محاسبه آلفای کرونباخ و مکانیسم های دفاعی

0 Comments

1- سبک تحریف کننده تصویر : شامل مکانیزم های شکایت همراه با عدم پذیرش حمایت، دوپاره سازی خود، دوپارهسازی دیگران، فرافکنی، تعیین هویت انعکاسی.
2- سبک نظم دهی هیجانی : شامل مکانیزم های عقلانی سازی، تفرق، انزوا، فانتزی.
3- سبک سازگارا : شامل ابزار موجود، پیشاپیش گری، والایی گرایی و شوخ طبعی.
در مقایسه با مقیاس های قبلی، سبک تحریف تصویر با سبک ناپخته در طبقه بندی اندروز (1993) منطبق است، سبک نظم دهی هیجانی بیشتر در افراد سالم دیده می شود و برای تفکیک افراد بیمار از افراد سالم یا پیشگیری روند درمان مناسب است و سبک سازگار با مکانیزم های پخته در تعریف اندروز همخوانی دارد (تایگسن ، دارپیو، تریجزبورگ و همکاران 2005 به نقل از مهدیزاده، 1387).
این پرسشنامه توسط «تریجز بورگ و همکاران» (2005) ساخته شده است. پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ رفتار دفاعی را بوسیله ارزیابی تجربی، مشتقات هشیار مکانیسم های دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (باند 2004). مبنای ساخت این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاع هات و نسخه 40 سوالی آن توسط آندروز و همکاران درسال 1993 تدوین گردید که 20 مکانیسم دفاعی را در سه سطح رشدیافته، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. پرسشنامه سبک های دفاعی (40- DSQ) در پژوهش های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در کشورهایی چون ژاپن، چین، فرانسه و پرتقال ترجمه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است که در غالب این مطالعات اعتبار و روایی مناسبی داشته است (حیدری نسب، 1385).
پایایی و اعتبار آزمون
پرسشنامه سبک های دفاعی (40- DSQ) در ایران توسط حیدری نسب (1385) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اعتبار مشخص کرد که نسخه ایرانی پرسشنامه همانند نسخه اصلی از اعتبار مطلوبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه نیز ازطریق روش بازآزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. ضریب آلفا در گروه های موردمطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنس گروه نمونه گیری و نیز مکانیسم های دفاعی بررسی شد. بالاترین آلفای کلی در مردان دانشجو (81%) و پائین ترین آلفای کل در زنان دانش آموز (69%) مشاهده شد. در مکانیسم های دفاعی، بالاترین آلفا مربوط به سبک رشد نایافته (72%) و کمترین مربوط به سبک روان آزرده وار مربوط می شد. همه همبستگی های مربوط به دوبار اجرای پرسشنامه در گروه های مورد مطالعه در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار بودند، براساس این یافته ها مشخص گردید پرسشنامه سبک های دفاعی در گروه های مورد مطالعه از اعتبار نسبی مناسبی برخوردار است (حیدری نسب، 1385).
روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری
پس از تهیه پرسشنامه و تائید روایی و اعتبار آنها، با مراجعه مستقیم به دانشگاه پیام نورتربت جام، پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار داده شد. و یاداوری شد که اطلاعات محرمانه است و باید به طور جدی به آنها پاسخ داده شود. در این روش از دانشجویان در دسترس استفاده شد. پس از پایان پرسشنامه ها جمع آوری گردید.
مقیاس نمره گذاری به صورت لیکرت می باشد که فرد به هر سوال میزان موافقت خود را در یک مقیاس 9 درجه ای اعلام می کند. در جدول شماره 1 سوالهای مربوط به هر یک از مکانیزم های دفاعی و سبک های دفاعی کلی آورده شده است.
فرد در هر یک از مکانیزم های دفاعی نمره ای بین 2 تا 18 به دست می آورد، در هر کدام از مکانیزم های دفاعی که نمره فرد از 10 بیشتر شود به معنی استفاده فرد از آن مکانیزم است و در سبک های کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخصس شده و با نمره میانگین فرد در سبک های دیکر مقایسه می شود. فرد دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
به منظور پاسخ به سوالات پژوهش و نتیجه گیری نهایی از تحقیق، با توجه به برنامه آماری SPSS تجزیه و تحلیل در دو بحث به شرح زیر انجام شده:
-1آمار توصیفی: ( میانگین – میانه – انحراف استاندارد )
-2آمار استنباطی: ( ضریب همبستگی پیرسون )
.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1ابتدا در بخش توصیف داده های آماری به جدول مربوط به امار توصیفی : ( میانگین – انحراف استاندارد ) پرداخته می شود و سپس در بخش استنباط داده ها و اطلاعات، بعد از ذکر هر فرضیه به طور جداگانه خروجی محاسبات انجام شده آورده می شود.

2الف) آمار توصیفی
جدول (1-4) میانگین و انحراف معیار متغییرهای پژوهش
3
انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس
6.6118
8.1413 12.3333