محافظه کاری حسابداری و شرکت های پذیرفته شده

حیدرپور و ازوجی(1389)
این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارائی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود،تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفته است. هدف تحقیق مزبور یافتن عواملی است که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشد.
روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی است. روش آزمون مبتنی بر ENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیرهای مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال استفاده شده است.
نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم،شاخص کیفیت بود است.
نجارزاده (1388)
این تحقیق به بررسی عکس العمل بازار سرمایه ایران نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی می پردازد و با توجه به علل تجدید ارائه صورتهای مالی و آثار مترتب بر سود(زیان)انباشته ، عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی را در چهار حوزه مورد بررسی قرار می دهد :
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،محقق عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدیدارائه صورتهای مالی طی سالهای 1382 الی 1386 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد. محقق به این نتیجه دست یافته است که بازار سرمایه ایران واکنش معناداری نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ،چه از نوع کاهنده و چه از نوع افزاینده نشان نمی دهد .
جمع بندی:
دراین پژوهش محقق قصد دارد به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بررشد شرکتها بپردازد. در این فصل به بررسی مفاهیم گزارشگری مالی و اهداف آن، صورتهای مالی و نقش آن در تحقق هدفهای گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات و تصمیم گیری پرداخته شد. همچنین موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی، علل ایجاد و ریشه های تجدید ارائه، واکنش به تجدید ارائه صورتهای مالی و نهایتاً گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مربوط به موضوع مورد بحث، بیان گردید. حال با توجه به مطالب ذکر شده روش انجام پژوهش را در فصل بعد شرح می دهیم.
مقدمه
واژه تحقیق درلغت به معنای بررسی، وارسی واقعیت، به حقیقت امری رسیدگی کردن و بازجویی کردن می باشد. جان دیویی درکتاب “منطق نظریه تحقیق” تحقیق را چنین تعریف میکند:
“تحقیق عبارت است از تغییر کنترل و هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین وثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند.” تحقیق مجموعه ی فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یارسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:
1-کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
2-نمونه گیری صحیح: شرطی که یافته های پژوهش راقابل بسط وتعمیم می سازد.(دلاور،1383)
تحقیق اطلاق عام دارد و می توان آن را برای هرنوع فعالیت جستجوگرانه وکاوشگرانه ای که افراد برای پاسخگویی به مساله ای یاکشف مجهولی انجام می دهند به کاربرد. اما اصطلاح تحقیق علمی اطلاقی خاص دارد و عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهول به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده وشناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد.
از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی درذهن محقق شروع می شود هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و یا به عبارتی حل مساله و پاسخ یافتن برای آن دانست .(حافظ نیا،1386)
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی براساس روش شناسی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است. دراین فصل جزئیات روش اجرای تحقیق شامل نوع تحقیق، سوالات وفرضیه های تحقیق، الگوهای تحقیق، قلمرومکانی وزمانی تحقیق ،جامعه آماری ، نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق ونحوه ی اندازه گیری آنها و سایر موضوعات مربوط بیان می شود.
روش تحقیق:
در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به 2 دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این تحقیق سعی میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در 2 گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد: