مدل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی

یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها وجود دارد. اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این درحالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان درکلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجرشد.
1388
محمدی و همکاران
2
شرکت های با محدودیت مالی، نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی، ازحساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری، بر جریان های نقدی داخلی، تاکید بالایی می کنند.
1389
کاشانی پور و همکاران
3
ذخایر نقدی نقش مثبتی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی شرکت ها دارد. ازطرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی در مقایسه با معیارهای سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.
1390
عرب صالحی و اشرفی
4
بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی وQتوبین رابطه معنادار و مثبت بین حقوق مالکانه نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین حقوق مالکانه حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد تمرکز حقوق مالکانه که بیانگر درصد سهام بزرگ ترین سهام دارشرکت می باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.
1391
شهیکیتاش و همکاران
5
بین مخارج سرمایه ای با جریان نقدی ارتباط مثبتی وجود دارد و شرکت های فاقد محدودیت مالی نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بیشتری دارند. همچنین تاثیر متقابل وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی به صورت منفی است و این ارتباط در شرکت های دارای محدودیت مالی قوی تر می باشد.
1392
حقیقت و زرگرفیوجی
6
متغیرهای تمرکز حقوق مالکانه و حقوق مالکانه مدیریتی اثرمنفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری دارند. اما، میزان حقوق مالکانه سهام داران نهادی تاثیری برریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارد.
1392
سجادی و همکاران