محافظه کاری درگزارشگری مالی و نامتقارن بودن اطلاعات

هزارخوانی و همکاران (1393)، به تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی براساس مدل بائو پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی حساسیت جریان نقدی-وجه نقد در شرکت های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت ها، دارای تفاوت است. نتایج دیگر تحقیق همچنین بیانگر این موضوع بود که اهمیت حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت های با محدودیت مالی بالا کمتر ازشرکت های بام حدودیت مالی پایین است. همچنین نتایج نشان داد که نظارت خارجی می تواند برارزش حساسیت جریان نقدی-وجه نقد تاثیرگذار باشد،زیرا نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت های با نظارت خارجی بالا، حساسیت جریان نقدی-وجه نقد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
2-3-2.تحقیق های خارجی
فازاری و همکاران (1988)، به بررسی نقش محدودیت های مالی در تعیین سرمایه گذاری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکت ها را بر مبنای سیاست های تقسیم سود طبقه بندی نمودندو فرض کردند که شرکت های با نسبت بالاتر سودتقسیمی، کمتر در معرض محدودیت های مالی قراردارند. یافته های آن ها نشان داد که جریان نقدی برسرمایه گذاری شرکت های با سود تقسیمی کمتر،نسبت به شرکت های با سود تقسیمی بیشتر، موثرتراست. یافته ها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایه گذاری شرکت به دلیل نارسایی های بازار سرمایه راتقویت می کند.
پاولینا و رنبوگ (2005)، در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا هزینه های نمایندگی عامل ایجاد حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی می باشد یا نامتقارن بودن اطلاعات در بروز این حساسیت موثر است. بدین منظور با استفاده از نمونه ای بزرگ متشکل از شرکت های بازار بورس اوراق بهادار لندن که دارای حساسیت سرمایه گذاری بالا نسبت به جریان های نقدی بودند، دریافتند هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقد مازاد در این شرکت ها عامل اصلی ایجاد این حساسیت و بیش سرمایه گذاری ها بوده است. آنان همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان عامل ایجاد کم سرمایه گذاری ها معرفی نمودند.
لی (2007)، نقش حسابداری محافظه کارانه در تصمیم گیری های مالی شرکت ها را بررسی کردند.وبه آزمون رابطه بین محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی پرداخت. نتایج نشان داد شرکت های با درجه بالاتر محافظه کاری حسابداری، انعطاف کمتری از جنبه حساسیت جریان وجه نقد سرمایه گذاری دارند. به گفته ای با افزایش محافظه کاری درگزارشگری مالی، حساسیت جریان وجه نقد سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.
آگکا و موزومدار (2008)، به بررسی اثر نقایص بازار سرمایه بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی پرداختند و نتیجه گرفتند که در شرکت هایی که با محدودیت های تامین مالی بالاتری روبه رو هستند، حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی داخلی بیشتر است.
کالاتزیس و همکاران (2010)، درپژوهشی مستقیما به موضوع تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محدودیت های مالی پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که تمرکز حقوق مالکانه و کنترل بالاتر، موجب محدودیت های مالی بیشتر می گردد.
دوچین و همکاران (2010)، به بررسی اثر بحران های مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته و دریافتند که با افزایش هزینه تامین مالی خارجی، شرکت ها برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به جریان های نقدی داخلی رو آورده و درنتیجه، حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی داخلی افزایش می یابد.
کو و هونگ (2012)، به بررسی تاثیر حقوق مالکانه خانوادگی برحساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی پرداختند. نتایج نشان می دهد کنترل خانوادگی باعث کاهش کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی توسط کاهش مشکلات اطلاعات نامتقارن می شود.
فرانسیس و همکاران (2013)، به بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بازارهای در حال ظهور پرداختند. نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد که، ساختارهای راهبری شرکتی قوی موجب کاهش اتکا به جریان های نقدی داخلی و کاهش محدودیت مالی می شود.
سیتهی پونپانچ (2013)، به بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس تایلند پرداخت. نتایج وی نشان می دهد که، حقوق مالکانه خانوادگی و نهادی موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی می شود. همچنین، سرمایه گذاری شرکت های متعلق به موسسات مالی موجب کاهش اتکا به جریان های نقدی داخلی می شود و یادآوری می کند که موسسات مالی می توانند مشکلات اطلاعات نامتقارن بین شرکت و بازار سرمایه را کاهش دهد. علاوه بر این، حقوق مالکانه دولتی موجب افزایش حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی می شود. در نهایت وی عنوان می دارد، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان از مشکلات بیش سرمایه گذاری بالقوه شرکت ها در تایلند پس از بحران مالی سال 1997 باشد. بطور کلی نتایج وی از فرضیه مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد حمایت می کند.
دینگ و کیان (2014)، به بررسی تاثیر حقوق مالکانه مدیریتی برحساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی پرداختند. نتایج نشان می دهد که حقوق مالکانه مدیریتی موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی می شود و در نتیجه محدودیت های مالی شرکت کاهش می یابد.
پالای گوروا (2014)، تاثیر ساختار حقوق مالکانه را بر ریسک شرکت بررسی کرد. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که بین حقوق مالکانه بزرگ ترین سهامدار و حقوق مالکانه نهادی با ریسک سرمایه گذاری رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر، بین حقوق مالکانه خانوادگی و ریسک پذیری شرکت رابطه ی منفی وجود دارد.
جدول 2-2. خلاصه تحقیق های داخلی
نتیجه
سال تحقیق
محقق
(محققان)
ردیف
بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت وحساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی رابطه ای وجود ندارد.
1384
حسین پور
1