محاسبه آلفای کرونباخ

آگاهی متعالی
73/0
2،6،10،14،18،20،22
گسترش خودآگاهی
75/0
4،8،12،16،24
کل پرسشنامه
90/0
24 سؤال
پرسشنامه عمل به باورهای دینی (معبد2) M
این مقیاس که با نام اختصاری معبد نیز معروف است، توسط گلزاری (1379) تهیه شده است که عمل به باورهای اسلامی (نه اعتقاد و انگیزش) را اندازه میگیرد. این مقیاس بعد از تغییراتی که توسط گلزاری در سال 1380 یافت با نام آزمون معبد 2تنظیم گردید. فرم اولیه آن 81 سؤالی بود که پس انجام تمامی مراحل آزمونسازی به 65 سؤال تقلیل یافت. مواد آزمون در چهار حوزه زمینه عمل به واجبات و دوری از محرمات، عمل به مستحبات، فعالیتهای مذهبی (عضویت در گروههای مذهبی و…)، و در نظرگرفتن مذهب در تصمیمگیریها و انتخابهای زندگی تنظیم شدهاند. تحلیل عاملی در مورد آزمون با نقطه برش 45/0 و چرخش 17 انجام شده که در نتیجه مادههای آزمون به دو عامل M1: عمل به واجبات و دوری از محرمات، و M2: عمل به مستحبات و دوری از مکروهات تقسیم شده اند. بنابر این نمره بدست آمده، میزان عمل به باورهای دینی فرد را نشان داده و با ترکیب جوابها میتوان وضعیت فرد را در هر عامل نیز مشخص نمود (گلزاری، 1379). ضریب اعتبار مقیاس از طریق برآورد پایایی آن به روش بازآزمون انجام شده و نتایج نشان داده است که اعتبار مقیاس عمل به باورهای دینی بین 76/0 تا 89/0 است. ضریب همبستگی محاسبه اعتبار از طریق دو نیمه کردن مقیاس برای N=659 آزمونی در حدود 83/0 محاسبه شده است. همسانی درونی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ α=0/94 که در اجراهای متعدد ضریب α بین 75/0 تا 91/0 محاسبه شده است (شاه نظری، 1385). در مورد روایی این مقیاس نیز از آنجا که برای آزمودنی (در زمان روایییابی)، تمام مواردقابل فهم بوده است و تمامی آزمودنیها درک کردهاند که مقیاس مربوط به سنجش مسائل دینی و مذهبی بوده، مقیاس از روایی صوری خوبی برخوردار است. روایی وابسته به ملاک، از طریق اجراهای متعدد نسبتا بالا بوده است (بین 87/0 تا 84/0). اعتبار سازه مقیاس در اجرای فرم 65 سؤالی بر روی 320 نفر (دختر و پسر)، روایی با ضریب α=0/93 بدست آمده است (شاه نظری، 1385).
63 سؤال این پرسشنامه در مقیاس لیکرت (همیشه، بیشتر وقتها، بعضی وقتها، بهندرت، اصلا) تنظیم شده و از0 تا 4 نمرهگذاری میشود. در سؤالات 41 تا 45 که چند گزینهای هستند، برای گزینه «الف» نمره 4، گزینه «ب» نمره 3، گزینه «ج» نمره 2، گزینه «د» نمره 1، گزینه «ه» نمره صفر؛ و برای گزینه «و» در سؤالات 41 و 42 نمره 5 محاسبه میگردد (گلزاری،1382). نمره گذاری 15 سوال به صورت معکوس میباشد. این سوالات عبارت اند از : 4 ، 8 ، 12، 16، 19، 22، 25، 28، 30، 32، 34، 36، 48، 56 و 63.
در نهایت نمره کل عمل به باورهای دینی عبارتند از: نمره کل عمل به واجبات و دوری از محرمات ضربدر دو بعلاوه نمره کل عمل به مستحبات و دوری از مکروهات.
همانطور که گفته شد ما در این پرسشنامه دو مولفه عمل به واجبات و دوری از محرمات، و عمل به مستحبات و دوری از مکروهات را میسنجیم اما در این پژوهش مولفه سومی به نام عمل اخلاقی، که از بین همین سؤالات انتخاب شدهاند به 2 مولفه دیگر اضافه شده است.
دستهبندی تعدادی از سؤالات با نظر تعدادی از کارشناسان دینی تغییر کرده که نتیجه در جدول 3-4 آورده شده است. در تحقیق حاضر برای بررسی اعتبار آزمون از روش همسانی درونی در یک نمونه 400 نفری استفاده شد. که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و برای هر یک از مؤلفهها در جدول 3-4 آمده است:
جدول 3-4 مولفهها، ضریت اعتبار و مادههای پرسشنامه عمل به باورهای دینی
مولفهها
ضریب اعتبار
مادههای هر مولفه
عمل به واجبات و دوری از محرمات
90/0
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 18، 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29،30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 46، 48، 50، 51، 53، 54، 56، 57، 59، 60، 63، 64، 65
عمل به مستحبات و دوری از مکروهات
88/0
5، 14، 17، 21، 35، 39، 43، 44، 45، 47، 49، 52، 55، 58، 61، 62