مجموعه قوانین و مسئولیت مدنی

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1376)، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتب المرتضوی.
ربانی، محمد (1378)، بهره گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست.
صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)، (1382)، الشواهدالربوبیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه: مصطفی محقق داماد، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
طباطبایی، محمدحسین (1363)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوى همدانى، جلد ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
عمید، حسن (1371)، فرهنگ فارسی، ج 2، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر.
فهیمی، عزیزاله (1387)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع).
قاسمی، ناصر (1380)، حقوق کیفری محیط زیست(مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین المللی)، چاپ اول، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست.
قمی، ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه(شیخ صدوق)، (بی تا)، علل الشرایع، ج ۱۵، باب ۱۱، قم، انتشارات مکتبه الداورى.
قمی، سعید محمد بن مفید (1373)، توحید صدوق، تصحیح: نجفعلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قوام، میرعظیم ( بی تا)، حمایت کیفری از محیط زیست، چاپ اول، تهران: نشر سازمان حفاظت محیط زیست.
کاتوزیان، ناصر (1382)، الزام های خارج از قرارداد، ش 78، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
کلینی، محمد بن یعقوب (1411هـ.ق)، اصول الکافی، جلد 1، تهران، دارالتعارف للمطبوعات.
متقی هندی، علاءالدین (1413هـ.ق)، کنزل العمال، جلد ۳، بیروت، مؤسسه الرصاه.
مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، جلد 77، تهران، دارالکتب الاسلامی.
محقق داماد، سیدمصطفی (1371)، قواعد فقه، قم، مرکز نشر علوم اسلامی.
محلاتی، صلاح الدین، طبیعت و محیط زیست، مجله نامه فرهنگستان علوم ایران، شماره 17.
محمدی ری شهری، محمد (1379)، میزان الحکمه، ج ۱۳، قم، نشر دارالحدیث.
مصباح، محمدتقی (1380)، نظریه حقوقی اسلام، نگارش: محمدمهدی نادری ومحمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1371)، مجموعه آثار، ج 21، تهران، انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1378)، سلسله یادداشت ها، ج 3، تهران، انتشارات صدرا.
معلوف، لویس (1421هـ.ق)، المنجد فی اللغه، بی جا، انتشارات الحوراء.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۲)، تفسیر نمونه، جلد۱۷، قم، دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (1379)، تفسیر نمونه، جلد 11، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
منصور، جهانگیر (1380)، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران، نشر دوران.
نجفی، محمدحسن (1363)، جواهرالکلام، جلد 41، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
نوری، میرزاحسین (1408هـ.ق)، مستدرک الوسائل، جلد 13، قم، آل‏البیت لاحیاء التراث.