قیمت تمام شده

محصولات نورد سرد بعنوان مواد اولیه این دستگاه از انبار در جریان تولید براساس برنامه اعلام شده دریافت و در فرآیند تولید تبدیل به ورقهایی با طولهای درخواستی به شکل ذوزنقه ای و سینوسی گشته و تحویل انبار در جریان می شود تا بعنوان یکی دیگر از محصولات نهایی کارخانه تحویل انبار محصول گردد و ضایعات حاصل نیز مستقیماً به انبار ضایعات منتقل می گردد.
5-33-2 لوله سازی:
محصولات تسمه اسلیتر بعنوان مواد اولیه این دستگاه از انبار در جریان ساخت براساس برنامه اعلام شده دریافت و تبدیل به لوله های درز جوش در قطرهای درخواستی تحویل انبار در جریان می شود تا بعنوان یک محصول نهایی شرکت تحویل انبار محصول گردد و ضایعات ناشی از فرآیند تولید مستقیماً تحویل انبار ضایعات می گردد.
6-33-2 انبار در جریان ساخت:
نظر به مطالب مطرح شده در خصوص پروسه تولید گویای این موضوع بوده است که حسابداری سیستم کنترل تولید را بنحوی برنامه ریزی نموده است که کلیه نقل و انتقالات در پروسه تولید از طریق انبار در جریان صورت گیرد. به عبارتی کلیه مراحل تولید مواد اولیه خود را از انبار در جریان دریافت و کلیه محصولات و تولیدات خود را به انبار در جریان تحویل می دهند و انبار در جریان محصولاتی که فرآیند تولیدشان کامل و آماده فروش می باشند را به انبار محصول تحویل می دهد و در هر مقطع از زمان که عموماً بصورت گزارشات ماهانه و سالیانه می باشند کل گردش پروسه تولید، موجودی اول دوره، وارده به انبار و صادره به انبار و موجودی پایان دوره را به تفکیک نوع محصولات تنوع ضخامتها و دستگاهها نشان می دهد.
34-2 روش محاسبه قیمت تمام شده:
برای محاسبات گردش مقداری و ریالی بهای تمام شده کنترلهای ذیل انجام می شود:
1ـ کنترل اسلبهای وارده
رسید انبارهای مواد و گزارشات حسابداری انبار
2ـ کنترل اسلبهای مصرف شده در تولید
حواله های انبار مواد، گزارشات حسابدار انبار و گزارشات برنامه ریزی کنترل تولید
3ـ محاسبه و کنترل انبار در جریان
گزارشات روزانه واحد برنامه ریزی و کنترل تولید از نظر مقداری که توسط حسابداری انبار ثبت و گزارش می گردد.
4ـ کنترل میزان محصول نهایی تولید شده
گزارشات واحد برنامه ریزی و کنترل تولید، رسیدهای انبار محصول و گزارشات حسابداری انبار
5ـ تسهیم ضایعات بین محصولات مشترک
استاندارد ضریب ضایعات بین محصولات از واحد تحقیقات
6ـ تفکیک فروشهای کارمزدی و شرکت برای تفکیک تولیدات کارمزدی و شرکت
گزارش واحد فروش براساس ضخامت ـ نوع محصول و نوع فروش از واحد حسابداری شرکت
7ـ تفکیک زمان مفید از کل زمان کارکرد ماشین آلات
دریافت گزارش توقفات از واحد برنامه ریزی
8ـ تفکیک هزینه های مشترک در یک دستگاه و تسهیم آن به انواع ضخامتها
استاندارد زمان تولید به تفکیک ضخامتها از واحد تحقیقات
9ـ تخصیص هزینه ها