قانون راجع به مجازات اسلامی

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیات شعبه: آقایان ….. رییس …… عضو معاون …….
خلاصه جریان پرونده:
بنا به شکایت پرونده و کیفرخواست مورخ 18 /11 /69 دادسرای عمومی …… آقایان الف و ب و ج، اولی به اتهام هفت فقره سرقت و پنج فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و دومی به اتهام پنج فقره سرقت و شش فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و سومی به اتهام یک فقره شرکت در سرقت تحت تعقیب قرار گرفته اند. بزهکاری آنان را محرز اعلام و طبق ماده 213 قانون حدود و قصاص و ماده 109 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. شعبه 8 دادگاه کیفری یک ارومیه با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1075 مورخ 25 /9 /1370 اجمالا چنین رای داده است: توجها به اعلام شکایت مالباختگان و قطع نظر از اعلام گذشت عده ای از آنان و نظریه مشروح گزارش شماره 142 مورخ 24 /7 / 69 ک 2 دایره آگاهی و صورت جلسات تنظیمی در دایره آگاهی مبنی بر کشف اموال مسروقه و تحویل آنان به مالکان و صاحبان مربوط و اقاریر صریح و مقرون به دلیل متهمان در مراحل متعدد تحقیق و در جلسات دادگاه بزهکاری متهمان موصوف ثابت و حرز است لیکن با توجه به اوضاع و احوال مضبوط در پرونده و ملاحظات متهمان سرقت های ارتکابی حایز و جامع شرایط حد نبوده و متهمان صرفا مستحق تعزیر می باشند.
و با سقوط حد سرقت و عدول از ماده استنادی در کیفرخواست مستندا به مواد 108 و 109 قانون تعزیرات متهمان ردیف اول و دوم از نظرشرکت در سرقت و با در نظر گرفتن ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر اختیار دادگاه در انواع تعزیر و رعایت مادتین 2 و 45 قانون اخیرالذکر هر یک به تحمل یک سال حبس بدون احتساب ایام بازداشت قبلی و هر یک به تحمل چهل ضربه شلاق از حیث شروع به سرقت و متهم ردیف سوم به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم می گردند. هر سه نفر از متهمان نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمودند که لوایح تقدیمی آنان هنگام شور قرائت خواهد شدو دادگاه آن را وارد ندانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل، پس از قرائت گزارش آقای ……. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ….. دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره1075 مورخ 25/9 /1370 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
رای دادگاه
از ناحیه تجدید نظرخواه با توجه به رسیدگی های دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه صادر گردد به عمل نیامده است ولیکن لازم به تذکر است که هر چند شرکت در شروع به سرقت در صورت تفرّق و عدم انجام سرقت خارجا هر یک جرم محسوب می شود لیکن در صورت اجتماع در خارج یکی است و از مصادیق تبصره 3 ماده 198 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و به عبارت دیگر تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع به سرقت در مورد مجرم واحد که هر یک را مرتکب شده است ملاک و مجوز قانونی و شرعی ندارد، لذا باقید اصلاح حکم از این حیث از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم دادنامه تجدید نظرخواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه دوم دیوان عضو معاون شعبه
رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
3-1- رای دادگاه عمومی
تاریخ: 19 /3 /1375
دادنامه شماره: 346
مرجع رسیدگی: شعبه 235 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای الف فرزند …… دایر بر سه فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت در خصوص اتهام آقای ب فرزند …… دایر بر خرید مال مسروقه و در خصوص اتهام آقای ج فرزند…….
دایر بر توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه، با توجه به گزارش مراجع انتظامی و کشف اموال مسروقه و اعتراف صریح متهمین، اتهام نامبردگان محرز و مسلم است. دادگاه آقای الف را در خصوص 3 فقره سرقت مستند به ماده 203 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت گذشته و در مورد یک فقره شروع به سرقت مستند به ماده 109 قانون تعزیرات به 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و دادگاه آقای ب فرزند…… را در مورد خرید مال مسروقه مستند به ماده 110 قانون تعزیرات به سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که مجازات متهم با رعایت بندهای 3 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل می گردد به یک صد هزار ریال جزای نقدی و دادگاه آقای ج فرزند……. را مستند به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به 2 سال تعلیق می نماید و در مورد اتهام دیگر آقای ج دایر بر ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای ( د ) نظر به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن مورد اتهام، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می شود. مستند به ماده 8 ق.آ.د. ک و در مورد اتهام آقایان « ه» و « و» دایر بر شرکت در شروع به سرقت نظر به محتویات پرونده به لحاظ فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 235 دادگاه عمومی تهران
3 – 2- رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه شماره: 1589 – 9 /10 /1375
مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: ……….
تجدیدنظرخوانده: ……….
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 346 مورخه 19 / 3 / 1375 صادره از شعبه 235 دادگاه عمومی تهران