محرومیت از حقوق اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری

1-تأسیس شرکت تجاری
2-عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجاری
3-تصدی مدیر عاملین در شرکت های تجارتی
4-کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل مسکن و ازدواج
5-انجام هرگونه معامله با دستگاه های اجرایی
تبصره 1- محرومیت های مذکور با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می شود.
تبصره 2- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور از اشتغال به اعمال تجارتی ورود به عنوان شریک یا سهامدار جز در شرکت های شرکت تعاونی غیر سهامی محروم است. » با توجه به اینکه این ماده در زیر مجموعه آثار صدور حکم ورشکستگی قرار دارد باید گفت که تاجر ورشکسته در دوران توقف شامل این محدودیت ها نیست و ایرادی که به این ماده وارد است این ات که محدودیت ها را بسیار گسترده نموده و به هیچ عنوان تا اعاده اعتبار تاجر این محدودیت ها را کاهش نمی دهد. بهتر این بود که با اجازه اکثریت طلبکاران و اجازه قاضی ناظر یا مدیر تصفبه به صورت محدود اجازه به یکی از این مشاغل ماده 1075 داده می شد تا امید به بازگشت تاجر به بازار تجارت فراهم شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در ق.م.ا، آن هم به صورت کلی را می توان مقداری سخت گیرانه دانست. در ذیل به بیان این محرومیت ها می پردازیم:
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:« حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.