فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌ریزی منابع انسانی

استفاده از سیستم ERP باعث مفیدتر شدن اطلاعات حسابداری می گربدد.
3-1 – بیان مسئله تحقیق
هر سازمانی که داده های صحیح،دقیق ،بهنگام وجامع در اختیار داشته باشدوبتواند در کمترین زمان به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مدیریت سازمانها ،نقشی حیاتی واساسی است.هرچه فضای اطلاعاتی یک سازمان ،دقیقتر،شفاف تر،منسجم تر وسیستماتیک تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نادقیق،کدر،آشفته ومتناقض از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها است (روحانی رانکوهی1372 ، 93)1.
اطلاعات مفید حسابداری که برای مدیران تهیه می شود باید دارای ویژگی های زیر باشد.
1- مربوط بودن: به اطلاعاتی تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آن ها مؤثر واقع شود.
2- قابل اتکا بودن: اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند.
3- قابل مقایسه بودن: استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورت های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری مقایسه کنند.
4- قابل فهم بودن: یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد (نوروش، 1385، 21)2.
در حال حاضر در صنعت نفت سیستم جامع مالی و یکنواخت تنها مرجع تصمیم گیری می باشد بنابراین برای ارزیابی کیفی اطلاعات حسابداری محقق تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت را بر این ویژگی ها مورد بررسی قرار داده تا رابطه و تاثیر آن را بسنجد پس به دنبال بررسی این تحقیق چندین سوال اساسی در ذهن محقق خطور می کند. سوالات در این تحقیق که اساساً تشکیل دهنده فرضیات تحقیق نیز هستند مشتمل بر سوالات زیر است.
1.آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت در پالایشگا ههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “مربوط بودن” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
2. آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت در پالایشگاههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “قابل اتکابودن ” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
3. آیا سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت در پالایشگاههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “قابلیت مقایسه “اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
4. آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت می تواند بر” قابل فهم بودن” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
4-1 – چهارچوب نظری تحقیق:
در سالهای اخیر، تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شد. تا با استفاده از ابزارها و روش های نوین، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سیستم های مالی باشیم استفاده از این سیستم های نوین سبب می شود تا با صرف نیروی انسانی و وقت کم تر بتوان عرصه های وسیع تری را تحت پوشش قرار داد. امروزه هوش مصنوعی نقش اساسی در سیستم های اطلاعات ایفا می نماید.
سیستم خبره به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی سعی بر تقلید رفتار انسان در حل مسایل و الگو برداری از راه حل ها دارد. بنابراین برای ایجاد سیستم های خبره در حوزه امور مالی توجهی خاص شده است زیرا در این صورت، دانش و تخصص کمیاب حسابداری و مالی برای گروه وسیع تری از افراد قابل دسترسی است (یزدی،1377، 20).
وجود سیستم های متعدد منجر به ایجاد مشکلات متعدد و عدم کارآیی می شود اغلب باید داده های مشابه گردآوری و در بیش از یک سیستم ذخیره شود. این موضوع نه تنها حجم فعالیت های ضروری سیستم ها را افزایش می دهد بلکه اگر داده ها در یک سیستم تغییر کنند ولی در سیستم های دیگر این داده ها تغییر نکند می تواند منجر به تضاد و مغایرت داده ها شود. علاوه بر این، یکپارچه کردن مؤثر داده ها در سیستم های متعدد کاری دشوار است. سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی یکی از بخش های پیشرفته طراحی است که این مشکلات را حل می کند. سیستم مزبور کلیه جنبه های فعالیت سازمان را با سیستم اطلاعاتی حسابداری سنتی تلفیق، یکپارچه و هماهنگ می کند (همان منبع،25)3.
5-1- ضرورت تحقیق
نیاز به یک سیستم اطلاعات قوی مالی یکی از ابزارهای اصلی پویایی و پیشرفت در سازمان های مختلف می باشد و بر همین اساس در وزارتخانه ای به بزرگی وزارت نفت ایران متشکل از چندین مدیریت، شرکت های فرعی و سازمانهای متنوع جنبی و با تشکیلاتی بالغ بر ده ها کارخانه تولیدی بزرگ و کوچک منحصر به فرد، واحدهای عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی و محدوده فعالیتی به وسعت کشور پهناور ایران، این نیاز به صورت برجسته خودنمایی می کند. از طرفی با توجه به سیاست های جدید دولت ایران مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی و خودکفا نمودن واحدها بر مبنای بنگاههای اقتصادی، افزایش راندمان و بعضاً سوددهی، این نیاز روز به روز نمایان تر می شود.شرکت های پالایش نفت نیز از قاعده اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی مستثنی نشده است و طبق این اصل باید تا چند سال آتی شرکت های پالایش نفت ایران کلاً به بخش خصوصی واگذار گردند. این روند با خصوصی شدن شرکت پالایش نفت اصفهان شروع و سایر شرکت ها مانند شرکت پالایش نفت تبریز و بندرعباس و اراک نیز در مراحل ابتدایی واگذاری استبا توجه به اهمیت صنعت نفت در کشور ایران و نیز با توجه به روند خصوصی شدن شرکت های پالایش نفت ایران که دربالا ذکر شد، بهبود عملکرد شرکت های نفتی بیش از پیش احساس می شود. بنابراین مدیران این واحدها جهت مدیریت هر چه بهتر واحد تجاری و در نهایت بهبود عملکرد مالی، نیاز به اطلاعاتی دارند که مبنای تصمیم گیری صحیح قرار گیرد. این اطلاعات بایستی دارای ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری باشد. بنابراین استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری متناسب با هر واحد تجاری و نیازهای آن و با توجه به حجم فعالیت های هر واحد بسیار ضروری به نظر می رسد.
در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته شده و میزان این تأثیر را مورد سنجش قرار داده تا بتوان به هدفی که همان تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است، برسیم.
6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی 1 : سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «مربوط بودن» اطلاعات حسابداری تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی 2 : سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل اتکا بودن» اطلاعات حسابداری تاثیر گذار است..
فرضیه فرعی 3 سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل مقایسه بودن» اطلاعات حسابداری تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی 4 سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل فهم بودن» اطلاعات حسابداری تاثیر گذار است.