مدل اول و تاریخچه

با توجه به اینکه زمان تناوب پل در بازه 5/1 تا 2 ثانیه قرار دارد و خاک محل ساختگاه خاک نوع دو میباشد، بر طبق جداول موجود در آیین نامه [37 ] نیازی به ضرایب تأثیر اندرکنش خاک بر طیف نمیباشد.

شکل ‏5 5 مقیاس کردن زلزله به روش مقیاس در حوزه فرکانس زلزلههای دور از گسل (شتاب مبنا g18/0)

شکل ‏5 6 مقیاس کردن زلزله به روش مقیاس در حوزه فرکانس زلزلههای نزدیک به گسل (شتاب مبنا
2/1* g18/0)
همانطور که ملاحظه میشود انطباق لازم به وجود آمده است، ولی در صورت نیاز به استفاده در پریودهای پایینتر میتوان تعداد تکرار چرخههای مورد استفاده برنامه را افزایش داد تا به انطباق مورد نظر در پریودهای پایین دست پیدا کرد. به عنوان نمونه تعداد تکرار را برای مؤلفه قائم زلزله از 3 تا 20 تکرار افزایش داده شد، همان طور که در شکل ‏57 و شکل ‏58 مشخص است این امر باعث انطباق طیف شتاب نگاشت با طیف مورد نظر، در پریودهای پایین میشود.

شکل ‏5 7 مقیاس کردن زلزله به روش مقیاس در حوزه فرکانس زلزلههای دور از گسل مؤلفه قائم

شکل ‏5 8 مقیاس کردن زلزله به روش مقیاس در حوزه فرکانس زلزلههای نزدیک به گسل مؤلفه قائم
بررسی نتایج حاصل از تحلیلهای تاریخچه زمانی غیر خطی
مدل اول مشتمل بر پل سه دهانه با عرشه تیر دال شکل با مقطع متغیر، طول دهانه به ترتیب 42، 28 و 42 متر میباشد. اجزای پل ذکر شده شامل عرشه و پایه میانی از بتن و تیرهای زیر دال بتنی از فولاد ساخته شده اند.
نتایج حاصل ها از تحلیل پل با دهانههای 42 و 28 متری تحت اثر رکورد نورثریج آرلتا در مقاطع مختلف از عرشه در شکل ‏59 آورده شده است. این شکل (أ-ث) شامل بیشترین پاسخ مورد نظر (نیروهای داخلی و جابجایی) در حالت حداکثر جابجایی به سمت بالا و پایین میباشد. در این شکل همان گونه که از پاسخ های عرشه مشخص است در قسمت هایی از سازه پل که بار مرده اثر زیادی دارد اثر مؤلفه قائم هم زیاد است و در قسمت هایی از سازه پل که اثر بار مرده کم است اثر مؤلفه قائم هم کم است. شکل ها بیانگر آن هستند که تحت اثر مؤلفه قائم زلزله، تقاضای گشتاور موجود در وسط دهانه و نیروی برشی عرشه در محل اتصال عرشه به ستون به طور قابل ملاحظه تشدید می یابند.

أ ) تغییر مکان قائم عرشه

ب ) لنگر خمشی عرشه

ت ) نیروی محوری عرشه

ث ) نیروی برشی قائم عرشه
شکل ‏5 9 پاسخ عرشه پل ناشی از رکورد نورثریج آرلتا
اثر زلزله بر تغییر شکل عرشه در جهت قائم نشان می دهد که مؤلفه قائم زلزله به لحاظ تغییر شکل، مشکل زیادی در پلها ایجاد نمیکند. در شکل ‏510 تغییر مکان افقی انتهایی یکی از دهانههای 42 متری پل نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه میشود تأثیر مؤلفه قائم بر حرکت افقی پل بسیار ناچیز است و در طراحی بالشتکها و درزهای انبساطی تأثیری ندارد.

أ) تغییر مکان عرضی عرشه