مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

ه) مؤلفه خلق عمومی 1 -خوش بینی2- نشاط
مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس : دولویکس وهیگس براساس تحقیقات تجربی خود عناصرمحوری مشترک را درساختارکلی هوش هیجانی شناسایی کرده اند که عبارتند از :
1- خود آگاهی : آگاهی ازاحساسات شخصی خود وتوانایی تشخیص و مدیریت آنها.
2- انعطاف هیجانی : توانایی خوب عمل کردن وسازگاری درموقعیتهای مختلف.
3- انگیزش: انرژی وانگیزه ای که برای دستیابی به نتایج وهدفهای کوتاه مدت، بلند مدت وجود دارد.
4 -حساسیت بین فردی : توانایی آگاه بودن ازاحساسات دیگران ودستیابی به تصمیمات قابل نفوذدرآنها.
5- تاثیر:توانایی ترغیب دیگران به تغییردیدگاهشان درباره یک مساله.
6- فراست : توانایی استفاده ازبینش وتعامل درتصمیم گیری هنگام رویارویی با اطًلاعات مبهم .
7- صداقت: توانایی ایجاد وتعهد درهنگام مواجهه با چالش واقلام ثابت ودرست. به طورخلاصه مدل
دولویکس و هیگس درجدول شماره 5 نشان داده شده است .(احدی، خورشیدزاده، 1388)
جدول شماره 5-2 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس
1- خود آگاهی آگاهی از احساسات شخصی خود وتوانایی تشخیص و مدیریت آنها.
2- انعطاف هیجانی توانایی خوب عمل کردن و سازگاری در موقعیتهای مختلف.
3- انگیزش
انرژی و انگیزه ای که برای دستیابی به نتایج وهدفهای کوتاه مدت, بلند مدت وجود دارد.
4 -حساسیت بین فردی توانایی آگاه بودن ازاحساسات دیگران و دستیابی به تصمیمات قابل نفوذ در آنها.
5- تاثیر توانایی ترغیب دیگران به تغییر دیدگاهشان در باره یک مساله.
6- فراست توانایی استفاده از بینش و تعامل در تصمیم گیری هنگام رویارویی با اطلاعات مبهم .
7- صداقت توانایی ایجاد و تعهد در هنگام مواجهه با چالش و اقلام ثابت و درست.
مدل هوش عاطفی رابرت کوپر وآیمان ساواف : این مدل یاالگو متشکل ازچهاراصل است که شعورعاطفی راازحیطه تجزیه وتحلیل روانشناسی ونظریه های فلسفی، خارج وبه حیطه شناخت، کشف وکاربرد مستقیم واردمی کند. عشق وعاطفه اداری ازاصل اول یعنی زمینه عاطفی آغازمی شود. زمینه عاطفی ازطریق صداقت عاطفی، انرژی، آگاهی، واکنش، شهود، مسئولیت وایجاد رابطه، جایگاهی برای اعتماد وتأثیرفردی می سازد. اصل دوم یعنی سلامت عاطفی، اصالت، قابلیت اعتماد وانعطاف پذیری رادرشما افزایش می دهد نارضایتی سودمند را به بیشترین حد می رساند. دراصل سوم یعنی ژرفای عاطفی، باراههایی برای تنظیم زندگی وکارخودباهدف وقابلیت منحصربه فرد آشنا خواهید شدودرراه بازگشت باصداقت، تعهد ومسئولیت همراه خواهید بودکه به نوبه خود اثرپذیری شماراافزایش می دهد. ازاینجا به چهارمین اصل یعنی معجزه عاطفی خواهیدرسید که دراین مرحله استعدادها وظرفیت خلاق شماپرورش می یابد تا باآمادگی بیشتری بر مشکلات وفشارها فائق آیید وبرای آنها راه حل هایی موجودبهره جویید وبرای آینده تلاش کنید. (عزیزی 1386 ، ص94) به طورخلاصه چهاراصل شعورعاطفی رابرت کوپر وآیمان ساواف درجدول شماره6 -2 نشان داده شده است.
جدول شماره 6-2مدل هوش عاطفی رابرت کوپر وآیمان ساواف
1- اصل اول زمینه عاطفی: 1-صداقت عاطفی 2-انرژی عاطفی 3-بازتاب عاطفی 4- شهود سودمند