قانون مجازات اسلامی و خدمات عمومی رایگان

3- زایمان ها
4- صدمات ناشی از حوادث وسوانح و وسایط نقلیه
5- سکته های مغزی
6- خونریزی ها و شوک ها
7- اغمأ
8- اختلات تنفشی شدید وخفگی ها
9- تشنجات
10- بیماری های عفونی خطر ناک مانند مسمومیت ها
11- بیمارهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
12- سایر موارد که مشمول تعریف ماده (1) قرار می گیرد.(شهرکی واحد،پیشین ص 119-120)
برای این اساس کسانی که بر اساس شغل ووظیفه خود می توانند به مصدومین حادثه کمک کنند ، ودر صور ت امتناع از آن به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
جذب بیمار خلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغات گمراه کننده از طریق رسانه های جمعی،اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو تبلیغات خود در مجلات روزنامه ها و سایر رسانه های جمعی با چاپ عکسهای خلاف واقع درصدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه ی مطلوب ، شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک برمی آید تبلیغات گمراه کننده ودادن وعده های واهی و اقرارآمیز مثل بلند کردن افراد بالغ ،ارائه ی نمونه های درمان شده ی قبلی مثلا در زمینه ی پوست یا مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده ی 14 ائین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است
2-3-9دادن نسخه ی رمز
هدف از نوشتن نسخه توسط پزشک این است که بیمار با مراجعه به داروخانه،داروهای نوشته شده در نسخه را دریافت وبا استفاده از آنها در جهت سلامتی و بهبودی خود قدم بر دارد و بنابر این در صورتیکه نسخه نوشته شده راز گونه باشد و رمز دار باشد این عمل مثل جرم تلقی شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. طبق ماده 12 قانون طبابت مصوب 1290«نسخه رمز کتبا ممنوع است هر طبیبی که نسخه رمز بدهد و مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود» نسخه رمز،نسخه ای است که نام دارو در آن مشخص نیست وسایر پزشکان از محتویات نسخه چیزی نفهمند وفقط نویسنده نسخه و خواننده برآن به محتویات نسخه واقف باشد(علیزاده-پیشین،ص134)
2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی
بخشنامه مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم پزشکی:از آنجا که قانونگذار در در فصل مجازات اسلامی مورخه 01/02/1392مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده ،ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت جرایم پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم،دفعات یا کیفیت ارتکاب ،قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد64-68-70-83-85وحسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده نماید بدیهی است.
با تصویب آیین نامه ماده 79قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید(صادق آملی لاریجانی،22/02/1393)
نتیجه گیری
از مجموع آنجه در این رساله مورد بحث وبررسی قرار گرفت می توان بطور خلاصه گفت :
1-قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ؛ولی از اقوال وفتوای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک ، مبنای تقصیر استنباط می شود . البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجاوز از رفتار متعارف پزشکی است وتقصیر به شمار می آید . به هر حال ، نظریه مسئولیت محض وبدون تقصیر پز شک با حقوق تطبیقی و مصلحت اجتمایی ساز گار نیست زیرا جرات و شهامت معالجه وعمل های جرا حی بزرگ را از پزشک می گیرد ومانع پیشر فت علم پزشکی ودر مان بیماریهای سخت می شود .شاید به همین جهت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قاعده پیش عدول کرده ومبنای تقصیر رادر مسئولیت پزشک را پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد.