مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی

8)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
9)اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون
در مورد بند اول این ماده، باید توجه داشت که عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان زمانی که به صورت فردی باشد، از اختیارات این مجمع است، اما زمانی که به صورت جمعی باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در صورت قبول شدن استعفای جمعی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان در مجمع عمومی فوق العاده یا عزل دسته جمعی آن ها، مجمع عمومی عادی افراد واجد شرایطی را به جای آنها انتخاب می کند.
در مورد بند 4 این ماده، از آن جایی که مقدار سرمایهی شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود، افزایش یا کاهش آن، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین قرار دادن این مورد در صلاحیت مجمع عمومی عادی صحیح به نظر نمیرسد. برخی از حقوقدانان،حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی را مخصص حکمی میداند که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق االعاده داده است.
بند دوم: مجمع عمومی فوق العاده
مجامع عمومی فوق العاده برای تصمیمگیری در مورد مسائلی که به صورت غیر عادی پیش میآید و برای تعاونی اهمیت فوقالعادهای دارد تشکیل میشود. موضوعاتی که در مجامع عمومی فوقالعاده بایستی موردبررسی و تصمیمگیری قرار گیرد ممکن است برای بسیاری از تعاونیها به ندرت پیش آید یا هرگز پیش نیاید مانند انحلال و ادغام تعاونی، تغییر مواد اساسنامه و رسیدگی به عزل و استعفای دستهجمعی که در زمره فعالیتهای عادی و جاری شرکت قرار ندارند. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده برخلاف مجمع عمومی عادی در موعد معینی تشکیل نمی شود. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نابهنگام و بستگی به ضرورت اتخاذ تصمیم در مواردی دارد که در صلاحیت این مجمع قرار دارد. لذا ممکن است در سال دو یا چند مرتبه ضرورت تشکیل آن بروز نماید یا اینکه در یک یا چند سال مسألهای که اقتضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشد، به وجود نیاید و نتیجتاً مجمع عمومی دعوت و تشکیل نشود.
الف) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیمگیری مجمع عمومی فوق العاده
اعضا را برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده میتوان سه نوبت دعوت کرد که در نوبت اول با حضور دوسوم اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنان رسمیت مییابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور آگهی دعوت برای نوبتهای بعدی منتشر میگردد. نصاب رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده در نوبت دوم نصف بعلاوه یک و نوبت سوم با حضور عده حاضر خواهد بود.آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مانند مجمع عمومی عادی برای هر نوبت بعدی ظرف 15روز از تاریخ جلسهای که رسمیت نیافته با همان دستورجلسه قبلی منتشر میشود. فاصله زمانی نشرآگهی دعوت تا تشکیل جلسه بعدی(عادی یا فوقالعاده) نباید از 15روز کمتر و از 20روز بیشتر باشد.
در خصوص اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده قانون بخش تعاونی ساکت است اما براساس م12 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.
ب) صلاحیتهای مجمع عمومی فوق العاده
1) تغییر اساسنامه : یکی از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده که در ماده 35 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ذکر شده؛ تغییر اساسنامه است. ولی باید توجه داشت که اساسنامه شرکت ها به صورت فرم چاپی توسط وزارت تعاون تهیه شده که در بدو تأسیس شرکت در اختیار هیأت مؤسس گذاشته می شود. به این ترتیب تغییر عمدهای در اساسنامه شرکت ها نمی توان داد و با تصریح قانون بخش تعاونی، تغییر در مواد اساسنامه به وسیله مجمع عمومی فوق العاده تنها در حدود قانون مذکور عملی است. مواردی از اساسنامه شرکت تعاونی، مانند بینام بودن سهام، منظور کردن ذخایر قانونی و مقدار حداقل و حداکثر آنها، حق رأی اعضا و غیره که در خصوص آنها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آنها امری است و اساساً قابل تغییر نیستند، بنابراین مجمع عمومی فوق العاده حق تغییر این موارد را ندارد.
برخی از موارد مندرج در اساسنامه، مربوط به مسائل عادی است که جای آن در فرم اساسنامهی ارائه شده خالی است و هیأت مؤسس جای خالی را پر می نماید. مانند تعداد مدیران یا بازرسان که در ابتدا با تعداد کمی شروع و سپس با افزایش اعضاء، می بایست افزایش یابد.
2)تصمیم گیری در مورد عزل یا قبول استعفای اعضای هیأت مدیره
تصمیم گیری درباره عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره شرکت تعاونی، بر عهده مجمع عمومی فوقالعاده است.بنابراین عزل هیأت مدیره به صورت یک جا و قبول استعفای هیأت مدیره( وقتی که همهی اعضاء جمعاً استعفاء دهند) از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. عزل اعضای هیأت مدیره منفرداً و قبول استعفای هر یک از آنان، بر عهدهی مجمع عمومی فوق العاده نیست؛ بلکه به موجب بند اول ماده 34 قانون بخش تعاونی، بر عهده مجمع عمومی عادی است. شاید دلیل اینکه عزل یا قبول استعفای کلیهی اعضای هیأت مدیره بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده شده، اهمیت ویژه ای بوده است که این اتفاق ممکن است بر روند شرکت تعاونی داشته باشد.
از طرفی هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند و با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت قانون به شرکت وارد شود و حتی پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد، هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیرهی جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت ادارهی امور شرکت را بر عهده خواهند داشت. بنابراین تصمیم جمعی اعضا هیأت مدیره به کنارهگیری از مدیریت، منافع عمومی شرکت را به مخاطره می اندازد و باید با آن برخورد جدی داشت به همین دلیل این مورد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
3)ادغام و انحلال شرکت تعاونی
1-3) ادغام: منظور از ادغام این است که دو یا چند شرکت تعاونی، تبدیل به یک شرکت گردد و حوزه ی عمل و اعضای آنها به یکدیگر منضم شود و دارای اساسنامه و ارکان واحد شوند. بنابراین ادغام مستلزم این است که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. به استناد ماده53 قانون بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی علاوه بر تصویب مجامع عمومی مشروط بر این است که مجموع زیانهای انباشته آن تعاونیها از مجموع سرمایه، ذخایرقانونی و اندوختههای آنها بیشتر نباشد. ادغام شرکتهای تعاونی طی مراحل زیر صورت میگیرد:
1-ارائه پیشنهاد ادغام شرکتهای تعاونی از سوی اکثریت اعضا هیأتمدیره، بازرس یا بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا تعاونی همراه با ارائه دلایل و توجیهات لازم
2-برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای تعاونی متقاضی ادغام با دستور ادغام تعاونی و تصویب پیشنهاد ادغام
3-ارائه مدارک مربوط به برگزاری مجامع عمومی فوقالعاده در مورد تصویب پیشنهاد ادغام به وزارتتعاون
4-اظهارنظر وزارتتعاون ظرف مدت یک ماه دال بر تأیید یا رد ادغام و رسیدگی به نحوه تشکیل مجامععمومی فوقالعاده و انطباق تصمیمات اتخاذ شده با موازین قانونی و اساسنامه تعاونی
5-برگزاری مجمععمومی شرکتهای تعاونی در شرف ادغام ظرف مدت یک ماه با دستور تصویب اساسنامه، تعیین سرمایه شرکت جدید، انتخاب اعضا هیأتمدیره و بازرسان و قبول تعهدات و اموال تعاونیهای در شرف ادغام
6-ارسال یک نسخه از مدارک ادغام حاوی صورتجلسه مجمععمومی عادی تعاونی در خصوص ادغام و تعهدات شرکتهای ادغام شده، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت تعاون به اداره ثبت شرکتها جهت انجام تشریفات ثبتی و انتشار در روزنامه رسمی توسط هیأتمدیره انتخاب شده برای شرکت تعاونی جدید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع عمومی و ارسال یک نسخه از مدارک به وزارت تعاون
7-ابطال شرکتهای تعاونی ادغام شده و ثبت شرکت تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تأسیس شده توسط اداره ثبت شرکتها
8- تهیه دفاتر قانونی جدید و انتقال اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از تعاونیهای ادغام شده توسط هیأت مدیره
2-3) انحلال در لغت به معنای برچیده شدن و تعطیل شدن است و در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن فعالیت های شرکت تعطیل اختیارات مدیران سلب و اجرای وظایف آنها متوقف میگردد و هیأتی به نام هیأت تصفیه، به تصفیهی امور شرکت می پردازد.
شرکت تعاونی مانند هر شخص حقوقی دیگر، به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود میرسد. ویژگی ممیزه شرکت تعاونی از سایر اشخاص حقوقی، عبارت است از اینکه سایر اشخاص حقوقی، تنها با تصمیم اعضاء و یا به حکم دادگاه منحل میگردند در حالیکه امکان انحلال شرکتهای تعاونی به صورت قهری و به دلیل ورشکستگی نیز وجود دارد. قانون بخش تعاون، موارد و شیوههای انحلال شرکتهای تعاونی را در 6بند به صورت ذیل احصا نموده است: