قانون مجازات اسلامی و رضایت مجنی علیه

ودرماده (2)آئین نامه اجرائی فوق الذکر تشخیص وتائید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آئیننامه توسط چهار پزشک متشکل از یک متخصص نورولوژی ،یک متخصص جراحی مغز واعصاب ،یک متخصص داخلی ویک متخصص بیهوشی صورت می گیرد.
با عنایت به ماده 724 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رفع مجازات دیه در مورد برداشت اعضا میت برای پیوند را مقید به وصیت متوفی کرده نیز با بذل توجه به ماده ی واحده قانون پیوند اعضا که امکان انجام عمل مشروط بر وصیت فرد یا رضایت ولی کرده است، باید گفت که مطابق با قوانین جاری انجام عمل پیوند اعضا وفق وصیت بیمار را امکان پذیر است اما انچه شاهد هستیم این است که رضایت اولیای میت نیز در چنین مواردی از سوی متولیان امراخذ میشود و این در حالی است که در قانون شرط وصیت بیمار و رضایت ولی میت به صورت مشترک لازم دانسته نشده است.
بلکه هر یک از دو شرط بطور مستقل امکان انجام عمل پیوند اعضا را فراهم خواهد آورد و شاهد سخن ما استعمال حرف ربط (یا) در متن ماده وجود وصیت بیمار در ماده 724 قانون مجازات اسلامی توجه کرد بنا بر این در صورت احراز وجود وصیت ،اعلام رضایت اولیا شرط انجام عمل نیست و صرفاً میتواند یک امر تشریفاتی برای احترام به ایشان یا نظم و مصالح عمومی باشد.
موضوعی که در اینجا لازم است این است که در میان فقها اختلافاتی درباره ی متغیر های وصیت، رضایت اولیا نفوذ هر یک از موارد و تعارض آن دو وجود دارد لیکن قانونگذار از میان نظریات گوناگون یکی را انتخاب کرده است توضیح اینکه در برخی از فتوای وصیت فرد به داشتن عضو پس از مرگ معتبر دانسته نشده است و در هر صورت حکم به پرداخت دیه داده شده است.
2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز
واژه اوتانازی ریشه آن از اصطلاح یونانی euبه معنای خوب وراحت thanatousبه معنای مرگ گرفته شده و مرگ خوب وراحت معنی می شود اتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معنای مختلفی را می توان از آن استنباط نمود. از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که درآن مرگ بیمار به شیوه ای صورت می گیرد که کمترین میزان رنج وعذاب برایش به همراه داشته باشد .(اسلامی تبار ،1386ص11)
امروزه مرگ آسان در برخی از کشورهای اروپایی چون سوئیس ،بلژیک ،اتریش وپاره ای از ایالات های متحده آمریکا با شرائط خاص به صورت امر قانونی ورسمی پذیرفته شده است ودر بسیاری موارد اجرا می شود و فاقد جنبه جزائی وتعقیب کیفری است اما همچنان بدور ازملاحضات اخلاقی – فلسفی و مذهبی حاکم بر کشور هارو به مرگ اسان مخالفان بسیاری دارد.(جوان سیاه، 1392)
مهمترین دلیل با مخالفت در میان جوامع «مذهب» است ادیان الهی و آسمانی قتل نفس و خودکشی را مورد نکوهش قرار داده و آن را به دو علت گناه دانسته و نمی پذیرد
نخست اینکه زندگی هدیه و موهبت الهی از سوی پروردگار است و جان آدمی امانت خداوند است دیگر اینکه کشتن سر پیچی و مخالفت با مشیت و خواست الهی است وانسان با کشتن خویش ارزش و کرامت در خود از بین می برد.
یهودیان نیز به استناد آموزهای کتاب تورات به ویژه فرمانروایان ده گانه قتل ممکن بر این باورند که اتا نازی به معنای اقدام ارادی فرد به مرگ با استفاده از دارو یا مواد دیگر با هر نیتی در هر شرایطی نادرست وممنوع است.
دین اسلام نیز هم زندگی وحیات بشر مقدس است این بعد بارها در آیات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. در آیه 29 سوره نساء اشاره شده است «خود را نابود نسازید که مطمئناً خداوند آمرزیده ومهربان است» و همچنین در آیه 145 سوره آل عمران نیز حیات مقدس بشر اشاره شده است.
در نتیجه از فتوای مستفاده می شود که قتل بیمار ولو با اذن و رضایت وی و با انگیزه خیر خواهی و ترحم دارای جنبه تعرض به حق الله و حق الناس است و اگر چه ممکن است جنبه حق الناس آن که قصاص و دیه با رضایت مجنی علیه یا او لیای دم ووارثان ساقط شود .چنانچه در ماده 365 مصوب 1392«در قتل وسایر جنایت عمدی، مجنی علیه میتواند پس از وقوع جنایت وپیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید واولیای دم ووارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ودیه کنند، لکن مرتکب به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.»
اماحرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رود و عمل او بعنوان فعل حرام باقی است و با رضایت بیمار مشروع و حلال نمی شود.
پاره ای از مجتهدان آگاه که دردهای جامعه را درک می کنند و از دستاوردهای پزشکی آگاهی دارند برای پاسخ به مساله آتانازی قاعده “تسلیط”را فراگیر دانسته و عمومیت می بخشند قاعده تسلیط (انسان مسلطون بااموالهم و انفسهم) بیانگر سلطه، اقتدار و اختیار فرد بر جان و مال خویش است اما بسیاری از فقیهان دین طرح و بسط این قاعده را جواز مشروعیت آتانازی نمی دانند.
به هر حال می توان گفت بدلیل نوع نگاه فقهی قانونگذار به کلیه گرایشات اخلاقی پزشکی از یک سو و همچنین بافت مذهبی لایه های اجتماع و اعتقادات مذهبی غیر قابل استدلال و چالش مردم درباره مقوله مرگ و زندگی از سوی دیگر طرح موضوع جنجال برانگیز و هیاهویی چون قتل از روی ترحم چیزی بیشتر از یک مزاح علمی نمی تواند باشد .
بدون شک اگر زمانی بستر اتانازی در کشور ما ایران فراهم شود مستلزم کارشناسی های دقیق ،علمی و فنی، فقهی، اجتماعی و فردی است و همیشه تشریفات و فرایند آیین دادرسی اینچنین موارد از ماهیت خود آنها پیچیده تر است.
2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران :
اوتانازی در به موارد زیر تقسیم میشود :
1- اوتانازی فعال
در این نوع اوتانازی ها مرگ بیمار بنا به درخواست خود او صورت میگیرد
2- اوتانازی های غیر عادی