فلسفه آموزش و پرورش و الگوی مدیریت آموزش

شعاری نژاد، علی اکبر،(1377)، فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات امیرکبیر
شعبانی، حسن، (1371)، مهارت های آموزشی و پرورشی، انتشارات سمت
شکوهی، غلامحسین، (1368)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
شیرازی، علی، (1373)، مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد
صافی، احمد(۱۳۸۴)، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش،چاپ هشتم-تهران، انتشاران
طاهری، شهنام، (1384)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها ، تهران
علاقه بند، علی، (1375)، دلاور، 1385 مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان
علاقه بند، علی، (1386)، مدیریت عمومی. تهران، نشر روان
علاقه بند، علی(1388)، مدیریت عمومی، تهران، روان، چاپ بیستم، ویرایش دوم، ص 13 تا 17
فتاح، ناظم، (1378)، رابطه سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران آموزشی به منظور ارائه الگوی مدیریت آموزشی، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 43
فردی آذر، علیرضا، (1380)، بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل Topsis در اندازه گیری مهارت های فنی، ادراکی و انسانی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
فیضی، طاهره، (1383)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
کازمایر، لئونارد،(1370)، اصول مدیریت، اصغر زمردیان و آرمن مهروژان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم
کتز، رابرت، (1375)، مهارتهای یک مدیر موفق، مجموعه مقالاتی درباره مدیریت، توتونچیان، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
کرلینجر، ف، (1382)، پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، جلد دوم، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
کریتنر، بوندی، (1386)، نوآوری در مدیریت مدرسه محور، چاپ اول، مترجم: فاطمه فقیهی،تهران، انتشارات مدرسه
کوهستانی،علی(۱۳۷۶)،مهارت انسانی-فصلنامه ی مدیریت آموزش و پرورش- شماره مسلسل۱۶
گل افشانی، ناهید و زینب مظفری، (1385)، روایی و پایایی در پژوهش کیفی، مجله مدیریت فردا، شماره 13 و 14، صص 33 تا 42
گل صنم لو، صفر، (1378)، بررسی ارتباط و سبک رهبری و اثربخشی رفتار مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر ارومیه، مرکز مدیریت دولتی شمال غرب، ارومیه
گودرزی، محمود، (1381)، طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
لطف آبادی، حسین، (1384)، روان شناسی تربیتی، انتشارات سمت
مجد، زهره، (1380)، ارزشیابی مهارت های مدیریتی مدیران دبیرستان های دولتی چهارگانه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد، واحد شیراز
محمدی، غلامرضا، (1377)، بررسی مهارت های مدیران بیمه مرکزی ایران و تأثیر آن بر بهره وری آن سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت