قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

عظام : که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت روئیده نشده است ، هشت صدم دیه کامل
جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح هنوز در او دمیده نشده یک دهم دیه کامل
ج: دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ماده 717 قانون مجازات اسلامی :هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر ،جنین از بین برود ،علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر ، دیه جنین نیز در هر مرحله از رشد که باشد پرداخت میشود.
ماده 718 قانون مجازات اسلامی: هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره:هرگاه جنینی که بقای آن برای مادرز خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ،دیه ساقط نمی شود.
ماده719قانون مجازات اسلامی:هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها،دیه جداگانه دارد.
ماده720قانون مجازات اسلامی:دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین،دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود،فقط دیه جنین پرداخت می شود.
ماده721قانون مجازات اسلامی:هرگاه بر اثر جنایت و یا صدمه ،چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق ،منشاء انسان بودن آن ثابت نگردد،دیه و ارش نداردلکن اگر در اثر آن ،صدمه ای بر مادر وارد گردد ،حسب مورد دیه یا ارش تعیین می گردد.
2-2-5مجازات سقط جنین
2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما
ممکن است قطع دوران بارداری برای جلوگیری از عوارض مهم جسمانی زن یا حتی به یک ضرورت برای نجات زندگی وی مطرح گردد.(گلدوزیان، 1383 ص 213)
در صورتی که ضرورت اقتضا کند آیاسقط حمل توسط پزشک یا ماما جایز است ؟
در پاسخ سئوال فوق باید گفت :شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کرده است «سقط حمل قبل از دمیده شد ن روح در جنین در صورتی جایز است که حفظ نفس مادر منوط به اسقاط آن باشد . لکن بعد از دمیده شدن روح اگر امر دائر باشد بین حفظ یکی از آنها به این صور ت که اگر اقدامی نشود یا مادر جا ن به سلامت می برد یا جنین ،سقط جنین برای حفظ مادر جائز نیست . زیرا اضطرار در مواردی کیفر را از مر تکب جرم دفع می کند که جرم انجام شده متناسب با دفع خطر باشد ودر این فرض نمی توان برای رها یی از قتلی به قتل دیگر تمسک جست . چرا هر دو نفس محترم و مورد حمایت شارع است ، از این رو در این حالت اضطرار نمی تواند رافع حرمت قتل محسوب گر دد(صادقی ،1387ص.133)
مقننن ایران نیز سقط حمل وجنین را قبل از ولوج روح باشرایطی تجویز کرده است. وقانون سقط در مانی 10/03/1384چنین مقرر می دارد «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتاییدپزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا نا قص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات ومسئوولیتی متوجه پز شک نخواهد بود»بطوریک ملاحضه میگردد با وجود چند شرط سقط حمل را مجاز دانسته است.
شرط اول: اینکه بنا بر تشخیص قطعی سه نفر پزشک متخصص ،جنین دارای نوعی بیماری باشد که منتهی به عقب ماندگی وی یا ناقص الخلقه شدن او می گردد وطبیعی است که در فرض یاد شده بار ترتیب مادر مضاعف شده ودر نتیجه موجب زحمت طاقت فرسا وحرج وی می گردد ،ناگفته نماند باید تشخیص پز شکان سه نفر به تایید پزشکی قانونی نیز برسد .
شرط دوم : در صور تیکه مادر طوری مریض باشد که ادامه حاملگی ،سلامتی وزنده ماندن اورا تهدید نماید.
شرط سوم: سقط حمل قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت مادر باشد .
با توجه به مطالب یاد شده در حقوق ایران سقط جنین بعد از ولوج به هیچ وجه پذیرفته نشده است ،زیرا بعداز ولوج روح، جنین دارای حرمت انسانی است ومورد حمایت شارع مقدس و قانونگذار می باشد و حکم به سقط جنین در این مر حله به بهای حفظ حیات مادر، از قبیل تر جیح بلا مر جح است.(علیزاده، پیشین ص 100)
2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما
قانونگذار در ماده 623قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) چنین مقرر می دارد «هرکس بواسطه داد ن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین گردد ،به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود ، واگر عالماَ و عامداَ زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد ، به حبس سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودر هر مورد حکم به پر داخت دیه مطابق مقررات مر بوط داده خواهد شد»
اطلاق کلمه «هرکس» در صدور ماده چنین استفاده میشود که شخص اعمال مقید در ماده را به قصد سقط جنین انجام دهد مسئول ماده مذ کور است ومطابق مجازات میشود چه این شخص ما ما یا پز شک جراح باشد و غیرآنها ولکن به قرینه 624 قانون فوق معلوم می شود منظور ماده افراد عادی که به عنوان پز شک یا ماما یا جراح اقدام به سقط جنین می کنند و قانونگذار حکم جنین توسط پزشک یا دارندگان حرف پزشکی رادر ماده 624 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) چنین بیان می کند.