قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت اقلام تعهدی

رد
بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.
حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.
پذیرش
حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان یکسان است.
شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است.
رد
شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری نیست.
بحث و نتیجه گیری
این که کیفیت حسابداری به طور عام و کیفیت اقلام تعهدی به طور خاص بر هزینه سرمایه اثر می‏گذارد، یک موضوع مهم برای محققان و پژوهشگران است. درحالی که درک بسیاری از افراد از اهمیت اطلاعات برای بازارهای سرمایه این است که هیچ نظریه کاملاً پذیرفته شده ای وجود ندارد که ثابت کند خطرپذیری اطلاعاتی قابل تنوع بخشی نیست. در پرتو تحقیقات اخیر، موارد نظری برای اثرات اطلاعات بر هزینه سرمایه ضعیف است. لمبرت و همکاران (2007) نشان دادند که اثر اطلاعاتی در تحقیق ایزلی و اهارا (2004) قابل تنوع بخ پشی است. آن‏ها همچنین به نکته ای ظریف در تحقیق لیز و ورچینا (2005) اشاره می‏کنند، این مفهوم که خطرپذیری اطلاعاتی به طور مستقیم بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار نمی‏دهد؛ اما ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق ارتباط با بتا آن را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر‏، در مقایسه با ادبیات نظری، کارهای تجربی متنوعی از جمله فرانسس و همکاران (2005 و 2004) وجود دارد که ارائه کننده شواهدی مبنی بر اهمیت کیفیت حسابداری برای بازده مورد انتظار است. بر این اساس، مهم به نظر می رسد که محققان نظری و تجربی قبل از خاتمه یافتن این بحث به اتفاق نظر بیشتری در این خصوص دست یابند (کور و همکاران 2008، ص 20).
کور و همکاران (2008) بیان می کنند تحقیق شان از طریق راه های زیر به ادبیات مالی در این حوزه کمک کرده است. ابتدا، رگرسیون‏های سری زمانی همزمان بازده اضافی نسبت به بازده عوامل خطرپذیری انجام شده توسط فرانسیس و همکاران (2005 و 2004) شواهدی ارائه نمی دهد که یک عامل مشخص (نظیر عامل کیفیت اقلام تعهدی) قیمت‏گذاری شده است. دوم، برای آزمون این که آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، از هر دو رگرسیون‏های سری زمانی و مقطعی که در ادبیات مالی برای این موضوع مناسب شناخته شده است استفاده کرده اند. با استفاده از این آزمون های سنتی کور و همکاران (2008) دریافتند، هیچ شواهدی سازگار با این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است وجود ندارد (همان منبع، ص 20).
در این تحقیق نیز همانند کور و همکاران (2008) برای آزمون این که آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، از هر دو رگرسیون‏های سری زمانی و مقطعی (روش رگرسیون مقطعی دومرحله‏ای) استفاده شد که نتایج همانند نتایج کور و همکاران (2008) نشان دهنده عدم تایید این فرضیه است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است. همچنین برای تکمیل کار، با استفاده از متدولوژی ماشرووالا و ماشرووالا (2011) رابطه ی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام به صورت ماه به ماه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار در ماه های مختلف است. بنابراین هیچ شواهدی سازگار با این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است وجود ندارد.
البته یافته‏های این تحقیق بدین معنا نیست که کیفیت حسابداری عاملی بی ارتباط است یا این که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کلی بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار نمی‏دهد. همان‏طور که کور و همکاران (2008) بیان می کنند در مدل لمبرت و همکاران (2007) اطلاعات حسابداری یک عامل خطرپذیری مستقل نیست، اما بر هزینه سرمایه از طریق تأثیر بر ارزیابی سرمایه‏گذاران از کوواریانس جریان‏های نقدی شرکت با جریان‏های نقدی بازار و در نتیجه تحث تأثیر قرار دادن بتا شرکت، اثر می‏گذارد. همان‏طور که فرانسیس و همکاران و سایرین نشان دادند، کیفیت اقلام تعهدی همبستگی زیادی با معیارهای مختلف خطرپذیری دارد که از لحاظ اقتصادی مهم است (در واقع جداول 7-4، 8-4، 9-4 و 10-4 این تحقیق نشان می‏دهد که کیفیت اقلام تعهدی با بتا و سایر عوامل همبستگی زیادی دارد). بنابراین حتی اگر کیفیت اقلام تعهدی خود یک عامل خطرپذیری جداگانه‏ای نباشد، همانطور که کور و همکاران (2008) بیان می کنند تاثیرات آن ممکن است به خوبی توسط سایر عوامل خطرپذیری آشکار شود. علاوه بر این، کیفیت اقلام تعهدی تنها یکی از پروکسی‏های بالقوه خطرپذیری اطلاعاتی است و در پژوهش‏های آینده ممکن است پروکسی‏های جایگزین دیگری برای خطرپذیری اطلاعاتی شناسایی شود که ویژگی‏های یک عامل خطرپذیری را داشته باشند. بنابراین شایسته است محققان و شرکت‏ها عوامل اساسی تعیین کیفیت اقلام تعهدی و به طور کلی عوامل اساسی تعیین کیفیت افشاء خطرپذیری اطلاعاتی را در نظر داشته باشند.
محدودیت های تحقیق
مهم ترین محدودیت این تحقیق، ویژگی خاص پژوهش های تجربی است، که تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آن ها خارج از دسترس پژوهشگر است و امکان تأثیرگذاری آن ها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست، کنترل نشده است. برای مثال اگنوا (2010) با کنترل شوک های جریان نقدی نشان داد که بازده تحقق یافته آتی با کیفیت اقلام تعهدی همبستگی منفی دارد. همچنین چون سهام بسیاری از شرکت ها دارای وقفه معاملاتی روزانه هستند و محاسبه متغیر نقد شوندگی سهام نیاز به اطلاعات معاملات روزانه سهام دارد، امکان اندازه گیری و کنترل این متغیر فراهم نشد. عدم کنترل این متغیرها ممکن است تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه سازد. در نتیجه، یافته های پژوهش با در نظر گرفتن این شرایط قابل استناد هستند.
به دلیل نبود شاخص مناسبی که نماینده واقعی پرتفوی بازار باشد، در تحقیق حاضر از بتای (سالانه) محاسبه شده توسط بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز به عنوان شاخص بتای شرکت ها استفاده شده است که در صورت انتخاب شاخص مناسب تری ممکن است نتایج تحقیق دچار تغییر شود؛
گردش معاملات بخش عمده ای از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایین بوده است، بدین ترتیب به دست آوردن اطلاعات قابل اتکا در خصوص بازدهی سهام جهت تحلیل های آماری با مشکل روبرو بوده است؛
عدم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی و الکترونیکی برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که تمامی اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها را به صورت منظم، صحیح، به روز و سهل الوصول در اختیار محققان قرار دهد؛
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
نتایج این تحقیق و تحقیق های انجام شده در کشورهای دیگر (که در پیشینه تحقیق به آن اشاره شد) این ابهام را مطرح می‏کند که آیا به واقع شاخص کیفیت اقلام تعهدی منعکس کننده خطرپذیری نظام‏مند اطلاعاتی است و به هیچ وجه این مفهوم را نمی‏رساند که دیگر جنبه‏های خطرپذیری اطلاعاتی یا سایر شاخص های چنین خطرپذیری‏هایی، قیمت‏گذاری نشده‏اند. بنابراین برای اندازه گیری خطرپذیری می توان به شاخص کیفیت اقلام تعهدی در کنار دیگر شاخص ها توجه کرد.
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
همان طور که در پیشینه تحقیق بررسی شد شواهد متناقضی در خصوص قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد. همچنین اگنوا (2010) با کنترل شوک های جریان نقدی نشان داد که بازده تحقق یافته آتی با کیفیت اقلام تعهدی همبستگی منفی دارد. لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات مدل مورد بررسی در این تحقیق با کنترل شوک های جریان نقدی مجدداً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه در صنایع مختلف ترکیب دارایی ها و بدهی های عملیاتی و مالی تا اندازه ای متفاوت از یکدیگر است لذا برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که این مدل در صنایع مختلف به تفکیک مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.