مدل سازی معادلات ساختاری و تداعی برند مبتنی بر شرکت

: واریانس نمرات کل
در استفاده از روش آلفای کرونباخ چنانچه ضریب از 7/0 بیشتر باشد می‎‎توان گفت پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار استع اگر از 7/0 کمتر باشد پرسشنامه پایا نیست. پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار زیر است:
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار ضریب آلفای کرونباخ
تداعی برند مبتنی برتجربه مرتبط با کارکنان
3
0.797
تداعی برند مبتنی بر شرکت
6
0.811
اعتماد به برند
8
0.872
وفاداری به برند
5
0.789
مجموع
22
0.901
3-6 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه تحلیل داده های حاصل شده استفاده می‎‎شود. بطوریکه ابتدا از طریق نرم افزار اس پی اس اس 20 هر متغیر بصورت جداول و نمودار ها و شاخص های آماری توصیف شده و سپس برای تجزیه تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل جهت تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری و روش معادله ساختاری بوسیله نرم افزار لیزرل54/8 بکار برده شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی تائیدی جهت بررسی برارزش مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده استفاده گردیده است.
3-6-1 مدل معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری و یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق امکان می‎‎دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این پوشش، فن مدل سازی آماری است که فنون دیگر مانند رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر را در بر میگیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیر های پنهان است که توسط شاخص های اندازه پذیر و متغیر های آشکار، تعریف می‎‎گردد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع بر آزمون فرضیه‎هایی در باره روابط بین متغیر های مشاهده شده و مکنون می‎‎باشد. همچنین با استفاده از این روش می‎‎توان روابط علی و معلولی میان متغیر هایی که بصورت مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثر گذاری هریک را بر دیگری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مدل سازی معادلات ساختاری، گاه با عنوان تجزیه و تحلیل متغیر های پنهان یا مدل سازی علی، تحلیل ساختاری کو واریانس و گاه نیز لیزرل نامیده شده است. مجموعه متغیر هایی که در مدل معادلات ساختاری وجود دارند، بر دو نوع هستند:
1)متغیر های مشاهده شده- مجموعه متغیر هایی هستند که به منظور تعریف یا استنباط متغیر های پنهان یا سازه به کار می‎‎رود و به عنوان متغیر های سنجش شده، آشکار و یا معرف نیز به کار برده می‎‎شوند.