مدل سازی معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

به منظور جمع آوری داده ها، ادبیات و پیشینه تحقیق، مشخص کردن تعاریف شاخص ها و متغیر ها از مطالعات کتابخانه ای و برای گرد آوری اطلاعات از نمونه آماری از یک مطالعه میدانی در مشتریان صنایع نساجی، استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها در این رساله، از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت، استفاده شده است. در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه تحلیل داده های حاصل استفاده می‎‎شود. به طوریکه ابتدا از طریق نرم افزار اس پی اس اس هر متغیر به صورت جداول و نمودارها و شاخص های آماری توصیف شده و سپس برای تجزیه تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل جهت تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل بکار برده می‎‎شود.
3-3 جامعه و نمونه آماری
3-3-1 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند(آذر، 1380، ص5)جامعه ای که نمونه گیری می‎‎شود (جامعه نمونه گیری شده)، باید با جامعه ای که اطلاعات در باره آن درخواست می‎‎شود (جامعه هدف)همخوان باشد. (آذر، 1380، ص9)
جامعه آماری بنا بر نظر اغلب محققان عبارت است از همه، اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به انها تعمیم دهیم.(دلاور، 1385، ص120) جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مشتریان صنایع نساجی استان گیلان می‎‎باشد.
3-3-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آمار جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر، 1380، ص76) نمونه برداری، فرایند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد.(سکاران، 1385، ص296) با توجه به اینکه مطالعه یک جمعیت ممکن است طولانی و طاقت فرسا باشد، و نیز می‎‎توان بسیار و گاهی هم غیر ممکن باشد، از نمونه برداری استفاده می‎‎شود. همچنین با توجه به محدودیت منابع پژوهش، نمونه گیری نه تنها هزینه های مطالعه را کاهش می‎‎دهد، بلکه برای هر بودجه ثابتی می‎‎توان گستره پوشش مطالعه را افزایش داد.
جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان صنعت نساجی استان گیلان می‎‎باشد. از آنجایی که حجم جامعه نامحدود می‎‎باشد، برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر( فرمول کوکران) استفاده شده است. بدین منظور یک مطالعه مقدماتی انجام گردید و تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان برندهای مختلف صنعت نساجی استان گیلان توزیع گردید.
n= حداقل حجم نمونه
= سطح اطمینان 95 درصد = 96/1
= درصد خطای مجاز
= انحراف معیار نمونه اولیه
با توجه به فرمول بالا تعداد نمونه 310 نفر از مشتریان می‎‎باشد.روش انتخاب این 310 نفر به روش غیر احتمالی در دسترس بوده است. نمونه این جامعه مشتریانی بودند در فروشگاههای متصل به کارخانجات داخل استان مانند فروشگاه ایران پوپلین و ایران برک و برخی از مشتریان بزرگ شرکت فومنات و غیره استفاده شده است.
3-4 روش گرد آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آن وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می‎‎گردند، یافتن پاسخ و راه حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده ها است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزارهای گوناگونی برای برای بدست آوردن داده ها مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد. هر یک از این ابزارها مزایا و معایبی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد.هر پژوهشگری با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی می‎‎کند و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه ی انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاورد ها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی، 1386، ص159)
روش گرد آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای – میدانی است که به دلایل زیر از این روش استفاده می‎‎شود.
-برای گرد آوری اطلاعات به منظور تهیه و تدوین بخش نظری پژوهش و همچنین دستیابی به پیشینه تحقیق نیاز مند مطالعه کتابخانه ها می‎‎باشد.
-برای گرد آوری اطلاعات در زمینه سنجش تاثیر تداعی برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان از پرسشنامه استفاده که یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها می‎‎باشد.
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه عبارت است از فهرستی مدون از سوالات که در ان از پاسخ دهنده خواسته می‎‎شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. کاربرد پرسشنامه در اندازه گیری و ارزیابی رفتار های گذشته، طرز فکر ها، برداشت ها و ویژگی های پاسخ دهنده است. (ونوس و همکاران، 1386، ص112)
در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد انگوک فن و قنتوس (2013) برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی بود و به روش ترجمه معکوس به زبان فارسی ترجمه شد و مجدداً توسط شخص دیگری به زبان انگلیسی برگردانده شد. سپس با مشورت اساتید متخصص بازاریابی و استاد راهنما مورد تائید می‎‎باشد. در ضمن این پرسشنامه شامل 22 سوال استاندارد بسته است که متغیرهای تحقیق را مورد اندازه گیری قرار می‎‎دهد. به طور کلی سوال های پرسشنامه در 4 بخش تقسیم بندی گردیده است. و در هر بخش برای اندازه گیری یکی از ویژگی های(متغیر تحقیق) استفاده شده است. به منظور سنجش وفاداری به برند 5 پرسش، سنجش اعتماد به برند 8 پرسش، سنجش تداعی های مبتنی بر شرکت 6 پرسش و تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان 3 پرسش مطرح شده است.
جدول3-1) تعداد سوالات متغیر های پرسشنامه
متغیر
شماره سوالات
تعداد سوال