قانون مجازات اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، چاپ 5، 1382.
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2 ، نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1385
استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج 1، (جرم مجازات)، مترجم: حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.
استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج 2، (ضمانت های اجرایی)، مترجم: حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، 1353.
باهری، محمد، تقریرات، میرزاعلی اکبرخان، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم مربوط به شخصیت حقوقی افراد)، نشر دانشور، چاپ اول، 1385.
پارسا یار، محمدرضا، فرهنگ لغت فرانسه به فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، 1386.
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم: علی حسین ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370.
جباری، منصور، حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروزش، چاپ اول، 1381.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ 14، 1383.
خاکی، صفر، حقوق جزای عمومی، بسته آموزشی میثاق عدالت، انتشارات سپهر، چاپ اول، 1387.
خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، انتشارات مجد، چاپ اول، 1378.
دادستان، پریرخ، روانشناس جنایی، انتشارات سمت، چاپ 5، 1386.
دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ 19، 1388.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ناشر چاپخانه عسس، 1335.
رایحیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1381.
ریتال ال و دیگران، زمینه ی روانشناسی هیلگارد، جلد اول، مترجم: بهمن بیرشک، انتشارات رشد، چاپ دوم، 1367.
رحیمی نژاد، حسین، کرامت انسانی در حقوق کیفری، نشر میزان، چاپ اول، 1382.
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1382.
زراعت، عباس، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386.
سپهوند، امیرخان، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج1، انتشارات مجد، چاپ 11، 1382.
شامبیاتی، هوشنک، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ دهم، 1385.
شکری، رضا، سیروس، قانون مجازات در نظم حقوق کیفری، نشر مهاجر، چاپ پنجم، 1385.