قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارم توسعه

شیرزادی، شبنم، مقایسهی آییننامه جدید و قدیم نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره3 م33 قانون بخش تعاونی، معاونت نظارت و بهرهبرداری دفتر تعاونیهای تولیدی،1387
صالحی مرزیجرانی، اکرم،نقش تعاون در اشتغالزایی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره 190-189
صمیمی فر، سیدقاسم، تعاون و توسعه، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره218-217، 1384
عسگری، جعفر، تحلیلی بر روند تحولات بخش تعاون طی سالهای 77-1357 و چشمانداز آتی آن، ماهنامه تعاون، شماره 89، 1377
عنایت، م س، جنبش تعاونی و دولت در کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره20، خرداد1367
قمی ، حسین شعبانعلی، شناخت و تحلیل سازههای موفقیت شرکتهای تعاونی زنان در ایران، فصلنامه مطالعات زنان، 1385
قوسی، غنی، نهضت تعاون در کشورهای در حال توسعه، نشریهی تعاون،شماره 9، بهمن1378
کارشناسان اداره کل تعاون استان زنجان، اهمی ت و نقش آموزش تعاون در توسعه و موفقیت شرکتهای تعاونی، نشریه اقتصاد تعاون، شماره33، 1373
کرباسیان، اکبر، نهضت تعاونی و آسیبپذیریهایش، ماهنامه گزارش:شماره 116 مهر1379
کمالیان، امینرضا، بررسی موفقیت و عدم موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف، مهرماه 1386
واحدی، مهناز، نگاهی به کارنامه نظام تعاونی در برنامه چهارم توسعه، هفتهنامه خبری-تحلیلی برنامه، شماره 448، سال دهم، فروردین 1391
ج) قوانین و مقررات
آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوریاسلامی ایران، مصوب1371
آییننامه اجرایی نحوه بلوکبندی در شرکتهای تعاونیسهامی عام، مصوب 1387
آییننامه اجرایی نحوهی تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونیسهامی عام، مصوب 1387
آییننامه نحوه تشکیل مجامععمومی شرکتهای تعاونی، مصوب 1377
آییننامه نحوه تشکیل مجامععمومی شرکتهای تعاونی، مصوب 1387
دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام، مصوب 1388
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، مصوب 1387
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370 و اصلاحات بعدی
قانون تجارت، مصوب 1311
قانون شرکتهای تعاونی، مصوب 1350
قانون مدنی، مصوب 1337
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی
نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، 1388
) کرباسیان، اکبر، نهضت تعاونی و آسیب پذیری هایش، ماهنامه گزارش، شماره116، 1379، ص152