قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

فصل اول قانون حدود و قصاص 1361 در مورد حد زنا بوده ماده 81 این قانون بیان می داشت: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه.»
عنوان فصل سوم این قانون راجع به حد لواط بود اما در مورد مساحقه و قوادی نیز سخن می گفت.
ماده 139: لواط و طی انسان مذکر است.
ماده 152: حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است.
ماده 154: هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر می شوند.
ماده 155: هرکس دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر می شود.
ماده 157: مساحقه، هم جنس بازی زنهاست با اندام تناسلی.
ماده 164: هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صدتازیانه زده می شود.
ماده 165: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
از ایرادات وارد بر این قانون این است که اعمالی را که مجازات آن تعزیر است مانند مواد 154، 155 و 164 در فصلی که مربوط به حدود می شود آورده است.
ماده 101: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
ماده 102: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370
ماده 63 قانون مجازات 1370 زنا را تعریف می کرد: « زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه »
ایرادی که در قانون مجازات 1361 وجود داشت در این قانون برطرف گردید و قانون گذار باب های جداگانه ای را به هریک از جرایم لواط مساحقه و قوادی اختصاص داده است.
باب دوم این قانون در مورد حد لواط است ماده 108 لواط را این گونه تعریف می کند: « لواط و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ
ماده 121 حد تفخیذ را بدون دخول صدتازیانه بیان کرده است اما تعریفی از تفخیذ ارائه نشده است
مواد 123 و 134 در مورد قرارگرفتن دو مرد و دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش است و مجازات آن را شلاق تعزیری به کمتر از صدتازیانه بیان کرده است.
ماده 124: هرگاه کس دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می شود.
ایرادی که در قانون 1361 وجود داشت در این قانون هم وجود دارد و قانون گذار جرایم تعزیری مانند بوسیدن از روی شهوت و قرارگرفتن زیر یک پوشش به صورت برهنه را در فصل مربوط به حدود آورده است.
باب سوم در مورد حد مساحقه، تعریف و موجبات آن است. ماده 127 مساحقه را همجنس بازی زنان با اندام تناسلی تعریف کرده است حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.
ماده 135: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
حد قوادی برای مرد 75 تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن فقط 75 تازیانه. سوالی که پیش می آید این است که آیا قوادی فقط مربوط به زنا و لواط است یا اینکه مساحقه را هم شامل می شود اگر قائل به تفسیر مضیق باشیم باید فقط این ماده را اختصاص به زنا و لواط بدهیم اما به نظر می رسد که قانون گذار زنا و لواط را از باب تمثیل آورده است و حصری نیست و فقط مقید به این دو مورد نمی باشد بلکه مساحقه را هم در بر می گیرد.
در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفا در صورت تکرار نوع مجازات تغییر می کند.
فصل هجدهم قانون تعزیرات 1375 به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
ماده 637: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.