهقان میثم، (پاییز و زمستان1388). بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران، اندیشه مدیریت، شماره 2، ص 165-149.
.[28]صمصام شریعت سیدمحمدرضا، آتش پور سیدحمید و کامکار منوچهر، (تابستان1386). مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره 32، ص 120-90.
.[29]عباس زاده سیدمیر محمد، امانی ساری بگلو جواد، خضری آذر هیمن، پاشوی قاسم، (1391). مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری با معرفی نرم افزارهای Smart PLS، Visual PLS، PLS-Graph، چاپ اول، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.