فعالیت های فوق برنامه و کشورهای توسعه یافته

– عدم فراهم شدن مجال خلاقیت و نو آوری در جهت تحقق اهداف، به دلیل ورود تفکرات سیاسی
درساختار و برنامههای نظام سازمان دانش آموزی.
– عدم تحقق بسیاری از اهداف به دلیل عدم آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد.
5-3- پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
5-3- 1- پیشنهادهای کاربردی
از آنجا که نتایج این پژوهش روشن ساخت که بسیاری از مشکلات سازمان دانشآموزی ریشه در ساختار و برنامهها دارد؛ ضرورت بازنگری و دقیق در بارهی هرکدام از این عوامل احساس می گردد.
– تشکیل کارگروه تخصصی باحضور فعال مربیان صفی سازمان دانشآموزی که واسطه بین دانشآموزان وسایر فعالان در ساختار سازمان میباشند برای تجدید نظر اهداف در جهت عملی کردن این اهداف در میدان عمل. این کارگروه میبایست ضمن بررسی کامل اهداف مواردی چون امکانات زیر بنایی، بودجه، نیروی انسانی، وضغیت سیاسی وقومی در کشور، تعامل فرهنگی کشور با کشورهای مسلمان وسایر کشورها، هویت ملی واسلامی وغیره را مدنظر قرار داده ونسبت به اصلاح اهداف وتفکیک آن به اهداف جزئی ورفتاری اقدام نماید
– تجدید نظر در ساختار سازمان دانشآموزی به خصوص آنچه در میدان عمل دیده میشود و سوق دادن این ساختار به سوی غیر دولتی شدن
– مشخص کردن قالب برنامهریزی برای سازمان دانشآموزی ودادن اختیار تکمیل ظرفیت این قالب به صورت غیر متمرکز با برنامههای بومی ومنطقهای به شهرستانها ومناطق(آموزش کارشناسان ومربیان واجد شرایط برای برنامهریزی بسیار مهم است) همچنین احیای جلسات قطبی به مشابه گذشته برای تبادل تجربیات مناطق مختلف کشور، میتواند در موفقیت این سازمان مؤثر واقع گردد.
– بهتراست در مواجهه با مشکلات به صورت منفعلانه وکلیشهای تصمیم نگیریم بلکه با تاکید بر عقلانیات وواقعیات موجود در جامعه وجهان تصمیم بگیریم مشکلاتی که برای تشکلهای دانشآموزی حداقل در سه دهه اخیر بهوجود آمده نشان از همان تصمیمات منفعلانه و کلیشهای است و متاسفانه با توجه به تجارب تلخی که در این زمینه داریم هنوز نتوانستهایم برنامهریزی براساس واقعیات داشتهباشیم. پس بهتر است مسئولین عالی به جای حذف سازمان دانشآموزی درصدد رفع مشکلات آن برآیند سعی شود دراین زمینه تعصبات سیاسی وجناحی مخرب کنار گذاشتهشود.
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی
بررسی و آسیب شناسی سیر تحولات سازمانها و تشکلهای غیررسمی در نظام تعلیم و تربیت ایران .
مقایسه فعالیت های فوق برنامه و مکمل در نظام آموزش و پرورش ایران با کشورهای توسعه یافته ازجمله کشورهای اسلامی.
بررسی تاثیر مثبت یا منفی تفکرات سیاسی بر عملکرد سازمان دانش آموزی و سازمانهای مشابه.
بررسی علت کم رنگ شدن استقبال دانش آموزان از برنامههای سازمان دانش آموزی وسازمانهای مشابه.
5-3-3- محدودیتهای پژوهش
– با توجه به کاربرد مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش و نیازپژوهش گر به مصاحبه با صاحب نظرانی که با این فعالیت ها نیز آشنایی داشته باشند و نیز برنامه ریزان و مسئولان سازمان دانش آموزی، یکی از محدودیت های این پژوهش، عدم دسترسی به این افراد بود.
-عدم دسترسی به پیشینهی مرتبط با موضوع به دلیل عدم پژوهش در زمینه ی فعالیت های سازمان دانش آموزی،از جمله محدودیت های بسیار جدی این پژوهش بوده است.
– محدودیت زمانی پژوهش گر که امکان سفر به بیشتر نقاط کشور جهت مصاحبه باصاحبنظران و مسئولان سازمان دانش آموزی را از پژوهش گر سلب کرده بود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
ابراهیمزاده، عیسی(1383). فلسفه تربیت. تهران. انتشارات پیامنور
احمدوند، محمدعلی (1389).آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی. تهران: بامشادسبز
احمدی، علی اصغر(1379). نقش اولیاء در گذران اوقات فراغت. نشریه پیوند. تابستان 79
اداره کل امور تربیتی وزارت آموزش وپرورش(1389). تشکلهای دانش آموزی(نگاهی به فعالیتها وبرنامهها). انتشارات مهربرنا.