قائم مقام فراهانی و ترمینولوژی حقوق

3-اضافه نمودن عبارت:« با موافقت اکثر بستانکاران که دارای سه چهارم طلبهای تصدیق شده هستند» در مواردی که خود تاجر به عنوان امین انتخاب می گردد. مانند ماده ی 900 به این صورت که:« درصورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و (891) این قانون عمل کند امین تعیین نمی شود و خود تاجر تکالیف و مسئولیت هایی را که در این قانون برای امین مقرر شده است برعهده دارد، مشروط بر اینکه اکثریت بستانکاران که دارای سه چهارم طلبهای تصدق شده هستند با این امر موافقت نمایند….».
4-اصلاح ماده ی 1081 به این صورت که:« تاجر می تواند با رعایت ماده (1075) این قانون هرگونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد. درصورتی که مال مذکور دارای ارزش مالی زیادی باشد قاضی ناظر می تواند جهت رعایت حقوق بستانکاران و با پیشنهاد مدیر تصفیه این امر را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه صالح تصمیم نهایی جهت توقیف کل یا قسمتی از مال را اتخاذ نماید.»
5-اصلاح ماده ی 1023 به این صورت که:« پس از رد درخواست ورشکستگی هیچ یک از اشخاصی که در مجمع بستانکاران شرکت نموده و مطالبات آنها مربوط به قبل از تاریخ رد ورشکستگی است نمی توانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.»
منابع:
کتاب ها:
اسکینی، ربیعا، « حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی»، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت، تهران، 1388.
انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، «دانشنامه حقوق خصوصی»، چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران، 1388.
جعفری لنگرودی، محمد جواد، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ هفدهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1386.
حسنی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1389.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، «قانون تجارت: در نظم حقوقی کنونی»، چاپ نهم، انتشارات دادستان، تهران، 1388.
ستوده تهرانی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ چهاردهم، نشر دادگستر، تهران، 1390.
صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی»، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1386.
صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی» چاپ دوم، دوره ی 3 جلدی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1388.
عبادی، محمد علی، « حقوق تجارت»، چاپ سی ام، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388.
10- عرفانی، محمود، « حقوق تجارت جلد چهارم: ورشکستگی و تصفیه اموال»، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، 1391.
11-قائم مقام فراهانی، محمد حسین، «ورشکستگی و تصفیه»، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران، 1391.
12-کاتوزیان، ناصر، «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، چاپ بیست و یکم، نشر میزان، تهران، 1388.
13-مهمان نوازان، روح اله، «حقوق تجارت 4: ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی»، انتشارات مجد، تهران، 1390.
مقالات:
آذری، کیوان، «وقفه در پرداخت دیون»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.19، 1355.
احمدی واستانی، عبدالغنی، « معاملات ورشکسته»، مجله کانون وکلا، ش.80، بی تا.
اعلم الهدی، حسین، « بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت ایران در پرتو 32 تحولات فرانسه»، مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 1391.