قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایه
بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد.
خلاصه فصل دوم
جونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می کند که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم بندی مورد قبول محققین قرارگرفته است (حسینی 1385، ص.17). فرانسیس (2005)، دکو و همکاران (1995) و براد شاو (2001) آن دسته از اقلام تعهدی که در مدل تجاری شرکت ها و محیط عملیاتی آن ها به وجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند و قابل اعمال نظر توسط مدیریت نمی باشند را اقلام تعهدی غیراختیاری می نامند. دسته ای دیگر از اقلام تعهدی که به خاطر انتخاب روش های حسابداری، تخصیص های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوت ها و برآوردها به وجود می آیند را اقلام تعهدی اختیاری می نامند. (حسینی، 1385 صص. 23-22).
از سال 1985 تاکنون مدل های متفاوتی برای تفکیک اقلام تعهدی به بخش های اختیاری و غیراختیاری ارائه شده است. در ابتدا مدل های ساده ای مانند مدل دی آنجلو و هیلی مطرح شد که در این مدل ها از جمع کل اقلام تعهدی برای اندازه گیری اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده می شود. به مرور زمان مدل های تکامل یافته تری ارائه شد که از متغیرهای بیشتری برای اندازه گیری اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده می کنند. نکته آغازین برای اندازه گیری اقلام تعهدی غیراختیاری، اندازه گیری جمع کل اقلام تعهدی است که در برخی از تحقیقات از طریق کسر کردن جریان های نقدی عملیاتی از سود خالص عملیاتی و در برخی از تحقیقات به صورت زیر محاسبه شده است.
TAt = ∆CAt – ∆CLt – ∆Casht – ∆STDt – DEPt
که در آن:
TA: جمع کل اقلام تعهدی؛
CL∆: تغییر در بدهی های جاری؛
CA∆: تغییر در دارایی های جاری؛
Cash∆: تغییر در وجه نقد و معادل وجه نقد؛
STD∆: تغییر در بدهی های بهره دار بلندمدتی که در بدهی های جاری طبقه بندی شده اند (حصه جاری بدهی های بهره دار بلندمدت)؛
DEP: هزینه استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک دارایی های نامشهود.
برای این که سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده‏کنندگان کمک کند و سرمایه‏گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‏بینی فعالیت‏های آتی موثر باشد. بنابراین علاوه بر این که رقم سود گزارش شده برای سرمایه‏گذاران مهم است و بر تصمیم‏های آن ها تأثیر دارد، ویژگی‏های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‏گذاران است.
در این راستا شان و همکاران (2001) بیان می کنند توجه به کیفیت اقلام تعهدی، در شناسایی دستگاری سود نیز سودمند خواهد بود. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت تأثیر دارد. با توجه به این که سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند، آن ها باید در برآورد بازده خود به کیفیت اقلام تعهدی سود توجه کنند و بازده مورد انتظار خود را با توجه به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی نیز مرتبط است (فلاح نژاد 1388، ص 21).
فرانسیس و همکاران (2005) نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است” (ص 296) و این که “کیفیت اقلام تعهدی نقش اقتصادی و آماری بااهمیتی در تعیین هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) بازی می‏کند” (ص 315). اما، کور و همکاران (2008) به این نتیجه رسیدند که رگرسیون‏های فرانسیس و همکاران (2005) ارتباط بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏کنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می کند، ارائه نمی دهند (کور و همکاران 2008، ص 2).
از طرفی نیز ماشرووالا و ماشرووالا (2011) برای روشن کردن این بحث که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، تاثیرات فصلی را بر معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) را مورد آزمون قراردادند، یافته های آن ها نشان داد که شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه رابطه مثبتی با بازده‏های غیرعادی آتی سهام دارد. تمرکز صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی در ژانویه باعث ایجاد شک و تردید جدی نسبت به این دیدگاه می‏شود که شاخص کیفیت اقلام تعهدی منعکس کننده خطرپذیری است. زیرا هیچ دلیل نظری (تئوریک) برای خطرپذیری نظام مند وجود ندارد که تنها در ژانویه نمود پیدا کند.
اهمیت بررسی قیمت‏گذاری کیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که کور و همکاران (2008) برخلاف سایرین (به عنوان مثال فرانسیس و همکاران 2005، ابودی و همکاران 2005، اگنوا 2010، کیم و کی 2010) نشان دادند، هیچ رابطه ی مثبت بااهمیتی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و از طرفی نیز یافته‏های پژوهش ماشرووالا و ماشرووالا (2011) نشان دهنده تمرکز صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه است، همان طور که ملاحظه می شود (و در پیشینه تحقیق بیان شده است) هنوز اجماعی در مورد این که کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
استفاده از یک روش شناسی کارآمد و مناسب در تحقیقات امری ضروری است، که به کمک آن می توان به یک مطالعه علمی و کاملاً بی طرفانه در خصوص موضوعی معین پرداخت. به طور کلی منظور از روش شناسی تحقیق، جمع آوری و پردازش صحیح داده ها و نهایتاً رسیدن به نتایج قابل اتکا است.
هر تحقیق علمی شامل مراحلی است که لزوماً باید طی شوند. این مراحل عبارت اند از مشاهده، تفکر، ایجاد سوال، فرضیه سازی، پیش بینی، آزمون فرضیه ها و ارائه نظریه است. در این تحقیق نیز محقق برای پاسخ به مسئله تحقیق (قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل خطرپذیری)، پس از طرح فرضیه های پژوهش، شروع به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها کرده است. در این راستا ابتدا جامعه آماری تعیین و سپس به انتخاب نمونه پرداخته و پس از تعیین تعداد نمونه و انتخاب شیوه مناسب انتخاب این نمونه، اقدام به جمع آوری داده ها می نماید و سپس با استفاده از روش های آماری و نیز فن آوری استفاده از رایانه در داده پردازی، به تجزیه و تحلیل و نهایتاً نتیجه گیری از این داده ها می پردازد و از این طریق فرضیه ها را به آزمون می گذارد تا بتواند به یک نظریه دست یابد.
بیان مسئله