مدل سازی معادله ساختاری در و مدل سازی معادلات ساختاری

2) متغیر های مکنون –متغیر های مکنون بیانگر یک سری سازه های نظری هستند مانند مفاهیم انتزاعی که نمی توان آنها را مستقیماً مشاهده یا مورد سنجش قرار دارد.(خدنگ، 1388، ص115)
به طور کلی در استنتاج علمی در علوم مدیریت رفتاری، دو مساله عمده وجود دارد؛ اولین مساله مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیر ها است، یعنی چگونه می‎‎توان اعتبار و روایی مقیاس را بیان کرد؟ دومین مساله مربوط به روابط علی میان متغیر ها و قدرت تبیین چنین روابطی است. به عبارتی، چگونه می‎‎توان روابط پیچیده بین متغیر هایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با شاخص های دارای احتمال خطا، استنتاج نمود؟ و چگونه می‎‎توان قدرت و روابط نهایی بین متغیر ها را مورد ارزیابی قرار داد؟
مدل لیزرل در کلی ترین شکل خود برای رفع دو مشکل بالا در استنتاج علمی ایجاد شده و دارای دو بخش است: مدل اندازه گیری و مدل ساختاری.
مدل اندازه گیری، مشخص می‎‎کند که متغیر های مکنون چگونه با متغیر های مشاهده پذیر، مرتبط هستند یا از طریق آنها سنجیده می‎‎شوند. به بیان دیگر، ویژگی های خاص اندازه گیری (یعنی ضرایب اعتبار و روایی) متغیر های مشاهده، چگونه از سوی متغیر های مکنون توصیف می‎‎شوند.مدل ساختاری نیز روابط علی بین متغیر های نهفته (سازه ها) و قدرت تبیین آنها را نشان می‎‎دهد. این مدل به سوال های مربوط به قدرت علی بین متغیر های نهفته و مقدار واریانس تبیین شده در کل مدل پاسخ می‎‎دهد. (قاضی طباطبائی به نقل از قربانی قویدل، 1391، ص92)
3-6-2 دلایل استفاده از مدل سازی
حداقل چهاردلیل برای چنین عمومیتی وجوددارد(شوماخر و جی به نقل از قربانی قویدل، 1391، ص92)
1-روش های آماری مقدماتی تنها تعداد محدودی از متغیر ها را به طور همزمان به حساب می‎‎آورند که نا توان با سروکار داشتن با نظریه های پیشرفته و پیچیده ترند. به کار گیری تعداد کمی از متغیر ها، برای فهم پدیده های پیچیده موجب محدودیت است. در مقابل، مدل سازی معادله ساختاری به پوهشگر اجازه می‎‎دهد تا پدیده های پیچیده را به لحاظ آماری به مدل درآورده و آزمون کند. تکنیک های مدل سازی معادله ساختاری روش هایی برای تایید یا رد مدل های نظری به روش کمی هستند.
2-دلیل دوم رشد و توسعه مدل سازی معادله ساختاری در سالهای اخیر، به ویژه به توان تحلیل مدل های نظری ساختاری پیشرفته تر مربوط است. این مدل ها و تکنیک های پیشرفته، توان محققان را در تحلیل مدل‎های نظری پیچیده تر برای پدیده های پیچیده افزایش داده و نیاز وابستگی آنان را به مدل های اماری پایه کاهش داده است.
3- توجه محققان در باره اهمیت بالای اعتبار و قابلیت اعتماد نمرات مشاهده شده از ابزارهای اندازه گیری مربوط است. تکنیک های مدل سازی معادله ساختاری، خطاهای اندازه گیری را به حساب می‎‎آورنداما در روش های آماری کلاسیک، خطای اندازه گیری و تحلیل آماری داده ها به طور جداگانه انجام می‎‎شوند.
4-برنامه های نرم افزاری مدل سازی ساختاری با سهولت هرچه بیشتری قابل استفاده اند. امروز اکثریت برنامه های نرم افزاری، تحت ویندوز و ترسیمی بوده و به طور درون زا، دستورالعمل های برنامه را خود تولید می‎‎کنند. بنا براین برنامه های نرم افزاری مدل سازی معادله ساختاری در حال حاضر برای استفاده ساده ترند و دارای ویژگی های شبیه سایر بسته های نرم افزاری تحت ویندوز هستند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‎‎گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده ها، پس از جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه های پژوهش که گذاره های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام شد. با تعیین الگو، آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و همچنین کل مدل نیز از طریق این روش مورد آزمون قرار می‎‎گیرد. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار لیزرل8.54 انجام می‎‎گیرد.
4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می‎‎شود و نمائی از نمونه مورد بررسی تحقیق بر اساس جنسیت، سن، سطح تحصیلات، ارائه می‎‎شود.
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار زیر مشاهده می‎‎شود که جنسیت 37.7 درصد(117 نفر) از پاسخ دهندگان مرد و 62.3 درصد(193 نفر) نیز زن می‎‎باشند.
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
مرد
117
37.7
زن