مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی

4)در ماده7 آییننامه جدید مقرر شده است:”دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که در اساسنامه تعاونی قیدشده صورتگیرد.هر تعاونی مکلف است حداقل یکی از روشهای انتشارآگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلی و یا دعوتنامه کتبی بااخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده به عضو تعاونی یا هردو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید. در واقع نحوهی اعلام آگهی دعوت مجمع عمومی و با قید در اساسنامه از یکی از دو روش یا هر دو روش با تشخیص تعاونی و در اختیار تعاونی قرار داده شده است. علاوه بر این، در بند بعد مادهی 7 اطلاع رسانی مجمع از طریق وب سایت نیز تکلیف شده است. بر اساس تبصرهی 2 ماده7 آیین نامه جدید، ارسال آگهی دعوت به کل ذینفعان و شرکاء تعاونی و همچنین اتحادیهای که تعاونی در آن عضو می باشد الزامی است.
5)در آییننامه جدید مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه را وزارت ارشاد دانسته است و به اعتبار نداشتن انتشار آگهی دعوت در نشریههای دیگر به جای روزنامه کثیرالانتشار، اشاره شده است.
طبق تبصرهی 4 ماده7 آییننامه جدید، تغییرنام روزنامه مندرجه در اساسنامه بایستی در هر دو مجمع عمومی عادی و فوقالعاده مطرح و تصویب گردد.
طبق ماده9 آییننامه جدید، تعیین روزنامه علیالبدل کثیرالانتشار برای تعاونیهایی که برای دعوت از مجامع عمومی روزنامهی کثیرالانتشار تعیین می نمایند الزامی است.
6) ماده 10 آییننامه جدید، نحوهی تنظیم و شرایط الزامی موجود در آگهی دعوت را کاملاً شفافسازی نموده و موارد 7و8 ماده10کاملاً برای اعضای ذیربط مشخص شده است.
تبصرهی 1و2ماده 10 برای سهولت شرکت اعضاء در مجامع عمومی اینچنین مقرر کرده است که:
1-تعیین محل تشکیل مجمع عمومی در محدودهی اقامتگاه قانونی تعاونی بوده مگر همه اعضاء با تغییر آن موافق باشند.
2-در تبصره 2ماده10 شفافیت در دستور جلسه مجمع عمومی موردتوجه قرار گرفته است.
تبصره3ماده10 تمهیداتی را در جهت تطبیق اساسنامه در مجامع عمومی فوق العاده در نظر گرفته است به موجب این تبصره:” درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل می دهد، ذکر عبارت “تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات” کافی است اما چنانچه تصمیم برتغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.
7) مادهی 12 آییننامه جدید حداقل فاصله بین انتشار آگهی تا برگزاری مجمع عمومی را از 15روز به 10روز کاهش داده است و فاصلهی انتشار آگهی تا برگزاری مجمع در صورت برگزاری انتخابات از 30 روز تا 35روز به 20 تا40 روز تغییر یافته است. در تبصرهی 3 این ماده این موضوع که روز آگهی و روز مجمع جزء فاصله زمانی محسوب نمی شود یادآوری شده است.
مادهی 13 آییننامه جدید برخلاف آییننامه قدیم، صدورآگهی دعوت و رعایت تشریفات را برای تشکیل اولین مجمع عمومی تعاونی در صورت حضور کلیه اعضاء الزامی ندانسته است.
8) مواد 15، 16، 17، 18، 19 آییننامهی جدید بسیار دقیقتر نسبت به آییننامهی قبلی در خصوص نحوهی ورود به جلسهی مجمع عمومی و صیانت از آراء اعضا تعیین تکلیف کرده است به طوری که افراد و ناظرین مجاز به ورود به جلسه مجمع عمومی، کاملاً مشخص گردیده است.
تبصره 1و2 ماده17 مجوز حضور اشخاص مسئول و غیرعضو در مجمع عمومی را تعیین کرده است.
9) تبصره 1 ماده25 بر اجرای ماده 36قانون بخش تعاون مبنی بر منوط بودن انتخاب بیش از دو نوبت متوالی هیأتمدیره، بر کسب حداقل دو سوم کل آراء اعضا تأکید کرده است.
10) نکتهای که در مواد 30 و 31آییننامه جدید مورد توجه قرار گرفته است، در نحوهی رأیگیری در مجامععمومی است که چگونگی رأیگیری و مقررات شکلی آن و چگونگی اتخاذ تصمیم و روش اظهارنظر موافق و مخالف به طور روشنتری مشخص گردیده است.
در مواد 32و33 نیز موارد مربوط به نحوهی شمارش آراء قید شده است:
1. هیأت رئیسه بر صحت تکمیل اطلاعات و فرمهای شمارش آراء بایستی نظارت جدی نمایند.
2. امکان نظارت کاندیداها بر شمارش آراء وجود دارد.( چگونگی جمع آوری آراء و شمارش آنها تکلیف چگونگی شمارش برگههای رأی متضمن نامخانوادگی مشترک تعیین شده است) قید نام کوچک کاندیداهای بانام خانوادگی مشترک جهت شمارش به سود یک نفر از آنها ضروریست.
11) بر اساس ماده34 آییننامه جدید دستورجلسه مجمع بایستی به طور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل سایر موارد، سایر تصمیمات و آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی است، خودداری گردد.
طبق ماده36 آییننامه جدید گزارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب و تجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشد و در جلسات مجامع عمومی صرفاً باید به مواردی رسیدگی کرد که در دستورجلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.
12) ماده44 آییننامه جدید مقرر کرده است که صورتجلسه مجامع عمومی برگزار شده بایستی متضمن 16مورد و مجامع عمومی به رسمیت نرسیده بایستی متضمن 9مورد اول مندرج در این ماده بوده و عدم وجود هر یک از آنها موجبات عدم وجاهت آن را فراهم می سازد.
صورت مذاکرات در خصوص هر یک از دستور جلسات بایستی در صورتجلسه مجمع قید گردد. قید نمودن موضوعات باقیمانده و تاریخ جلسه بعدی در صورتجلسه به هنگام تنفس الزامی است.
هیأت مدیره مکلف است صورتجلسات و آگهیهای دعوت مربوطه مجامع برگزار شده را در فاصله زمانی حداکثر سه روزه به وزارت تعاون ارائه نماید. وزارت تعاون بایستی در یک فاصلهی زمانی حداکثر 10روزه پس از دریافت مدارک نسبت به بررسی و ارسال مدارک فاقد نقص و ایراد به مراجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
13) در ماده 47 آییننامه جدید نحوه برخورد وزارت تعاون با مدارک مجامع عمومی که دارای اشکال می باشند بدین شرح آمده است:
در صورت وجود اشکال در تشریفات دعوت و برگزاری، بایستی برگزاری مجمع تجدید گردد.
در صورت وجود اشکال در کل تصمیمات مجمع بایستی برگزاری مجمع تجدید گردد.
در صورت وجود اشکال در بعضی از تصمیمات، صرفاً موارد صحیح به ثبت اعلام می گردد و تصمیمات غیرصحیح به مقام دعوت کننده مجمع جهت تجدید مجمع اعلام می گردد.