مادران کودکان کم شنوا و آموزش مهارت های زندگی

بهرامی و ملا جباری (2013) در پژوهشی خود بر سلامت روان مادران با کودک استثنایی نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی مادران اثرات مثبت گذاشته است.
طیبی رامین، 1392 در پژوهشی اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا را مورد بررسی قرار دادو نتیجه مطالعه وی نشان داد میانگین کیفیت زندگی در مادران کودکان کم شنوا پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده و تفاوت از لحاظ آماری معنا دار است.
خیاط زاده ماهانی 1388 در پژوهش خود نشان داد بین مادران کودکان سالم و کودکان مبتلا به فلج مغزی و همچنین مادران کودکان سالم و کودکان مبتلا به کم توانی هوشی در حیطه های کیفیت زندگی اختلاف معناداری وجود داشت. اما بین مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و کودکان مبتلا به کم توان هوشی در هیچ کدام از حیطه های کیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
عبداالهی و همکاران(2012) در پژوهشی به ارزیابی کیفیت زندگی پدر و مادران با کودکان با ناتوانی نشان داند که تفاوت قابل توجه در کیفیت زندگی والدین با کودکان با ناتوانی وجود دارد که بسته به نوع ناتوانی کودک و مورد علاقه نبودن کودک برای والدین داشته است.
تقی زاده، اسدی، 1393 در پژوهشی که به بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی پرداختند به این نتایج دست یافتند که بین میانگین کیفیت زندگی مادران دارای کودکان عادی و میانگین کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
در این فصل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا اطلاعات مربوط به نوع مطالعه، جامعه و نمونه مورد پژوهش، روش اجرا و نحوه جمع آوری داده ها بیان شده است و در پایان نیز روش اجرا، روش های تجزیه تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی رعایت شده در پژوهش ارائه خواهد شد.
نوع مطالعه
پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی است که بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام گرفته است.
جامعه مورد مطالعه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران دارای فرزند سندرم داون مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران در سال 1392 می باشد.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه شامل 36 نفر از مادران کودکان سندرم داون مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران بودند که به طور تصادفی در گروه های (18 نفر گروه آزمایش و 18 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند.
اندازه نمونه با استفاده از فرمول ذیل و پژوهش های مشابه (بهرامی و ملا جباری، 2013) و با احتمال خطای نوع (α) برابر 05/ و توان آزمون 70/ حداقل 18 نمونه در هر گروه تعیین شد؛ که با توجه به احتمال ریزش تعداد افراد نمونه در طی دوره ی مداخله، نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش 36 نفر از مادران هستند که با توجه به ملاک های ورود و خروج برای شرکت در پژوهش دعوت می شوند؛ و از این تعداد نیمی به صورت تصادفی در گروه های مداخله و کنترل جایگزین خواهند شد.

معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه
معیارهای ورود به پژوهش
حداقل تحصیلات مادران در حد سیکل
مادرانی که دارای فرزند 6 ماهه تا 8 ساله با سندرم داون هستند.