قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است. آماره های توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی، کشیدگی و … برای هر یک از متغیر ها محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری این متغیر ها را به خوبی نشان می دهد. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته و در ادامه و با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل داده های ترکیبی بهترین ارتباط (در صورت وجود ارتباط) بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شده است. تحلیل رگرسیونی برای داده ها و به صورت ماه به ماه به کار گرفته شده است و تحلیل داده های ترکیبی بنا به شرایط جمع آوری داده ها (سال- شرکت و یا ماه-شرکت) برای برآورد پارامتر ها به کار رفته است.
همچنین فرضیات رگرسیونی از جمله وجود نقاط پرت، توزیع نرمال برای متغیر وابسته، همسانی واریانس و عدم خود همبستگی با استفاده از آزمون های مناسب کنترل شده است و برای محاسبات آماری و برآورد ها از نرم افزار های اکسل 2007 ، 6 Eviews و 19SPSS استفاده شده است.
البته باید در نظر داشت که هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخ جامع و مناسب برای پرسش یا پرسش های تحقیق است. پرسش های این تحقیق عبارت اند از:
آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود دارد؟
آیا حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است؟
آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است؟
توصیف متغیرهای تحقیق
یکی از فرآیندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، دسته بندی و معنی دادن به مشاهدات خام و اطلاعات گردآوری شده و استخراج متغیرها است. به فرآیند استخراج متغیرهای تحقیق در فصل سوم اشاره شده است. هر یک از متغیرهای تحقیق بر اساس فرمول هایی که برای تبدیل داده های خام به متغیرها است، استخراج شده است.
در این تحقیق متغیرهای: 1) بازده سهام، 2) AQ، معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق و بتا (β)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، بازده نقدی سهام، قیمت سهام، SMB و HML که متغیرهای کنترلی هستند با استفاده از مقیاس نسبتی اندازه گیری شده اند. متغیرهای بتا و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی انتخاب شدند. چون بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا به عنوان خطرپذیری نظام مند (سیستماتیک) سهام و عامل موثر در تبیین بازده سهام بیان شده است و همچنین بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ SMB و HML از عامل موثر در تبیین بازده سهام بیان شده اند. بنابراین با کنترل متغیرهای کنترلی برشمرده فوق در واقع سایر عوامل از جمله خطرپذیری نظام مند، تجاری و مالی نیز کنترل شده است و بررسی می شود آیا با کنترل عوامل مذکور، رابطه شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام معنی دار است.
آمار توصیفی
با توجه به این که فرضیه های این پژوهش بر اساس داده های سالانه و ماهانه و نیز با استفاده از تشکیل پرتفوی شرکت ها آزمون شده است، لذا اطلاعات این بخش در سه بخش ارائه شده است. در بخش اول شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه مربوط به 732 مشاهده (سال-شرکت) و در بخش دوم شاخص های توصیفی 7287 مشاهده (ماه-شرکت) متعلق به 184 شرکت به صورت ماهانه و در نهایت در بخش سوم شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی های تشکیل شده، ارائه شده است.
آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه
هر یک از متغیرها بر اساس نمونه ای شامل 732 مشاهده که از داده های تعداد 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دامنه سال های 1385 تا 1390 استخراج شده است، محاسبه شده اند که نحوه ی انتخاب و دلیل گزینش در فصل سوم به تفصیل بیان شد. نحوه توزیع نمونه بین سال های مختلف به شرح جدول 4-1 زیر است.
جدول شماره 4-1 جدول سال ها و تعداد مشاهده های نمونه گیری شده
سال های نمونه
تعداد نمونه
درصد نمونه
سال های نمونه
تعداد نمونه
درصد نمونه
1390
150
49/20
1387