مدل معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد. اگر مقدار کم، نسبت به درجه آزادی (df) کوچکتر از 3 باشد، مدل حالت بسیار مطلوبی دارد. اگر RMSEA کوچکتر از 05/0 و نیز GFI و AGFA بزرگتر از 90 % باشند، میتوان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد. اگر مقدار GFI و AGFI از 90% بیشتر باشد، حالت مناسبی داریم. آزمون RMSEA هر چه کمتر باشد بهتر است زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است. حالت کمتر از 05/0 بسیار مناسب می باشد (لاوی، 1988).
گام سوم: اصلاح مدل
یکی از مهم ترین جنبه های بحث انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده اند صورت می گیرد. این مرحله را می توان با مقایسه های تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد (هویل، 1995).
مهم ترین گام موجود در این مرحله به شرح زیر است:
اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است (لاوی، 1988).
گام چهارم: آزمون فرضیه
اگر آزمون های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ها می باشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد (لاوی، 1988).
آزمون ها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین های استاندارد شده ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمین های استاندارد شده ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می دهد (هویل، 1995). این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استانداردکردن ضرایب رگرسیون ( استاندارد) در آمار می باشد.
تنها گام این مرحله به این صورت است: ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض
گام پنجم: تفسیر مدل
در این مرحله نتایج مدل معادلات ساختاری به شکل نمودار مسیر ارائه می گردد. نمودار مسیر یک نمایش گرافیکی از مدل معادلات ساختاری است. سه جزء اصلی این نمودار شامل مستطیل ها (متغیرهای قابل مشاهده)، بیضی ها (متغیرهای مکنون) و پیکان ها هستند (هویل، 1995).
گام ششم: ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی
گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است که سایر محققین بتوانند از منطق رویه ها و تجزیه و تحلیل های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند.
3-7 جمع بندی:
در این فصل نحوۀ به کارگیری ابزارهای تحقیق در فرآیند شناسایی رابطه ابعاد شخصیت برند با وفاداری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین را مطرح کردیم و همچنین نحوۀ دستیابی به جواب سوالات مطرح شده در تحقیق بیان گردید. در ادامه تلاش خواهد شد تا نتایج حاصل از به کار گیری الگوی معرفی شده در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین ارائه گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
در این بخش بر طبق روش‎شناسی پژوهش نسبت به تجزیه و تحلیل داده‎ها اقدام می‎شود. بدین منظور، ابتدا به ویژگی های جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می گیرند و سپس به بررسی مدل و روابط فرض شده بین متغیرها پرداخته می شود.