دانلود پایان نامه

در این راستا باید توجه نمود:
برای از بین بردن و یا کمرنگ کردن تبلیغات غرب علیه جمهوری اسلامی ایران باید طالب مذاکره بود اما با تاکید بر چارچوب حقوق حقه و با رعایت قوانین بین المللی.
ضمن پیش بردن مذاکره در رابطه با مسائل مختلف، باید با در نظر گرفتن پتانسیل فراوان داخلی و ظرفیتهای متنوع انسانی، طبیعی و جغرافیایی کشور با تمام توان از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را کرده و در رفع مشکلات همت بگماریم.
توجه به توانایی های داخلی و تقویت آن مطمئنا می تواند اعتبار و اقتدار مذاکره کنندگان را در میز مذاکره در پی داشته باشد.
درعینباورداشتنواستفادهبهینهازظرفیتها و توانایی هایداخلی،برایسیاستگذاریعرصههایداخلیوخارجیدرحوزههایاقتصادی،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،نظامی،امنیتیو …. بهبردوتاثیربینالمللیکشورهایینظیرایالاتمتحدهآمریکاتوجهنمودهتادرپیشبردبرنامههایکشوردچارخلاءنگردیم.
ذوق زدگی در خصوص برقراری ارتباط با ایالات متحده آمریکا، امید به میز مذاکره و غفلت از توانایی های داخلی می تواند طرف مقابل را جسور کرده و با شکست احتمالی مذاکرات، روحیه داخلی نیز ضعیف شده و ضربات جبران ناپذیری را به منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد نماید.
با ایجاد تنوع در تاکتیکهای سیاست خارجی پیش بینی سیاستهای کلی نظام در عرصه بین المللی را با مشکل مواجه نماییم.
با توجه به اشتراکات زیادی که با کشورهای منطقه داریم باید ارتباط با این کشورها را در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار داده و برای جلوگیری از نزدیک شدن آنها به اسرائیل، از نگرانیهای آنها که منجر به دشمنی روز افزون گردیده کم کنیم.
تقویت پایه های اقتصادی کشور با سرمایه گذاری بیشتر در بحث کالاهای غیر نفتی،حمایت بیشتر از سرمایه گذاران داخلی در بخش تولید، بومینمودنطرحهایاقتصادیو اجرای صحیح سیاستهای بلند مدت اقتصادی همچون اقتصاد مقاومتی.
منابع فارسی
ابراهیمیفر،طاهره (1381). الگوهایاعتمادسازیدرمنطقهخلیجفارس،دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللیوزارتامورخارجه.
احمدیدهکاءفریبرز- پیشگاهیفردزهرا (1391). مقدمهایبرروشهایشناختتهدیداتامنیتملیدرایران،تهران: سازمانجغرافیایینیروهایمسلح.
احمدیدهکاء،فریبرز (1392). جزوهدرسی جغرافیا و راهبرد ملی،گرمسار: دانشگاه آزاد اسلامی
ایزدی،فؤاد (1391). شبکهبررسیمسائلایراندرامریکاوسیاستهایایالاتمتحدهدرقبالجمهوریاسلامی،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪرواﺑﻂﺧﺎرﺟﯽ،ﺳﺎلﭼﻬﺎرم،ﺷﻤﺎرهﺳﻮم،ﭘﺎﯾﯿﺰ.
اطاعت،جواد (1374). ویژگیهایژئوپلیتیکخاورمیانه،سلسلهمقالاتخاورمیانهشناسی،مهرماه،شماره4.
اطاعت،جواد (1376). ژئوپلیتیکوسیاستخارجیایران؛تهران: نشرسفیر.
الهی،همایون (1384). خلیجفارسومسائلآن،چاپهشتم،تهران: نشرقومس.
امیدوارنیا،محمدجواد (1381). امنیتدرقرنبیستویکم (دیدگاهچین)،چاپاول،تهران: دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللی.
ایزدموسی،فاطمه (1392). تنگههرمزوامنیتملیایران،پژوهشکدهمطالعاتاستراتژیکخاورمیانه، 20 مردادماه.
بدرخانی،علی (1390). ﻧﻘﺶوﺟﺎﯾﮕﺎهژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏاﯾﺮاندرﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎیﺟﻬﺎﻧﯽژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ،تهران: باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت.
برزگر،کیهان (1385). تضادنقش ها: بررسیریشه هایمنازعهایرانوآمریکابعدازحوادث 11 سپتامبرفصلنامهراهبردمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعشماره ۳۹.
برزگر،کیهان – قاسمی،مهدی (1392). استراتژیتهدیدوجودیاسرائیلوامنیتملیایرانفصلنامهروابطخارجی،سالپنجم،شماره 1.
برژینسکی،زبیگینو (1369). درجستجویامنیتملی،ترجمهابراهیمخلیلی،تهران: انتشاراتسفیر.
بیگدلی،علیرضا (1381). موقعیتترانزیتیجمهوریاسلامیایران،نشریهمطالعاتآسیایمرکزیوقفقاز،شماره37.