مجمع البیان و اسماعیلیان

شافعی، الامام ابی عبدا…محمدبن ادریس، الأم، بیروت: دارالمعرفه.1410ق.
شربینی محمدشربینی الخطیب، مغنی المحتاج، مصر: داراحیاءالتراث العربی،1958.
……………………………………، مغنی المحتاج ، بیروت: دارالفکر، بی تا.
شوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبد الله، فتح القدیر، دمشق – بیروت، دار بن کثیر، دار الکلم الطیب، چاپ اول، 1414 ه‍ ق.
شهیدی، مهدی، اصول قراردادهاوتعهدات، انتشارات مجد، تهران، 1385.
…………………،حقوق مدنی شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول،1376.
شیبانی، عبد القادر بن عمر، نیل المآرب، محقق دکتر محمد سلیمان عبدالله الاشقر، کویت، مکتبه الفلاح، چاب اول، 1403 ه‍ ق.
شیرازی، ناصرمکارم ، تفسیرنمونه، زیرنظر: تهران: دارالکتب الإسلامیه، اول1374ش.
…………………………، النکاح (مکارم)، 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم – ایران، اول، 1424 ه‍ ق.
………………………..،احکام بانوان، ناشر: مؤسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل البیت(ع)، بی تا.
صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، من لایحضره الفقیه ، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، سوم،1413ق.
صفایی امامی، سیدحسین، حقوق خانواده، دانشگاه تهران. تهران چاپ نهم.1382.
صنعانی، عبدالرزاق، بن همام، مصنف عبدالزراق، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی ، بیروت: المکتب الإسلامی،1403ق.
صیمری، مفلح بن حسن(حسین)راشد، نهایه المرام فی شرح شرائع الاسلام ،تحقیق: جعفر کوثرانی عاملی، بیروت: دارالهادی، اول،1420ق.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، سوال وجواب(فارسی) تحقیق: سیدمصطفی محقق داماد، مرکزنشرعلوم اسلامی، تهران، چاپ اول،1376.
…………………….، حاشیه المکاسب، قم: نشراسماعیلیان، چاپ اول،1387.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفترانتشارات اسلامی، پنجم،1417ق.
طبرانی، سلمان ابن احمدایوب ابوالقاسم، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، الموصل: مکتبه العلوم والحکم،1404 ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، سوم،1372ش.
طبری، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف بین الائمه السلف، تحقیق: مدیر شانه چی، واعظ زاده، زاهدی، دکتر مصطفوی، دکتر فاطمی، دکتر موحد و سید مهدی رجایی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، اول، 1410ق.
طوسی، محمدبن حسن، شیخ علی خراسانی، سیدجوادشهرستانی، شیخ مهدی مله نجف، وشیخ مجتبی عراقی، الخلاف، قم: دفترانتشارات اسلامی، اول،1407ق.
طوسی، ابوجعفر، محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الأخبار،تهران: دارالکتب الإسلامیه،1390ق.
……………………………………..، تهذیب الحکام، تحقیق: سیدحسن خراسانی، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم،1365.
طوسی، محمدبن حسن ابوجعفربیروت، النهایه فی مجردالفقه والفتاوی، ـ لبنان، ناشر: دارالکتاب العربی،1400ق.
طوسی، محمدبن علی بن حمزه، الوسیله إلی نیل الفضیله، تحقیق: شیخ محمدحسون، قم مکتبه آیه ا…مرعشی نجفی، اول،1408ق.
…………………………………..، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: سیدمحمدتقی کشفی، تهران : المکتبه المرتضویه لاحیاءالآثار الجعفریه، سوم، 1387.