مدل رگرسیون خطی و انحراف معیار

همچنین همان گونه که در جدول فوق مشاهده می گردد، قدرمطلق همبستگی بین متغیرهای پژوهش، کمتر از 70/0 می باشد. بنابراین می توان بیان کرد که بین متغیرهای مذکور هم خطی شدید وجود ندارد.
با توجه به اینکه ضریب همبستگی صرفا وجود رابطه همزمان بین دو متغیر را نشان می دهد، لازم است تا با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، اثر سایر عوامل تاثیرگذار بر متغیر وابسته کنترل شده و اثر متغیر مستقل بر وابسته معین گردد. بنابراین در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی به آزمون فرضیه خواهیم پرداخت.
4-6. آزمون همسانی واریانس
یکی از مفروضات دیگر مدل رگرسیون خطی وجود همسانی واریانس جملات اختلال می باشد. برای آزمون همسانی واریانس از آزمون بروش-پاگان استفاده می شود. نتایج آزمون مدل ها درجدول شماره (4-5) ارائه شده است.
جدول 4-5. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس
شرح
آماره آزمون
سطح معنی داری
آزمون مناسب مدل
الگوی اول پژوهش
952/0
304/0
حداقل مجذور مربعات
الگوی دوم پژوهش
774/0
412/0
حداقل مجذور مربعات
همان طور که درجدول فوق دیده می شود، نتایج آزمون بروش-پاگان نشان دهنده این است الگوهای مورد بررسی فرضیه های تحقیق سطح معنی داری بیشتر 5 درصد دارد و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس قبول می شود و از مدل رگرسیون OLSجهت برآورد مدل های فرضیه ها استفاده می شود.
4-7. آزمون نرمال بودن خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، داشتن توزیع نرمال خطاها، با میانگین صفر می باشد. در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. نمودار توزیع خطاها و مقایسه آن با توزیع خطاهای متغیر وابسته تحقیق در نمودارهای زیر به تصویر کشیده شده است.
نمودار 4-1. نرمال بودن خطاها در الگوی اول تحقیق
نمودار 4-2. نرمال بودن خطاها در الگوی دوم تحقیق
در نمودار فوق می توان مشاهده کرد که، توزیع خطاها بسیار نزدیک به توزیع نرمال بوده است. همچنین میانگین و انحراف معیار این متغیرها به میانگین و انحراف معیار توزیع نرمال (به ترتیب0 و 1) بسیار نزدیک هستند. بنابراین این پیش فرض رگرسیون نیز تایید می شود و در ادامه تحقیق می توان برای انجام تحلیل های خود از رگرسیون خطی استفاده نماییم.اما برای اثبات این ادعا، باید از آزمون های آماری استفاده کنیم.در ادامه با استفاده از آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها بررسی شده است. نتایج آزمون جارکوا- برا در جدول شماره (4-6) ارائه شده است.