مجمع عمومی عادی و شرکتهای تعاونی

بر اساس قسمت اخیر ماده 30 قانون بخش تعاون، سهم ،مبین میزان رأی اعضا در مجامع عمومی نیست. زیرا در شرکت تعاونی هر عضو، صرف نظراز میزان سهم او فقط دارای یک رأی خواهد بود. اما از طرفی به موجب ماده 46 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی سهم میتواند معیاری برای تعیین میزان منافع اعضا در شرکت باشد؛ چرا که شرکتهای تعاونی میتوانند باقیمانده سود خالص سالانه خود را پس از کسر و برداشت ذخایر، حق تعاون و آموزش و پاداش و سایر موارد مذکور در این ماده، در تعاونیهای تولیدی به نسبت سهام و و در تعاونیهای توزیعی 50درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی، بین اعضا تقسیم کرد.
به موجب ماده 10 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی و نیز ماده5 دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام، تنها سهام بانام در شرکت تعاونی و شرکتهای تعاونی سهامی عام قابل صدور میباشد. انتقال سهم با موافقت هیأتمدیره شرکتتعاونی صورت میگیرد که تنها به اعضا و داوطلبان عضویت واجد شرایط امکانپذیر است.
گفتار دوم: ارکان شرکت تعاونی
ارکان شرکتهای تعاونی، تحت سه عنوان قابل بررسی میباشند. اولین رکن که نقشی محوری در شرکت داشته و مانند مغز متفکر سیستم عمل میکند، مجمع عمومی سهامداران میباشد. مجمع عمومی منعکس کننده خواست صاحبان سهام و ابرازکننده اراده شخصیت حقوقی به شمار میرود. رکن دوم نیز، که علاوه بر تصمیمسازی، مجری تصمیمات مجامع و اعمالکننده اراده شخص حقوقی نیز میباشد، رکن ادارهکننده شرکت نام دارد. و بالاخره بازرسان قانونی شرکت که به مثابه چشم و گوش شخصیت حقوقی میباشند، رکن کنترلکننده شرکت را تشکیل داده و بر نحوه اداره و فعالیت شرکت و عملکرد مدیران نظارت میکنند که نقش مزبور بیشباهت به نقشی که قوهقضائیه در جامعه ایفا میکند نیست.
مبحث یکم: مجامع عمومی
مجمع عمومی عالیترین رکن تعاونی است و بخش اعظم موفقیت هر تعاونی به ایفای نقش مطلوب این رکن تعاونی مربوط میشود. حیاتیترین تصمیمات تعاونی از جمله تشکیل تعاونی، تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان، رسیدگی به صورتهای مالی، نحوه سرمایهگذاری، اخذ وام، کاهش و افزایش سرمایه و بسیاری از تصمیمات سرنوشتساز دیگر مانند ادغام و حتی انحلال تعاونی در مجامع عمومی اتخاذ میگردد. در واقع مجامع عمومی کانونهای نمایش اقتدار و مشارکت مؤثر اعضا در امور تعاونی قلمداد میگردد.
حدود اختیارات اعضای مجمع عمومی در شرکت های تعاونی با سایر شرکت ها تفاوتی که دارد این است که طبق ماده30 قانون بخش تعاونی، اعضای مجمع عمومی یعنی سهامداران شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهم هر یک فقط دارای یک رأی می باشند. در صورتی که در شرکت های سهامی، سهامداران متناسب با سهامشان دارای حق رأی خواهند بود.
مجامع عمومی در شرکتهای تعاونی به دو صورت عادی و فوقالعاده برگزار میشود.به این ترتیب مجمعی با عنوان مجمع عمومی مؤسس در شرکت تعاونی وجود نداشته و این مجمع در اصلاحیه سال 77 حذف شده و اختیارات و وظایف آن بر عهده مجمع عمومی عادی واگذار شده است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده و نحوه تشکیل آنها متفاوت است. با استفاده از قانون بخش تعاونی و آئیننامههای اجرایی مربوط به آن درباره وظایف، اختیارات و نحوه برگزاری هرکدام به تفصیل اشاره میگردد.
بند اول: مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی چنانچه از نامش برمیآید در جریان فعالیتهای شرکت و برای اتخاذ تصمیماتی که به طور مداوم و مستمر مورد نیاز مدیران تعاونی میباشد برگزار میگردد. اتخاذ هیأت مدیره و بازرسان، اطلاع از عملکردهای تعاونی و تصمیمگیری در مورد سودوزیان تعاونی و برنامهریزی برای آینده تعاونی از اهم موضوعات موردبررسی در مجامع عمومی هستند که به طور مستمر در فواصل زمانی مشخص برگزار میشود.
الف) زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
براساس م33 قانون بخش تعاونی:” مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری، در هر موقع سال میتوان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.”
بنابراین جلسه مجمع عمومی عادی به دو صورت قابل تشکیل است؛ سالانه و به طور فوق العاده. تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی عادی الزامی است و باید ظرف 4ماه پس از ختم هر سال مالی صورت گیرد. توضیحی که باید در مورد سال مالی داد این است که شرکت ها اصولاً باید نتیجهی عملکرد خود را در دورهی معین ارائه دهند. برای این منظور دوره یک سالهای وجود دارد که به سال مالی مشهور شده است. منظور از سال مالی یک دوره یک ساله از تاریخ معین یک سال تا همان تاریخ در سال بعد است. سال مالی شرکت تعاونی مانند همه شرکت ها طبق اساسنامه نمونهای که در اداره ثبت شرکت ها تنظیم شده، معمولاً از اول فروردین ماه شروع و به آخر اسفندماه ختم میشود. این تاریخ از آن جهت انتخاب شده است که با قوانین مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه مقارن است.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هر چند بار که ضروری باشد و در هر موقع از سال قابل تشکیل است، روشن است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، ممکن است قبل یا بعد از مجامع سالانه تشکیل شود اما توجه به نکتهای که در این جا ضروری است این است که، به بعضی از موضوعات مثل ترازنامه، حساب سود و زیان، باید در جلسهی سالانه مجمع عمومی عادی رسیدگی و درباره آن تصمیم گیری صورت بگیرد. به منظور روشن شدن دو نوع جلسه مذکور از یکدیگر، آگهی دعوت آنها با عنوان جلسه سالانه مجمع عمومی عادی و جلسهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تهیه و صورتجلسات آنها تحت همین عناوین تنظیم می شود.
ب) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیمگیری مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا نمایندگان تامالاختیار آنها رسمیت مییابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع حداکثر ظرف 15روز با همان دستورجلسه قبلی منتشر میشود. در نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه در نوبت دوم، هر یک از اعضا یا ارگانها و مؤسساتی که در شرکت تعاونی سرمایهگذاری کردهاند و هر ذینفع دیگری میتواند موضوع را به اطلاع وزارت تعاون برای رسیدگی و در صورت اقتضا انحلال شرکت برساند.
هر عضو تعاونی میتواند استفاده از حق رأی خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به نماینده تامالاختیار خود از بین اعضا یا خارج از اعضا واگذار نماید. لیکن هیچکس نمیتواند علاوه بر رأی خود در تعاونیهای بزرگ بیش از دو رأی با وکالت و در سایر تعاونیها بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد.
برای تصمیمگیری در مجمع عمومی عادی، ماده12 ” آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی” مقرر میدارد:”در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود؛ مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.”
ج)صلاحیتهای مجمع عمومی عادی
در م34 قانون بخش تعاونی( اصلاحی مصوب 1377)، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل تعیین شده است:
1)انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
2)رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3)تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
4)اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5)اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
6)تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
7)سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.