قاچاق کالا و ارز و فتحعلی شاه قاجار

1. اجتهادی، سید عبدالمجید، سیر تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1384، ص 26.
2. راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1374، جلد اول، ص 669.
3. (یکتایی، مجید، پیشین، ص 26.
4. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 95.
1. همان منبع، ص 98.
2. یکتایی، مجید، پیشین، ص36
1. همان، ص 37.
2. گمرک از ابتدای تاریخ، جلسه صنعت حمل و نقل، س 39، آذر 1361، ص 10.
3. همان، ص 10
4. یکتایی، مجید، پیشین، ص 48
5. گمرک از ابتدای تاریخ، پیشین، ص 10
1. همان، ص 12
2. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 108
3. گمرک از ابتدای تاریخ، پیشین، ص 98
1. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 112
1- برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک: اجتهادی، عبدالمجید، مقاله سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی، پژوهشی ترجمان حسبه، پزوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش 1، زمستان 79، صص 107-100.
2- قسمتی از متن فرمان به شرح ذیل است: شاه پس از بیان مقدمه و عناوین فرمان می دهد که «. . . اولاً، وصول حقوق راه داری و خانان و قپانداری و سایر عوارض هرچه بوده باشد، موقوف و ابدالد هر منسوخ و هیچ یک از مأمورین گمرکی و غیره حق اخذ اینگونه حقوق را به هیچ اسم و رسم نخواهد داشت. ثانیاً، واردات که از خارج مملکت، داخل شود و تمام صادرات که از داخله مملکت خارج شود، مطابق آنچه که در سنۀ 1246 هجری تاجدار نامدارها، خاقان مغفور فتحعلی شاه قاجار – انارالله برهانه – مقرر گردیده است، حقوق گمرکی آن را مطلق از روی اصل قیمت جنس از قرار صدی پنج بانضمام باری چهل من تبریز بیست و دو شاهی که از مکاری دریافت می شود، معین و مقرر فرمودیم. . . » (ر. ک: یکتایی، مجید، همان، ص 60)
3- ر. ک: مجله صنعت حمل و نقل، پیشین، ص 98.
1. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1347، ص 287.
2. برای بررسی فهرست قوانین و مقررات گمرکی از سال 1286 به بعد. ر. ک: مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات 1285-1362، همان، ج 2، ص 1115 تا 1156 و ج 4، ص 2053 تا 2079.
3. برای بررسی فهرست تصویب نامه و نظام نامه ها، ر. ک: همان، ج 5، ص 202 تا 204.
1. مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات سال 1285-1362، همان، ج 3، ص 1425.