مجمع عمومی عادی و شرکت سهامی عام

رسیدگی به گزارش مؤسس و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم؛
تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن؛
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت؛
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد…. ».
وظیفه اول مجمع عمومی مؤسس همان طور که فوقاً ذکر شد، رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت سهامی است.
ضمناً براساس ماده 76 جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤسسین در خصوص ارزیابی آورده های غید نقد برای درج در گزارش مؤسسین ضروری است.
به طور کلی مؤسسین در شرکت های سهامی عام موظفند در موارد زیر اقدام به تهیه گزارش نمایند:
آورده های غیر نقدی؛
مزایا در صورتی که وجود داشته باشد؛
احراز پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت؛
پرداخت حداقل 35 درصد کل سرمایه؛
تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس.
به موجب تبصره ماده 74 گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای کسب اطلاع پذیره نویسان آماده باشد.
وظیفه دیگری که به مجمع عمومی مؤسس محول شده، تصویب طرح اساسنامه و عند الزوم اصلاح آن است. در ماده 6 این قانون مقرر شده است که طرح اساسنامه به امضای مؤسسین می رسد و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. ماده 8 قانون مذکور نیز به بیان مندرجات الزامی طرح اساسنامه شرکت سهامی پرداخته است. در هر صورت اگر طرح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس تصویب شود، مندرجات بندهای بیست و یک گانه ماده 8، جزء اساسنامه شرکت می شود و تغییر هر کدام از آنها به موجب ماده 83 در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
سومین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت سهامی است. عده اعضای هیات مدیره به موجب ماده 107 در شرکت سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد و مدت مدیریت آنان به موجب ماده 109 در اساسنامه تعیین می شود ولی این مدت نمی تواند از دو سال تجاوز کند. در مورد حداکثر مدت مأموریت بازرسان در این قانون قیدی وجود ندارد. مدیران و بازرسان منتخب باید به طور کتبی سمت های خود را قبول کنند (ماده 17).
آخرین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، تعیین روزنامه کثیرالانتشار است. یعنی اینکه مجمع باید نام و مشخصات این روزنامه را معین و اعلام کند. تبصره ماده 17 (ل. ا. ق. ت) اصلاحی 1352 مقرر می دارد: «هرگونه دعوت و اعلامیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود. »
تعیین روزنامه های دوگانه فوق الذکر به این دلیل است که سهام داران شرکت بتوانند از وضعیت شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، مطلع شود.
تمام موارد ذکر شده از شرایط اساسی تشکیل شرکت سهامی می باشد که در صورت عدم رعایت آن ها شرکت قابل ابطال می باشد به همین دلیل براساس ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، باید به این موارد از دقت کافی کرد و در صورت عدم رعایت این موارد شرکت قابل ابطال می شود.
2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تأسیس، منحصراً توسط مؤسسین تأمین شود. تأسیس شرکت سهامی خاص به مراتب ساده تر از تأسیس شرکت سهامی عام است، زیرا قانونگذار تشریفات کمتری را برای تأسیس آن پیش بینی کرده است. این تشریفات در ماده 20 این قانون به شرح زیر ذکر شده اند:
امضای اساسنامه: اساسنامه شرکت باید امضای کلیه سهامداران یا وکلای آنان برسد.
تعهد سرمایه: اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای کلیه سهامداران برسد. اگر بخشی از سرمایه به صورت آورده غیر نقدی باشد، آورده مذکور باید به طور کامل تسلیم شود و صورت تقویم آن نیز به تفکیک در اظهارنامه قید شود. چنانچه سهام ممتازه ای وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس گردد.